JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  230 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่อบรมออนไลน์ (โปรแกรมเมอร์)
- จัดฝึกอบรมตามภูมิภาคเพื่อสร้างความสัมพันธ์ - ประสานงานกับสถานศึกษา/ครู - จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผ่านทาง online - สามารถเป็นพิธีกรงานฝึกอบรม **สามารถจัดทำเว็บไซต์ โปสเตอร์ กราฟฟิค เช่น HTML Dreamwa...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 18,000 บาท ขึ้นไป
25 May 17
2 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager
- พัฒนาและร่วมวางแผนทางการตลาด และโปรโมทผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานลูกค้า - รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จตามแผน - จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนด

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000-35,000
25 May 17
3 . ผู้ประสานงานการผลิต
1) วางแผนการผลิต โดยจัดทำแผนงานการผลิต, งบประมาณ และบริหารจัดการการ ผลิตให้เป็นไปตามแผน 2) ติดต่อประสานงานการผลิต จัดหา supplier, เครื่องจักรผลิต เพื่อมาใช้ในการผลิต 3) จัดทำรายงานการผลิต, S...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 18,000 บาท ขึ้นไป
25 May 17
4 . ผู้จัดการแผนกบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล (HRM) ทั้งระบบ อาทิ การสรรหา-ว่าจ้าง สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น - กำหนดนโยบายบริหารงานบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน - ทบทวน และวางแผนอัตรากำลังพล ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 30,000 - 40,000
25 May 17
5 . เจ้าหน้าที่วิชาการ คณิตศาสตร์
- ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับในส่วนของการเรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช้สำนวนภาษา และรูปแบบการจัดวางในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้สื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นมีรูปแบบที่สวยงาม น...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 17
6 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- คีย์ข้อมูล - ติดต่อกับลูกค้า

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
3 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
25 May 17
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด-ขายรับสมัครด่วน !
- บริหารงานด้านการตลาดให้สอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม ตามแผนงานของธุรกิจที่วางไว้ - รับผิดชอบการขายและดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ โดยเน้นช่องทาง Modern Trade - จัดทำรายงานการ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 17
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินอย่างราบรื่นตามนโยบายและ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 Position
25 May 17
9 . บัญชี
1. ตัดชำระลูกหนี้ 2. ตัดชำระเจ้าหนี้ 3. ทำลูกหนี้ฝากขาย 4. ทำเจ้าหนี้ฝากขาย

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
25 May 17
10 . Graphic Design & Web Design
1. ดูแลและออกแบบ เว็บไซต์สำเร็จรูปของบริษัท 2. จัดทำแบนเนอร์ ลงเว็ปไซต์และสื่อออนไลน์ 3. จัดทำรูปภาพและวิดีโอต่างๆ และตรวจสอบก่อนลงเว็ปไซต์และสื่อออนไลน์ 4. อัพเดท ภาพถ่าย รูปและวิดีโอ รีวิวผลิตภัณ...

Dim Grey Co., Ltd.
1 Position
Salary ขั้นต่ำ 17,000 บาท หรือตามตกลง
25 May 17
11 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
- ซ่อมบำรุง ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ทั้งหมด - ตรวจสอบเครื่องพิมพ์หลังจากซ่อมบำรุงก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ติดตั้งเครื่องพิมพ์ - ให้การสน...

Dim Grey Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ขั้นต่ำ 18,000 บาท หรือตามตกลง
25 May 17
12 . พนักงานขาย
1. นำเสนอขายเครื่องพิมพ์ให้กับลูกค้า 2. ปิดการขายและเก็บเงินได้ตามที่กำหนด ถูกต้องและครบถ้วน 3. เป็นผู้แทนของบริษัทดูแลด้านการขาย มีผลตอบแทน commision และค่าน้ำมันให้

Dim Grey Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 17,000 หรือตามประสบการณ์
25 May 17
13 . ธุรการบัญชี
ออกใบส่งงาน ใบกำกับภาษี จัดการงานเอกสาร สรุปข้อมูลรายการซื้อ-ขาย

บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
Salary 16,000-25,000
25 May 17
14 . จนท.บัญชี/ลูกหนี้ (สาขาอ่อนนุช 24)
- จัดทำเอกสารการวางบิลทั้งหมดด้วยโปรแกรม express - จ่ายงานให้พนักงานส่งเอกสาร - ทำสรุปรายการวางบิลประจำวัน - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

SUPORNCHAI Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 17
15 . บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อและยื่นแบบ ภพ.30 2. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่น ภงด.3 ,53 3. จัดทำเอกสาร ภงด.1 และประกันสังคม 4. จัดทำเช็คเพื่อจ่าย 5. กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 6. จัดทำรายงานเงินสดย่...

บริษัท รำไทยเพรส จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
25 May 17

The Post Publishing Public Company Limited
2 Position
25 May 17
17 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร
- รับผิดชอบและดูแลงานซ่อมบำรุงประจำอาคารสำนักงาน - รับผิดชอบและดูแลงานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ - รับผิดชอบและดูแลเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ

The Post Publishing Public Company Limited
4 Position
Salary 10,000 - 15,000 บาท
25 May 17
18 . Sales (ขายฉลาก สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด)รับสมัครด่วน !
- จำหน่าย ฉลาก สติกเกอร์ หมึก ริบบอน เครื่องพิมพิ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด และอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจร

บริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 10,000-15,000 บาท
25 May 17
19 . บรรณาธิการเทคนิค ( ARiP)
เขียนข่าว / บทความต่างๆทางด้านไอที ลงนิตยสาร และเว็บไซต์

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 Position
25 May 17
20 . Motion Graphic Design Supervisor ( ARiP)
- ออกแบบ graphic ประกอบรายการ, ไตเติ้ลรายการ TV Online สนใจส่ง rerume มาที่อีเมล

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary *****
25 May 17
  230 Positions      
Sort By 
Disability Jobs