JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  117 Positions      
Sort By 
1 . HR Manager
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบุคคลทั้งในด้าน HR Development และ HR Management เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน เห็นภาพเดียวกันกับองค์กร และองค์กรสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อ...

Piesoft Company Limited.
1 Position
Salary ตามความสามารถ
6 Feb 16
2 . Human Resource Manager
- กำหนดแผนการดำเนินงาน วิธีการ แหล่งหรือช่องทางในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพตามคุณสมบัติและระยะเวลาที่กำหนด - กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และปรับปรุงวิธี...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
6 Feb 16
3 . หัวหน้างานปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล (HR Operation Head)
- จัดการกิจกรรมงานการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละมิติงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
6 Feb 16
4 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 1. การวางแผนกำลังคน การกำหนดแนวทางการสรรหา และกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากร 2. การบริหารค่าแรงค่าจ้าง สวัสดิการ ผลตอบแทนของพนักงาน 3. การกำหนดแ...

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
6 Feb 16
5 . HR Manager
1.กำหนดกลยุทธ์และความต้องการด้านเครื่องมือ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหา รวมถึงจัดการช่องทางการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้สอ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
6 Feb 16
6 . HR&GA Senior Officer (Non-Food Manufacturer) ด่วนมาก
1.) Responsible for any activities in Human Resource and General Affairs,Employee Relations and Office Administration Functions in Manufacturer Please kindly send in English to lawan@foodpeoplecompa...

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
Salary 25,000 - 30,000 บาท ( ที่พักฟรีในโรงงาน และสวัสดิการอื่นๆ )
6 Feb 16
7 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
- ดูแลและบริหารงานทั้งระบบตามตำแหน่งงานที่สมัคร - บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ - ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอม แพค จำกัด / AM PACK CO., LTD.
1 Position
6 Feb 16
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.รับผิดชอบการวางแผนการสรรหาบุคคลากรตามกำลังคน คัดเลือก และว่าจ้างบุคคลเพื่อให้บุคคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 2. รับผิดชอบการวางแผนฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามการผลฝึกอบรมเ...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
6 Feb 16
9 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (อาวุโส) สาขาเพชรเกษม
รับสมัครด่วน!!!

- คัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฎิบัติการ,คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด - ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฎิบัติงาน อาทิ การประเมินผลการปฎิบัติงาน...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
6 Feb 16
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลอาวุโส ด่วน!!
1. จัดการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานระหว่างฝ่าย 3. จัดทำกิจกรรมประจำปี ของบริษัท 4. ดูแล แม่บ้าน รปภ. และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง 5. ดูและเรื่องของสวัสด...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
6 Feb 16
11 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก !!
- ดูแลการจัดการงานบุคคล (HRM,HRD) ทั้งหมด - มีความรู้ทางด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
6 Feb 16
12 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ด่วนมาก !!
- บันทึกสถิตการมาปฏิบัติงานของพนักงาน - ดูแลเรื่องประกันสังคมให้กับพนักงาน - ดูแลเรื่องกฏระเบียบของพนักงาน - สรรหาคัดเลือกพนักงานให้ได้ตรงตามความต้องการของบริษัท,ฝึกอบรมพนักงานใหม่ - เช็คสต๊อกอุป...

บริษัท ซี เค ที ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
6 Feb 16
13 . HR Senior 40,000 บาท แถวคลองเตย ด่วน !!
หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลงานด้าน HRM - OD - Recruitment - Training ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (ครึ่งวัน) เวลา 08.00 - 17.00 น.

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 อัตรา
Salary 40,000 - 50,000 บาท
6 Feb 16
14 . Senior HR (English Fluent) ปฎิบัติงาน ลาดพร้าว (45-60K) ด่วนมาก !!
- Responsible for full HRM function; HR policies & procedures, recruitment & selection, employee relations, compensation & benefits - Manage the HRD function and action plan ; Performance appraisal ...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 Position
Salary 45,000-60,000
6 Feb 16
15 . Human Resources Department Manager
ด่วน!!

Responsibilities: 1. HRD (Human Resources Development) 1.1 Development and Training : Apply the Modern HR, e.g. KPI, Competency, Training roadmap, Career path, Succession planning to effectively ...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
6 Feb 16
16 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรการ
ดูแลด้านการบริหารงานบุคคล

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
6 Feb 16
17 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Human Resourec Manager
บริษัทฯมีความประสงค์จะร่วมงานกับท่านในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดูแล และจัดทำเอกสาร คู่มือการปฎิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคค...

บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
6 Feb 16
18 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (กรุงเทพ)
- วางแผน/สรรหา และสัมภาษณ์งานตามใบขออัตราทดแทนของบริษัท - ดูแลควบคุมพนักงาน ให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท - ดูแลเรื่องงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท ประสานงานกับสหภาพแรงงาน เพื่อให้เกิด...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
6 Feb 16
19 . หัวหน้างานบุคคล ด่วนมาก!!!
- งานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 Feb 16
20 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ - Man power&OD
- ร่วมกำหนดและให้คำปรึกษาการกำหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน และ KPI ของหน่วยงานต่างๆ - ริเริ่ม คิดค้น และจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ติดตามการดำเนินโครงการจัดทำตัวชี้วัดอัตรา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
6 Feb 16
  117 Positions      
Sort By 
Disability Jobs