JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Jobs: Marketing
  1,211 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายการตลาด
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.จัดทำต้นทุนสินค้าเพื่อขออนุมัติราคาขาย 3.จัดทำใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ลูกค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ, กำหนดวันมอบส่งสินค้า, จัดซื้อ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
9 Feb 16
2 . เจ้าหน้าทีสื่อสารการตลาด
- งานสื่อสารการตลาด - งานบริการ SUPPORT SALES - งานกิจกรรมการตลาด ออกบูธ - เป็นผู้ช่วยวิทยากรได้ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
9 Feb 16
3 . Marketing Executive
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาด การทำ Campaign ออกบูธ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
9 Feb 16
4 . พนักงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
ด่วน!!

-ฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับครู อาทิ กระดาน IP Board ระบบห้องเรียนไฮเทค ระบบห้องเรียน 3D ระบบห้องสมุด เป็นต้น -สนับสนุน / ส่งเสริมกระตุ้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ...

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด (ThanaTham Education Co.,Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 Feb 16
5 . Marketing Manager ด่วนมาก !!
• Managing overall marketing and strategic planning, corporate communications and business development, • Developing and implementing a strategic marketing plan for the company, • Analyzing the mark...

บริษัท บัน จำกัด
1 Position
Salary Salary Structure/ Negotiable
9 Feb 16
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- คิดวิเคราะห์ร่วมกันวางแผนการตลาดกับทีมงานเพื่อสร้างโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จักเปิดโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้น - วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้การเจาะตลาดได้อย่างตรงจุด - ประสานงานภาย...

บริษัท ซุปเปอร์สหแสง จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถ
9 Feb 16
7 . ผู้จัดการส่วนการตลาด/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ด่วน!!!!

- ทำแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายทั้งในด้านกิจกรรมโดยรวมและการบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงนำไปปฏิบัติและควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และความเคลื่อนไหวของตลาด เพ...

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามประสบการณ์
9 Feb 16
8 . พนักงานขาย/ ประสานงานขาย(สัมภาษณ์ ทราบผลทันที) ด่วนมาก !!
- ดำเนินงานตามแผนที่ได้รับมอบหมายส่วนของงานขายให้ลุล่วงตามที่บริษัทกำหนด - ดุแลลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ -ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทดุแล - ทำงานวันสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00...

บริษัท จีเอส คอเปอร์เรชั่น จำกัด (GS CORPORATION CO.,LTD.)
5 อัตรา
Salary 12,000-20,000บาท (ไม่รวมโบนัสประจำเดือน)
9 Feb 16
9 . ผู้จัดการฝึกหัด / Supervisor (สัมภาษณ์ ทราบผลทันที)
- ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบและวางแผนการตลาด ขยายการตลาด - ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า - กำกับดูแลและบริหารงานด้านการบริหาร - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุดเสาร...

บริษัท จีเอส คอเปอร์เรชั่น จำกัด (GS CORPORATION CO.,LTD.)
3 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000บาท
9 Feb 16
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำภาคอีสาน
1. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน 3. ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้เกิดความ...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Feb 16
11 . ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ)
จัดกิจกรรมการตลาด และ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น วางแผนการตลาด , จัดอีเวนท์ , ออกบูธแสดงสินค้า เป็นต้น

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 18,000 - 55,000 บาท
9 Feb 16
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาภาคเหนือ)
1. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน 3. ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้เกิดความ...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
9 Feb 16
13 . พนักงานการตลาด
- จัดทำเอกสารนำเสนอ (Presentation) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - นำเสนอผลิตภัณฑ์ ICT.ของบริษัทฯได้ - ออกตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด - ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาดและรายงานเสนอผู้บริหา...

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด (ThanaTham Education Co.,Ltd.)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างฯ
9 Feb 16
14 . Digital Marketing /เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์
– ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัท ผ่านช่องทางช่องทางสื่อ Online,Website,Social Network - สร้าง พัฒนา ช่องทาง การติดต่อสื่อสาร การขาย ผ่านช่องทางออนไลน์ - ดูแล อัพเดท ปรับปรุงข้อมูลสื่...

บริษัท แอลเอ็มซี มาร์เก็ตติ้ง แพลน จำกัด
2 Position
Salary รายได้รวมเงินเดือนและ Commission 18,000 ++
9 Feb 16

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าบริหารทีม+ค่าตำแหน่ง
9 Feb 16
16 . CenPay Marketing Division Manager (CG)
- To co-prepare an annual projected transactions and revenue - To prepare an annual marketing plans, action plans and budget to boost transactions and revenue - Forecast transactions / revenue/ gr...

Central Group Co., Ltd.
1 Position
9 Feb 16
17 . Online Marketing
- ดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์สื่อของฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อต่างๆ - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันหยุดประจำสัปดาห์บริษัทเป็นผ...

บริษัท ฟอฟัน จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
9 Feb 16

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 Position
9 Feb 16
19 . Key Account Officer
- จัดทำตัวเลข สรุปผลการเคลื่อนไหวการขาย และ Forecast - ตรวจสอบออเดอร์ ร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ เสนอลูกค้า - คอยช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการติดต่อประสานงานภายใน ในแผนกต่าง ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและตั...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
9 Feb 16
20 . หัวหน้ากิจกรรมงาน ด้านปฏิบัติการส่งเสริมการขาย ( Trade Operation Unit Head)
- จัดทำแผนงานเชิงปฏิบัติ ตลอดจน กำกับ ดูแล และควบคุมทีมงานให้ดำเนินกิจกรรมการแนะนำ - สาธิตด้านโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขาย บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
9 Feb 16
  1,211 Positions      
Sort By 
Disability Jobs