JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  72 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการอาคารโซนกรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !
• ดูแลโครงการให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ • ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้าน โดยยึดถือจิตบริการ (Service-minded) เป็นสำคัญ • บ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
28 May 17
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- สรรหา, คัดเลือก และคประเมินผู้ขาย - ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ - บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ - ติดตามข้อมูลและบทสรุปการเคลมแต่ลครั้ง - ประสานงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
27 May 17
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Non Drug) SAVE DRUG
- วางแผน และบริหารดูแลงานด้านจัดซื้อในกลุ่ม Non Drug ให้เป็นไปตามนโบยายที่กำหนด - วิเคราะห์และบริหารจัดการร่วมกับคู่ค้าในการคัดเลือกสินค้า เพื่อให้การบริหารต้นทุนสินค้าเกิดประโยชน์สูงสุด - เปรียบเที...

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 35,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
27 May 17
4 . Purchasing Manager
Key Responsibilities: 1.Responsible for all purchasing activities. This includes the sourcing of raw material, services and other 2.Analyse and make strategy for sourcing and purchasing focus on c...

Major Development Estate Co., Ltd.
1 อัตรา
27 May 17
5 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ / General Procurement Manager (Local & Oversea)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้าเทียบกับใบเสนอราคาจาก Supplier ตรวจสอบผู้สอบผู้มีอำนาจในการอนุมัติในการอนุมัติของใบขอซื้อ, รายละเอียดตัวสินค้าในใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อว่าตรงกับความต้องการของการซื้อหรือไม่ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
27 May 17

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
27 May 17
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ( Assistant Purchasing Manager)
- จัดหา จัดซื้อ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ - มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ - มีทักษะการเจรจาต่อรอง - สามารถประสารงาน ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,มีทักษะในการแก...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
3 อัตรา
Salary NA
27 May 17
8 . ผู้อำนวยการ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
มูลนิธิ ศักดิ์พรทรัพย์ ก่อตั้งโดยบริษัท ศักดิ์พรทรัพย์ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เอส เอส ยู พี โฮลดิ้ง จำกัด ผู้สนใจสมัครงานโปรดศึกษาเว็บไซส์ www.ssup.com www.kusol.org ก่อนส่งเมล์สมัครงานที่ hrkm...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
1 Position
Salary ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
27 May 17
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำเอกมัย 20)รับสมัครด่วน !
- ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สั่งซื้อสินค้าต่างๆ ในบริษัทให้เป็นไปตาม Budget ที่บริษัทกำหนด - เปิด PO สั่งซื้อสินค้า จัดทำแฟ้มเอกสาร และวิเคราะห์ต้นทุนสิน...

กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP
1 อัตรา ด่วนมาก!
Salary ตามตกลง/ตามความสามารถผลงานและประสบการณ์/ต่อรองได้
27 May 17
10 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2. กำหนดวิธีการและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 3. ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบในการผลิต 4. ประสานงานระหว่างภายในองค์...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
27 May 17
11 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
- เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม - ติดต่อประสานงานด้านสินค้าขาเข้ากับเอเย่นต์ต่างประเทศ - จัดทำเอกสารในการนำเข้าสินค้าและติดตามการขาส่งสินค้านำเข้า - สามารถเจรจาต่อรอง...

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
27 May 17
12 . ประสานงานธุรการ
ประสานงาน ธุรการ

บริษัท ทีพีซีเฮริบ์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000
27 May 17
13 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
- จัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ และสนับสนุนหน่วยธุรกิจให้ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมาย - กำกับดูแลการดำเนินงานด้านจัดซื้อ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอ...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 May 17
14 . Admin Manager / BTS ชิดลม / 70K
Admin Manager (Admin, Account, Finance, HR ect management)

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 70,000
27 May 17
15 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการแผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
• ควบคุมดูแลและบริหารการสั่งซื้อ Packaging • ควบคุมผลรวมความสามารถในการส่งสินค้าของ Supplier • วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานด้านการจัดซื้อ Packaging • ดูแลการเปิดสั่งซื้อ Packaging

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
27 May 17
16 . หัวหน้าบริหารชุมชน
- วางแผน ควบคุม ปฏิบัติงาน ประสานงาน ติดตามงาน - ประเมินผลงานแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
2 Position
27 May 17
17 . หัวหน้างานจัดซื้อรับสมัครด่วน !
• วางแผนการจัดซื้อ • หาสินค้าที่ดี เปรียบเทียบราคา ประเมินผู้ขาย

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 17
18 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Food Business)
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของส่วนจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ ในการหาข้อมูลของสินค้า วัตถุดิบ บริการที่ต้องการเพิ่มเติม...

บริษัท ตะวันแดง เอฟแอนด์บี จำกัด
1 Position
Salary N/A
26 May 17
19 . หัวหน้าธุรการและประสานงาน (ชาย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านธุรการของบริษัท - ดูแลคลังสินค้า รับ - จ่าย สินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 30,000 -35,000
26 May 17
20 . Administrative Supervisor (Office to CEO)
Duties & Responsibilities - ตรวจสอบและดูแลเอกสารที่จะเข้าไปให้ CEO พิจารณา - จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ให้ค้นหาได้ง่าย - วางระบบงานของธุรการให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 May 17
  72 Positions      
Sort By 
Disability Jobs