JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  7 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- บริหาร จัดการ ควบคุมงานด้านคลังสินค้า และ การเบิกจ่ายสินค้า - กำกับดูแล ระบบการ บรรจุภัณฑ์ และ หีบห่อ - กำกับดูแล ระบบการ ขนส่ง และการ บริหารจัดการ ด้านการกระจายสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบห...

บริษัท ฮงฮวด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
25 May 16
2 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
- สามารถวางแผนงาน และมอบหมายงานให้พนักงาน เพื่อดำเนินการจัดส่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน - บริหารจัดการพนักงานและยานพาหนะให้เหมาะสมกับงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า พร้อมทั้งเรียกรายการสินค้าขึ้นรถขน...

บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 May 16
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า-จัดส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ ควบคุมดูแลงานคลังสินค้าและจัดส่งทั้งระบบ ติดต่อประสานงานกับSupplierและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการดำเนินงาน การเบิก-จ่ายสินค้า/วัตถุดิบ/อะไหล่/เครื่องมือ - ดูแลการดำเนินงานของผู้ใ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 May 16
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการขนส่ง (บางบัวทอง)
- ควบคุม ดูแลงานด้านปฏิบัติการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาความรับผิดชอบให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท - ร่วมกำหนดแผนธุรกิจประจำปี และกำหนดกลยุทธ์ของฝ่ายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันน...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
5 . หัวหน้างานคลังวัตถุดิบ ( Leader )
รับเข้าสินค้าวัตถุดิบ (เคมี) จัดเก็บ เบิก-จ่าย จัดส่งวัตถุดิบ (เคมี) ให้ฝ่ายผลิต

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
6 . ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์ (Executive Vice President - Logistics)
1.กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และเป้าหมายของสายงานโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ฝ่ายศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ฝ่ายคลังสินค้าสาขา และฝ่ายผลิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2.เชื่...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 May 16
7 . ผู้ช่วยหัวหน้างาน/หัวหน้างาน/ผู้จัดการ
- ควบคุมดูแลพนักงานขับรถและพนักงานติดรถ ให้ปฏิบัติการงานขนส่งได้ตามระบบการทำงานของลูกค้า ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและสายงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์...

บริษัท เอ็น.ที.วาย.เร็นทอล ฟลีท จำกัด
4 อัตรา
Salary ขึ้นกับประสบการณ์
23 May 16
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs