JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  67 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สายงานบริหารงานนิติบุคคล
-วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม Site งานต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ -วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และถือปฏิบัติ -ควบคุมและ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 16
2 . จัดซื้อต่างประเทศ (Sourcing)รับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ, จัดหา, สินค้ากับ Supplier ต่างประเทศ - เจรจาต่อรองราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพสินค้าต่างประเทศ - ติดต่อ Shipping เพื่อเคลียร์สินค้าให้ทันเวลาที่กำหนด - จัดทำและติดตามเอกสารสั่งซื้อจากหน่ว...

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000 หรือ ตามตกลง
21 Oct 16
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1 ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ 3 ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่ง...

บริษัท ย่งกี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามพิจารณา
21 Oct 16
4 . Process Manager (พระรามสอง) P04
- ทำเอกสาร process การทำงาน, คู่มือการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งออกแบบเอกสารแบบฟอร์ม หรือรายงานต่างๆที่จำเป็น ในการทำงานตามกระบวนการใหม่ - ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลปัญหา หรือการท...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Oct 16
5 . หัวหน้าแผนกธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส (ประจำสำนักงานบางบอน)รับสมัครด่วน !
- ช่วยควบคุม ดูแล อาคาร ระบบสาธารณูปโภค พ่อบ้าน แม่บ้าน รปภ. - ช่วยติดต่อประสานงาน ยื่นแบบชำระภาษีรถยนต์ประจำงวด - ช่วยประสานงานด้านธุรการภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความเหมาะสม
21 Oct 16
6 . Procurement Supervisor
-Buy food items in preparation for the sale of the stock. -Verify the accuracy of the initial purchase. -Side label / serial number of requests (FDA.) -Brief stock reports day week / month. -Monit...

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
Salary 25,000-30,000 Baht
21 Oct 16

บริษัท ไนน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
21 Oct 16
8 . Purchasing Engineer / Supervisor (35 - 55k baht) - J203780 R5625
Supervisory Level: Successful candidates will be responsible for supervising & coaching the purchasing team to achieve the objective of the company, cost reduction, preparation of supplier evaluati...

RegionUP
Salary 35,000-55,000
21 Oct 16
9 . Purchasing Supervisor/ Manager (Base in Sathorn Thani)
-Forecasting levels of demand for services and products to meet the business needs and keeping a constant check on stock levels, -Conducting research to ascertain the best value,delivery schedules an...

1577 Home Shopping
1 อัตรา
Salary 30-60K (พิจารณาตามประสบการณ์)
21 Oct 16
10 . Project Manager Assistant
- Providing full administrative support to project managers - Completing requisitions for goods - Collecting, researching and coordinating information for project managers - Attending project team...

TOPICA NATIVE THAILAND
1 Position
Salary 15,000 - 22,000
21 Oct 16
11 . หัวหน้างานสำนักงานและจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพและราคาสินค้า พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาสินค้า - ควบคุมงานตกแต่งภายใน งานปรับปรุง (รีโนเวท) สำนักงาน รวมทั้งจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง - จัดทำรายการทรัพย์สินของสำนักงานและสาขาต่างๆ - รั...

บริษัท V Groupcars จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Oct 16
12 . หัวหน้าส่วนธุรการ
- ดำเนินการจัดหา สั่งซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน - ดูแลงานปรับปรุงสำนักงาน - ดูแลรักษาอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดเครื่องยานพาหนะของบริษัทฯ - บริหารจัดการและให้ปรึกษา ช่วยเหลือ ...

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 16
13 . เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่าย เช่น จดหมายติดต่อระหว่างองค์กร, บันทึกภายใน, รายงานการประชุม, เอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินกับการนิคม เป็นต้น 2. บันทึกรายละเอียดขอซื้อ (PR) และรายละเอียดสัญญาเช่าลงในโปรแกร...

Ticon Logistics Park Co.,Ltd.
1 Position
21 Oct 16
14 . ผู้จัดการแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)
1. วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายและกลยุทธ์ของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานของส่วนงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนง...

Keak Rungrueang Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Oct 16
15 . หัวหน้าแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภ...

Keak Rungrueang Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Oct 16
16 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
• มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนให้การทำงานของทุกๆหน่วยงานในบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น ทันท่วงที ด้วยการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ จัดจ้างงานบริการ งานซ่อมบำรุงต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์ ความเข้...

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
21 Oct 16
17 . Operation Assistant Manager
- Assist Manager and Manager's work for operation control at factory - Attendance management - Contact and negotiate with customers - Achievement control of work - Work control - Quality check -...

Zax Weave Co., Ltd./ บริษัท แซ็คซ์ วีฟ จำกัด
1 position
Salary 20,000 baht up
21 Oct 16
18 . Administrative Supervisor รับสมัครด่วน !
- Preparing and submitting expenses bills for approval. - Recording and updating databases (expenses, contracts, insurances, outsource staff’s profiles, etc.) - Word processing, creating spreadshee...

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
21 Oct 16
19 . ผู้จัดการประสานงานทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ
1.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฎิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2.อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัท 3.ดูแลลูกค้าผู้เข้า...

Human Digicrafts (Thailand) Co., Ltd.
Salary ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์
21 Oct 16
20 . หัวหน้าจัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ และอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ - จัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ และเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา เครดิตและคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสม - ติดต่อประสานงานกับฝ...

บริษัท ดับบลิว. เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท ขึ้นไป
21 Oct 16
  67 Positions      
Sort By 
Disability Jobs