JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  137 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ชำนาญการตรวจสอบคุณภาพผู้ขาย
- Manage and coordinate with stakeholder to do risk asessment and conduct the annual supplier audit plan - Prepare audit program  and coordinate with audit scheduler - Perform new and existing suppl...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
2 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ HRIS
- ปฏิบัติงานในหน่วยงาน HR Shared Services ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการงานบุคคล (PeopleSoft HCM) โดยตรวจสอบการทำงานของระบบว่ามีการทำงานที่ถูกต้องสม่ำเสมอ ดูแลและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ บริหารจัดการข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริการข้อมูล
- ให้ข้อมูลหรือตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับเครือเบทาโกรได้อย่างถูกต้อง - ดูแล ติดตามและ update ข้อมูลพื้นฐาน (knowledge base) เพื่อให้เป็น ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ - ประสา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วางแผนการดำเนินงาน และ Action Plan ประจำปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับของกลุ่มสินค้าอุปกรณ์พลังงาน เซฟตี้อุปกรณ์ดับเพลิง, วัสดุสิ้นเปลืองในไลน์ผลิต อุปกรณ์ในไลน์ผลิต สารเคมีสำหรับทำความสะอาดและฆ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ
- รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื่องต้น กรณีที่รู้วิธีการแก้ไข - ติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ และหาสาเหตุของปัญหารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในงานที่ได้รับมอบหมาย - ทำการแก้ไขปัญหาใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
6 . ผู้แทนขาย/ผู้แทนขายอาวุโส (เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทำความสะอาด)
- ขายและส่งเสริมการขายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร / เกษตรอุตสาหกรรม - วางแผนการขาย และสร้างยอดขายตามเป้าหมาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อใน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
7 . ผู้จัดการเขต Betagro deli
- การบริหารพนักงานประจำร้าน ดูโครงสร้างพนักงานแต่ละร้านที่ดูแล - หาพนักงาน ให้เหมาะสมกับยอดขายที่เติบโต/ สอนงาน/ ดูแล & พัฒนาพนักงาน - การบริหารความพร้อมสินค้า - รวมถึงการสั่งสินค้าให้เพียงพอที่จะ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
8 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
รับผิดชอบงาน Audit ของเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ - น...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
15 Dec 17
9 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์เลี้ยง
- สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ขยายช่องทาง Pet Shop และร้าน Grooming นอกเหนือจากที่เป็นลูกค้าของบริษัท - ดำเนินการและร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - รับชำระและ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน เลขา
- ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางการนัดหมายต่างๅ - เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม - รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุม - จัดทำเอกส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
11 . นักยุทธศาสตร์/นักยุทธศาสตร์องค์กรอาวุโส
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้แล้วเสร็จตามวิธีการ และกรอบเวลาที่ผู้บริหารกำหนด - รวบรวม และจัดเก็บแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบเพื่อเป็น Reference, กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ L...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
12 . นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
13 . เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
- เก็บรวบรวม สืบค้น และวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นของตลาดต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดข้อกฎหมายต่างๆของแต่ละประเทศ - ศึกษาข้อมูลตลาดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ของคู่แข่งรายอื่นๆ ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
14 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงาน เพื่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- ดำเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้, โดยครอบคลุมถึงกลยุทธ์ และเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ - การจัดการด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้อง รักษาภาพลักษณ์ของบริษัท และจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดใน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
16 . วิศวกรอาวุโสเพิ่มผลผลิต
- ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM ( systematic,scientific & logical thinking ) ให้กับพนักงานของเครือผ่านการฝึกอบรมและการทำงาน - ช่วยผู้บริหารในการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหาร TPM,IM...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
17 . ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)
- วางแผนการขายในช่องทาง และเขตพื้นที่การขายที่ได้รับผิดชอบ(Vet) - สร้างยอดขายและขยายช่องทางจำหน่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ออกสำรวจตลาดเพื่อหาโอกาสในการขาย พร้อมทั้งผลักดันสินค้า ให้กั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Dec 17
18 . ผู้แทนขาย (Modern Trade/ Food service)
Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (บริษัทมีค่า Commission ประจำไตรมาส ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่ารับรอง ค่าน้
15 Dec 17
19 . พนักงานบัญชีอาวุโส
บัญชีรับ - เก็บข้อมูลเอกสารจากโรงงานเพื่อตั้งเรื่องออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ จากโปรแกรมบัญชี - ติดตามประสานงานกับพนักงานขายเพื่อติดตามวางบิลและรับเงิน - จัดทำรายงานภาษีขาย - จัดเก็บเอกสารด้านรับ ...

บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
20 . พนักงานบัญชี
บัญชีรับ - เก็บข้อมูลเอกสารจากโรงงานเพื่อตั้งเรื่องออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ จากโปรแกรมบัญชี - ติดตามประสานงานกับพนักงานขายเพื่อติดตามวางบิลและรับเงิน - จัดทำรายงานภาษีขาย - จัดเก็บเอกสารด้านรับ ...

บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างขององค์กร
14 Dec 17
  137 Positions      
Sort By 
Disability Jobs