JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  20 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1. ควบคุม ดูแลงานด้านอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ควบคุม ดูแลงานด้านเอกสารงานธุรการ 3. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. รับนโยบายจากองค์กรนำมาปฏิบัติให้ม...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 20,000-23,000 บาท
14 Dec 17
2 . Senior HR Manager (Large - Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.) Responsible for HRM Functions ; Manpower Planning & Recruitment , Compensation & Welfare , Organization Development , performance Managmenr System, Labor Union and other HR Administrative Duties ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
Salary 80,000 - 100,000 บาทชึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ
14 Dec 17
3 . HR Director ( P05 ) Samutsakorn
1. Manage the training plans by the career ladder and the other organization development program that align with the business objectives. 2. Work on organizational development to support of busine...

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 position
Salary Negotiable
14 Dec 17
4 . Vice HRD Manager
Create, conduct and evaluate all in-house training programs and materials including orientation, product knowledge, and soft skill -Analyze and recommend appropriate external training which match bus...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM, HRD) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี 2.บริหารจัดการ กำกับและควบคุม...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 40,000 ขึ้นไป
14 Dec 17
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
1.รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโบายของบริษัท 2.จัดทำแผนกงานและกำหนดกลยุทธ์ของงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 3.กำกับดูแลงานด้าน (สรร...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
14 Dec 17
7 . HR & Admin Manager (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามงาน ให้คำแนะนำ ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการ - รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ เน้นไปทางด้านการวางแผนการทำงาน การบริหารงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎระเบียบ และกิจ...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ์์N/A
14 Dec 17
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำที่โรงงาน)
- บริหารงานบุคคลด้าน HRD HRM - บริหารงานทรัพยากรบุคคล - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตตรา
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
9 . หัวหน้าแผนกบริหารค่าตอบแทนและธุรการ
1. คำนวณค่าแรงพนักงาน ดึงข้อมูลการบันทึกเวลา และ คำนวณค่าแรงพนักงานรวมถึงโอที และ เงินได้อื่น ๆ ตรวจสอบและจัดทำรายงานด้านภาษี (ภงด 1) ตรวจสอบและจัดทำรายงานด้านประกันสังคม 2. สรรหาพนักงา...

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
14 Dec 17
10 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 2. รับผิดชอบงานประกันสังคมและสวัสดิการ 3. รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างตามประสบการณ์
13 Dec 17
11 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล (Human Resource Manager) รับสมัครด่วน !
1.งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 3.งานเดูแลเรื่องของระบบค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ 4.งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เข่น ISO9001,ISO14001...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
13 Dec 17
12 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
- วางแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - ควบคุมดูแลงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน - ควบคุมและดูแลงานด้านธุรการสำนักงาน และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Dec 17
13 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- ดำเนินการสรรหา ว่าจ้าง,ย้าย ,เลิกจ้าง - งานประกันสังคม - ทำเงินเดือน - ควบคุมดูแลดำเนินการแรงงานต่างด้าว - ควบคุม ดูแลดำเนินการแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการพนักกงาน - ดำเนินการติดต่อประสานกับหน...

บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
12 Dec 17
14 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านสรรหา 2.ดูแลงานด้านฝึกอบรม 3.ดูแลงานด้านค่าจ้าง 4.ดูแลงานด้านประกันสังคม 5.ดูแลเรื่องงานต่างด้าว 6.ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน 7.ดูแลเรื่องของธุรการ 8.ดูแลเรื่องแรงงานสัมพันธ์ 9...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
12 Dec 17
15 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ประจำที่สมทุรสาคร)
ดูแลงานในส่วนฝ่ายบุคคลทั้งหมด

บริษัท แปซิฟิคค้าไม้ จำกัด
1 Position
Salary แล้วแต่ตกลง
11 Dec 17
16 . Ethical&labour Complianee Supervisor
Audit ด้านแรงงาน

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
11 Dec 17
17 . หัวหน้าฝึกอบรม
1.ดูแลงานด้านฝึกอบรมทั้งระบบ 2.พัฒนาระบบการฝึกอบรม 3.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
11 Dec 17
18 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลด้านงานบุคคล, ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท - จัดกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ - ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนา ...

บริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
11 Dec 17
19 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ควบคุมดูแลงานในฝ่ายบุคคลและธุรการ สรรหาว่าจ้าง ค่าตอบแทน ฝึกอบรม เอกสารคุณภาพ

บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด
2 ตำแหน่ง
9 Dec 17
20 . หัวหน้าแผนกบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบและงานธุรการทั่วไป หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น

บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
8 Dec 17
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs