JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  14 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และวางแผน
งานทางด้านโลจิสติกส์และวางแผนทั้งระบบ

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Dec 17
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
-วางแผนและบริหารจัดการการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ได้ประโยชน์สูงสุด -กำหนดกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า -ควบคุมดูแลปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระดับที่เหมา...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000.-
14 Dec 17
3 . Warehouse Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลบริหารคลังสินค้าทั้งขาเข้า - ขาออก 2. รับเข้า - จ่ายออก ตัดสต๊อกคลังสินค้า 3. ดูแลการจัดสินค้าเพื่อส่งของ 4. ควบคุมติดตาม การทำงานของพนักงานคลังสินค้า ให้ปฏิอบัติตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ก...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป และพัสดุหีบห่อ - วางแผนการทำงานและกำหนดวิธีป้องกันปัญหาของแผนกคลังสินค้า - ตรวจติดตามให้การดำเินินงานของทีมงานเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Dec 17
5 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
-ควบคุมการจัดเรียง และการตรวจเช็คสินค้ากลุ่ม TT/INK -ควบคุมการเช็ค Stock FG และ TT บางส่วน -ควบคุมการบำรุงรักษารถยนต์ / เส้นทางการเดินรถส่งสินค้า-แผนที่ -ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของพนักงาน -ประสา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเพ็ญน้ำพริกแกง
1 อัตรา
Salary 16,000.-
14 Dec 17
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโฟร์คลิฟต์
1.รับ-ส่งใบงานให้กับพนักงานขับรถโฟร์คลิฟต์ประจำแผนกที่ร้องขอ 2.ซ่อมแซมเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ที่เสียหายให้สามารถใช้งานได้ 3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Dec 17
7 . หัวหน้าแผนก
- Sort สินค้า - จัดเก็บสินค้า - ควบคุมการกระจายสินค้าออกให้กับสาขา - ควบคุมงานด้านรับ-จ่ายสินค้า - ตรวจสอบและดูแลสินค้าคงคลัง - จัดทำรายงานข้อมูลคลังสินคัาต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆตามท...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 Position
13 Dec 17
8 . หัวหน้าคลังสินค้า
ควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เช่น 1. การรับสินค้า 2. การจัดเก็บสินค้า 3. การจ่ายสินค้า

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Dec 17
9 . ผู้จัดการส่วนงานคลังวัตถุดิบ
1.บริหาร STOCK คงคลัง , บริหารที่จัดเก็บให้มีความเหมาะสม 2.บริหารจัดการการวางแผนการสังซื้อ ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม 3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4.อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้ามาทำงานใหม่ ใ...

กลุ่มอินเทคค์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
12 Dec 17
10 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมดูแลประสานงาน การรับวัตถุดิบเข้าใน โรงงานอินเทคค์ 3. ตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 4. ศึกษาและพัฒนาตนเอง...

กลุ่มอินเทคค์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
12 Dec 17
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและห้องเย็น
ดูแล ควบคุม บังคับบัญชา งานคลังสินค้าและสโตร์ ห้องเย็น

บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Dec 17
12 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- ตรวจสอบรับ-จ่ายสินค้า ดูแลวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพดี พร้อมส่ง Stock ถูกต้อง - รายงายการจัดเรียงสินค้า เข้า - ออก - วางแผนการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ - บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้มีประส...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
12 Dec 17
13 . หัวหน้างานฝ่ายขนส่ง
1. มีความเป็นผู้นำ และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้ 2.ติดต่อประสานงานกับพนักงานขนส่ง 3.จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร 4.คำนวน ระยะทาง และ น้ำมันได้ 5.เช็ครายละเอียดรถ และสภาพรถ ในการเข้าซ่อม 6.ทำงานนอกเวลา...

บริษัท วีอาร์พี แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ และวุฒิการศึกษา
11 Dec 17
14 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการนำวัตถุดิบเข้าจนถึงส่งสินค้าออก - ดูแลการจัดเก็บรักษาสต๊อกสินค้า นำจ่ายสินค้าออก - ดูแลการจ่ายและจัดสินค้า

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
9 Dec 17
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs