JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ทรงตามที่แบบกำหนด - ประมาณการวัสดุก่อสร้างทั้งโครงการ และวางแผนงานก่อสร้าง - จัดทำราคา ถอดปริมาณวัสดุ - ตรวจ Shop Drawing ให้ตรงกับแบบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัว...

บริษัท เอส เอส เอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
3 Position
23 Aug 16

บริษัท พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 16
3 . วิศวกร
- ทำ Payment จ่ายผลงานให้กับผู้รับเหมา , รายรับของโครงการ งานเพิ่ม,ลด Take Off Shop Drawing และจัดจ้างผู้รับเหมา - ประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานเรื่องวัสดุและการจัดจ้าง - ประสานงานข้อมูลจากฝ่...

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
18 Aug 16
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs