เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 3377980  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2557  


90%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10240
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 14 สิงหาคม 2518 ( อายุ 39 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการฝึกอบรม ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2545
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การเมืองการปกครอง
เกรดเฉลี่ย 2.93
2541 - 23
2542 - 24
2543 - 25
2544 - 26
2545 - 27
2546 - 28
2547 - 29
2548 - 30
2549 - 31
2550 - 32
2551 - 33
2552 - 34
2553 - 35
2554 - 36
2555 - 37
2556 - 38
2557 - 39
2558 - 40
ม.ค. 43 - ธ.ค. 46
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ม.ค. 47 - ธ.ค. 50
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 25,000
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคลคลและธุระการ
ม.ค. 51 - พ.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 33,000
ตำแหน่ง 1. ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คอนโด) /...
ก.ค. 55 - ม.ค. 57
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 40,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
  รหัส : 3377980  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2557  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
90%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10240
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 14 สิงหาคม 2518 อายุ 39 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 72 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ในเขตกรุงเทพ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง
คณะ รัฐศาสตร์ วุฒิ รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.93
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กรกฎาคม 2555  -  มกราคม 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 40,000
ระดับ ผู้จัดการ/อาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหารจัดการ HR ทั้งระบบ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่าย ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแก่หัวหน้าแผนกต่างๆตามนโยบายและขั้นตอน
2. ฝึกอบรมพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
3. บริหารจัการงประมาณฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาอาชีพของพนักงานในระยะยาว
5. จัดวางแผนการโอนย้ายตำแหน่งงานของพนักงานไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถที่มากขึ้นภายในองค์กร
6. ปรับปรุงระบบการสรรหาและพัฒนาตำแหน่งงาน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล
7. สร้างฐานข้อมูลผู้สมัครงาน วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในเวลาที่เหมาะสม
8. ค้นหาสื่อทางใหม่ๆ สำหรับการสรรหา สร้างสรรค์ ออกแบบสื่อต่างๆ เช่น โฆษณา, โปสเตอร์, โบวชัวร์, หนังสือพิมพ์, เว็ปไซต์
9. ลงโฆษณาทั้งไทยและอังกฤษในสื่อเว็บไซต์ เช่น jobtopgun, jobthai
10. ค้นหาข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพได้อย่างเสร็จสิ้น
11. ประเมินผลกระทบกระบวนการคัดเลือ สัมภาษณ์ ทำแบบทดสอบจิตวิทยา แบบสอบถามบุคลิกภาพ
หน้าที่งานรับผิดชอบ HRM - จัดทำระบบโครงสร้างบริษัท
* จัดตั้งแผนก / ฝ่าย ตามโครงสร้าง
* จัดทำระเบียบหน้าที่ ให้แต่ละตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ ตามโครงสร้าง
* จำทำระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงานบริษัท
- กำกับดูแลการสรรหาว่าจ้าง
- การทำประเมินผลต่างๆ
- ค่าจ่าง (เงินเดือน)
- สรรหาและคัดสรรบุคลากรในส่วนนิติบุคคลอาคารชุด
………………………………………………………………….
หน้าที่งานรับผิดชอบ HRD - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (ภายใน / ภายนอก)
ของพนักงานแต่ ละคน หรือแต่ละตำแหน่ง พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่าย ต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดเตรียมงบประมาณได้
- พิจารณา หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ อำนาจในการบริหาร คุณสมบัติของบุคลากร และหลักสูตรที่จะต้องได้รับการฝึกอบรม
- ดูแลและดำเนินการจัดการฝึกอบรมพนักงานตามแผน
- เก็บประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อตรวจสอบว่าได้ผ่านการฝึกในเรื่องใดมาบ้าง และยังมีหลักสูตรใดที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม
- บันทึกผลการประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ทั้งในเรื่องวิทยากร ผลที่ได้รับ เนื้อหา ค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับการวางแผนฝึกอบรมในครั้งต่อไป
- คัดเลือกบุคลากรในการส่งเสริมให้มีการพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งในอนาคต
- ดำเนินการจัดส่งรายชื่อพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆส่ง
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2551  -  พฤษภาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง 1. ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คอนโด) / 2. ผช.ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม (โรงแรม) เงินเดือน 33,000
ระดับ ผู้จัดการ/อาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คอนโด)
1. บริหารจัดการ HR ทั้งระบบ
2. บริหารการใช้งานระบบ HR อย่างยั่งยืน เช่น การสรรหา, ผลการปฏิบัติงาน, ผลประโยชน์และสวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์
3. รับผิดชอบระบบการสรรหารวมถึงจัดเตรียมงบประมาณ
4. อัพเดทช่องทางใหม่ๆที่จะหาผู้สมัคร
5. ค้นหา ออกแบบสื่อในการโฆษณาการสรรหาต่างๆ เช่นลงโฆษณา นิตยสาร โบรชัวร์ เวปเพจของบริษัท
6. ทบทวนใบสมัครและระบบการสัมภาษณ์อยู่เสมอ
7. ควบคุมดูแลผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน
8. ระบบการจ่ายเงินเดือน
9. จัดทำเส้นทางอาชีพแก่พนักงานเก่าๆ

ผช.ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม (โรงแรม)
1. จัดทำเส้นทางอาชีพแก่พนักงานเก่าๆ
2. ระบุความจำเป็นในการฝึกอบรม
3. ประสานงานกับผู้จัดการต่างๆ ในการวางแผนฝึกอบรม
4. ช่วยเหลือผู้จัดการและผู้สอนในการแก้ปัญหาต่างๆของการฝึกอบรม
5. ประเมินผลการอบรมทั้งภายในและภายนอก
6. จัดส่งรายรายชื่อพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายแรงงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2547  -  ธันวาคม 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคลคลและธุระการ เงินเดือน 25,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. บริหาร ควบคุมระบบการสรรหา รวมทั้งการว่าจ้างภายในนโยบายที่กำหนด
2. รับผิดชอบ ควบคุมผลการปฏิบัติงาน
3. คัดเลือกผู้สัคร นัดหมาย สัมภาษณ์ โดยวัดจากความสามารถ และศักยภาพ
4. บำรุงรักษา อัพเดทแหล่งต่างๆในการสรรหา
5. กระตุ้นการทำรายงานกำลังคน การค้นหาตำแหน่งว่าและติดตากระบวนการสรรหา
6. จัดเตรียมการตรวจร่างกายประจำปีและสำหรับพนักงานใหม่
7. จัดทำเงินเดือน สปส. ภาษี.
8. ดูและแผนกธุรการ แม่บ้าน พนักงานขับรถบริษัทฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2543  -  ธันวาคม 2546   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. สถิติ ขาด ลา มาสาย
2. ร่วมมือกับผู้จัดการต่างๆ ในด้านจัดกิจกรรมในการบรม
3. ช่วยเหลือผู้จัดการในด้านอบรมและแก้ไขปัญหาต่างๆ
4. ประเมินผลฝึกอบรมภายในและภายนอก
5. จัดทำรายงานฝึกอบรม ข้อมูลต่างๆ
6. งานอื่นๆต่างได้รับมอบ
7. system. บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ลงในระบบ
8. อัพเดทใบสมัครการสัมภาษณ์
ประวัติการอบรม
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง ความปลอดภัยในสายงานระดับหัวหน้างาน
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง ทีมนักผจญเพลิง
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง หัวใจงานฝ่ายบุคคล
  
หลักสูตร/ตำแหน่ง บุคลิกภาพ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถปิ๊กอัพ
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Computer / Word / Excel / Powerpoint / Net
- พิธีกร
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
บ.บอสตันปาร์ค (คอนโด)
จัดทำโครงสร้างองค์กร / ทำ JD สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย / จัดทำระเบียบคู่มือข้อบังคับของบริษัท / สรรหาทีมงานจนสามารถจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดได้สำเร็จ / จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของฝ่าย HR. เพื่อใช้ในบริษัท เช่น ใบสมัครงาน, ใบประเมินผลทดลองงาน, ฯลฯ