JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . R&D Assistant Section Manager (Bakery Product)
- คิดค้น และพัฒนาสินค้าเบเกอรี่/ปรับปรุงสูตรสินค้าเบเกอรี - คำนวณสูตร และตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสูตรมาตรฐานการผลิต รวมถึงคิด Cost - ทดลองสูตรใหม่เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถลดต้นทุน - บั...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
2 . R&D Manager (Flexible Packaging & Gravure Printing) (ประจำโรงงานสินสาคร)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน งานพิมพ์กราเวียร์ (งานสี งานพิมพ์ และงานกาว) โดยใช้ความรู้ด้านเคมี และ/หรือเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านงานพิมพ์และบรร...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary 50-90k
14 Dec 17
3 . R&D Managerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบด้านการบริหารงาน กำหนดนโยบายมาตรฐานของงาน R&D 2. กำกับดูแล การวิจัย การทดลองวัตถุดิบ เพื่อปรับปรุงสินค้าเก่า และพัฒนาสินค้าใหม่ 3. ควบคุม ดูแล การจัดทำเอกสารด้านคุณภาพต่าง ๆ เช่น GMP, HA...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
4 . หัวหน้าแผนกพลังงานรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลระบบการจัดการด้านพลังงาน

บริษัท ทองเสียง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
5 . ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.ดำเนินงานด้านนโยบายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.พิจารณา ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู่ใต้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
13 Dec 17
6 . ผู้อำนวยการ (สาขาสมุทรสาคร)
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นผู้นำทางด้านการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ 2. พัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์กับการบริหารห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. วางแผนการใช้เครื่องมือ และพื้นที่ของห้องปฏิบั...

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
11 Dec 17
7 . Production Supervisor
- Production Supervisor ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร - ควบคุมกระบวนการผลิต - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 Position
Salary 15,000-17,000
11 Dec 17
8 . R&D Managerรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทเครื่องดื่ม 2.ค้นคว้าอัพเดทข้อมูลวัตุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ รวมทั้งข้อกฎหมาย 3.ควบคุมการออกสินค้าใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหาร 4.ควบคุมระบบเอกสา...

บริษัท โชคมหาชัย เบเวอร์เรจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
11 Dec 17
9 . พนักงาน Q.C (ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร)
1. รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและขันตอนการผลิต 2. ตรวจสอบสินค้าในกระบวนการก่อนปล่อยผ่าน 3. เอกสารระบบคุณภาพ 4. ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เมื่อผลการตรวจสอบเกิดการเบี่ยงเบน 5. ดำเนิ...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง โครงสร้างบริษัทฯ
9 Dec 17
10 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ควบคุมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดเตรียม ควบคุมสูตรการทดลองและสรุปผลการทดลองผลิตภัณฑ์ 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสูตร Specification เพื่อใช้ในฝ่ายต่างๆ 4. วิเคราะห์สาเหตุแ...

บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
8 Dec 17
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs