JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  88 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
-วางแผนการผลิต โดยรวบรวมการสั่งผลิตระดับสาขา -วางแผนการใช้วัตถุดิบ โดยใช้ระบบ ERP

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
2 . หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business developement )
- หาชองทางการตลาดและรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด - ช่วยสาขาในการหาลูกค้าใหม่ ๆ - ช่วยสาขาในการกระตุ้นยอดขาย

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Supervisor)
- ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน QC ในสายการผลิต - ดูแลเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ - ฝึกอบรมด้านคุณภาพให้แก่พนักงาน

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
4 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่และขนมไทย

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
5 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีคุณภาพสินค้าตามที่กำหนด

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Oct 17
6 . Oversea Coordinator
- Handle local and oversea purchasing duties and documents - Follow up deliveries problems with customer - Ensuring on time P/O and Invoice Status - Negotiate contacts and pricing agreements

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000(THB)
21 Oct 17
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำโรงไฟฟ้าบ่อพลอย จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประสบการณ์
21 Oct 17
8 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-เขียนแบบโครงการต่างๆของบริษัทฯ -ควบคุมและกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ -ควบคุมและกำกับดูแลรับผิดชอบระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านความปลอดภัย -งานอื่นๆที่...

Better World Green Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Oct 17
9 . หัวหน้าส่วนการเกษตร (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
1.การรับนโยบายของบริษัท และดำเนินการตามนโยบายอย่างถูกต้อง 2.บริหารการปลูกและบำรุงรักษาผลผลิต รวมทั้งบริหารพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 3.บริหารจัดการด้านต้นทุน งบประมาณ 4.วิเคราะห์ป...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
2 Position
Salary 13,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 Oct 17
10 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ จ.กาญจนบุรี)
1.ขับรถขนส่งสินค้า ประเภทผักและผลไม้ 2.ดูแล ตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนเพื่อให้พร้อมในการใช้งาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัังคับบัญชา

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
2 Position
Salary 12,000+ (ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าล่วงเวลา)
21 Oct 17
11 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
1.งานสรรหาว่าจ้าง 2.ตรวจเช็คการมาทำงานพนักงาน และทำรายงานสรุปส่งผู้บังคับบัญชา 3.จัดเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร 4.ดูแลกฎระเบียบวินัยของพนักงาน 5.จัดทำรายงานการประชุม 6.จัดทำการ...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 Position
Salary 12,000+ (ตามประสบการณ์)
21 Oct 17
12 . Research and Development
1. สรรหา ทดสอบ และคัดเลือกวัตถุดิบ 2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือกระบวนการผลิตเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ร่วมวิเคราะห์ HACCP...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 บาท/เดือน
21 Oct 17
13 . Machine Operator
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระหว่างการผลิต - PM เครื่องจักรตามแผนร่วมกับวิศวกร - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนอย่างเคร่งครัด - หากพบข้อบกพร่อง เครื่องจักรไม่ทำงานหรือขัดข้อง ปฏิบัติการแก้ไขเบื้องต้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
6 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
21 Oct 17
14 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการผลิต
- บันทึกข้อมูลการผลิตในโปรแกรม SAP ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
8 อัตรา
Salary ค่าตอบแทน 12,000 - 15,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์
21 Oct 17
15 . QC Leader / QC Supervisor
1. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. จัดตารางเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ส...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
21 Oct 17
16 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ / หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพระหว่างการผลิต เพื่อ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 35,000 - 40,000 บาท
21 Oct 17
17 . Production Leader / QC
Production Leader 1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี่เลี้ยง เทรนพนักงานปฏิบัติงานหน้างานให้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท/เดือน
21 Oct 17
18 . QA Manager
1. Understand customer needs and requirements to develop effective quality control processes 2. Devise and review specifications for products or processes 3. Set requirements for raw material or int...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 60,000 - 80,000 (THB)
21 Oct 17
19 . Electrical Engineer
- ศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมและแก้ไขเชิงป้องกัน ผ่านโปรแกรม PM - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
21 Oct 17
20 . Production Supervisor
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำ balance line 4. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ (40 ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน
21 Oct 17
  88 Positions      
Sort By 
Disability Jobs