JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  87 Positions      
Sort By 
1 . Corporate Compliance Staff
• อัพเดท และติดตามกฎระเบียบวินัย ข้อควรระวังจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย, กฎหมายการฟอกเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • กำกับ ดูแล กระบวนการใช้เงินบัตรเครดิตของลูกค้าเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน หรือเอกสาร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
3 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
26 Jul 16
2 . ผู้จัดการฝ่ายนิติการ
• งานด้านติดตามเร่งหนี้สิน งานด้านนิติกรรมสัญญา งานจดทะเบียนต่างๆ งานด้านคดีความ งานที่ปรึกษากฎหมาย • การดำเนินการเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ • งานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงการบริหารจัดการด้...

บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary เงินเดือน(ตามโครงสร้างบริษัท / ตามที่ตกลง) + ค่าครองชีพ
26 Jul 16
3 . นิติกรชำนาญการ
- การค้นคว้า หาข้อมูล ดำเนินการ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อกับหน่วยงานและดำเนินการให้ครบถ้วน - การตรวจ ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 16
4 . เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน บริหารสินทรัพย์และลูกหนี้มีหลักประกัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jul 16
5 . Legal
- Coordinate with both internal and external parties on legal-related tasks. - Assist in organizing legal activities such as company registration, partnering and international expansion. - Provide l...

TOPICA NATIVE THAILAND
26 Jul 16
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานตลาดหลักทรัพย์
1. ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ 2. ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 3. ปฏิบัติงานด้านเอกสารสำคัญของบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Jul 16
7 . ทนายความ
- งานด้านนิติกรรมสัญญา จดทะเบียนต่างๆ งานด้านอสังหาริมทรัพย์ งานด้านคดีความและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย - งานไกล่เกลี่ยข้อมพิพาทรวมถึงจัดการด้านกฎหมายกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น - ติดต่อประสานงานกับทา...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jul 16
8 . ทนายความรับสมัครด่วน !
- จัดทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ/สัญญา/ธุรกรรมต่างๆให้กับ บริษัท - ว่าความ,ร่างคำฟ้อง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - การให้ความเห็น และ/หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางกฏหมาย รวมถึงก...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000 บาทตามความสามารถและประสบการณ์
26 Jul 16
9 . ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
-บริหารจัดการภายในแผนกกฎหมาย -ว่าความดำเนินคดีแพ่ง อาญา แรงงานและ ทรัพย์สินทางปัญญา -สอบสวนข้อเท็จจริงพนักงานกระทำทุจริต ผิดวินัย -ตรวจสอบ / ร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญา -การทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทร...

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Jul 16
10 . พนักงานติดต่องานราชการ
ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมที่ดิน, การไฟฟ้า, สำนักงานประปา ดำเนินการด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน, จัดทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท ค่าน้ำมันรถ 4,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท
26 Jul 16
11 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (เบ็ดเตล็ด)
พิจารณาการจ่ายค่าสินไหม

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
26 Jul 16
12 . ผู้จัดการฝ่าย (Compliance Unit)
- ให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กับงานประกันภัย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดดำเนินการแผนการ แผนการบริหารความเสี่ยง - ติดตามให้มีการปฎิบัติตามกฎห...

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jul 16
13 . นิติกร/เจ้าหน้าที่ (งานโอนกรรมสิทธิ์)
1.วางแผนให้งานโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเรียบร้อย ได้ปริมาณตามที่ฝ่ายขายแจ้งกำหนดนัดหมาย 2.จัดทำรายงานสรุปยอดการโอนกรรมสิทธิ์ประจำเดือนแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำหนังสือมอบอำนาจบริษัท หนัง...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 Jul 16
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
- จัดเตรียมและยื่นเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมทรัพย์สินทางปัญญา BOI กรมที่ดิน ฯลฯ - จัดทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ...

บริษัท สยามกลการ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
26 Jul 16
15 . Legal Supervisor
Responsibilities:- • Draft and review contract, agreement, • Provide legal advice, consultation and assistance with respect to legal matters, • Research on regulations and laws newly enacted or an...

AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary negotiation
26 Jul 16
16 . ผู้จัดการฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ (ปฏิบัติงาน บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด)
1.จัดทำแผนงานการโอนกรรมสิทธิ์ในแต่ละโครงการ 2.จัดทำรายงานเกี่ยวกับสัญญาของลูกค้าโครงการ 3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 4.วางแผนงานการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
26 Jul 16

สภาวิศวกร
1 Position
26 Jul 16
18 . Legal Supervisor - Manager (K2)Urgently Required !
• Review and provide comments on various types of commercial contracts eg. Implementation/ MA agreements, sales/procurement agreements, service contracts; • Draft other legal documents as may be requ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary Negotiable
26 Jul 16
19 . Legal Supervisor /Legal Senior Officer
1.จัดทำและตรวจสอบสัญญา 1.1 ดำเนินการจัดทำ และตรวจสอบสัญญาเช่า สัญญาบริการของลูกค้าทั้งหมด 1.2 ดำเนินการจัดทำ และตรวจสอบเอกสารสัญญาประเภทต่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกโครงการ 1.3 ดำเนินการตรวจสอบ...

บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
26 Jul 16
20 . Corporate Legal Counselor
1.ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาต่างๆของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.รับผิดชอบด้านปัญหาในโครงการต่างๆของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย 3.นำเสนอข้อมูลด้านกฎหมายระหว่างประเทศ(ASEAN) เพื่อประโยชน์ในการทำง...

TEAM Group of Companies Co., Ltd.
3 อัตรา
26 Jul 16
  87 Positions      
Sort By 
Disability Jobs