JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  38 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้า วัตถุดิบ จากในประเทศและต่างประเทศ 2. จัดลำดับการรับวัตถุดิบเข้าสู่คลังสินค้า 3. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ รับ-จ่าย วัตถุดิบในระบบคอมพิวเตอร์ 4. บริหารจัดการการจัดเก็บวัตถุดิบเข้าสู่...

บริษัท สันต์ไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Nov 17
2 . พนักงานคลังสินค้า ( พนักงานรายวัน )รับสมัครด่วน !
ตรวจรับ จัดเก็บ จัดจ่ายสินค้าและตรวจนับสต๊อกสินค้ารวมถึงการรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 310 บาท/วัน
21 Nov 17
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL สมุทรสาคร-มหาชัย)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการจัดงานขนส่ง 2.ตรวจสภาพรถขนส่ง 3.ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 4.รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง -เป็นพนักงานประจำ มีสวัสดิการ-

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 15,000 - 20,000
21 Nov 17
4 . พนักงานคลังรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย ส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 Nov 17
5 . จนท.คลังสินค้าสำเร็จรูป /จนท.คลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
- จัดทำStok card ให้มีความถูกต้อง(ระบบ MAC -5) - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า(Movement) - ดูระดับค่า Min ของวัตถุดิบ/อุปกรณ์ที่รับผิดชอบเพื่อการสั่งซื้อให้ทันเวลา - ตรวจสอบสินค้าคงคลัง

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 13,000 - 15,000 บาท
21 Nov 17
6 . พนักงานคลังสินค้า
1.ดูแล จัดการ วัสดุ-ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2.ตรวจนับสต็อค วัสดุคงคลัง ให้ถูกต้อง 3.ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุคงคลังให้ถูกต้อง 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Nov 17
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
1 ควบคุมดูแลคลังสินค้า การจัดการภายในทั้งหมด 2 ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบ 3 รับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ Spec ที่สั่งซื้อ และตรงตามใบ PO 4 ตรวจเช็ค STOCK คงเหลือ จัดทำใบขอซืื...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary 15,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
21 Nov 17
8 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- รับผิดชอบงานสโตร์ต่างๆ - ทำรายงานต้นทุนสี - ทำเอกสาร ISO

บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-12,000/เดือน
21 Nov 17
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ แพคเกจจ้ิง 2.การควบคุมสต๊อกแพคเกจจิ้ง และบริหารจัดการตามระบบ FIFO 3.การบันทึกเอกสารประจำหน่วยงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary 14,000 บาท
21 Nov 17
10 . Warehouse Department Manager ( 2,000 SKU Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1 ) Responsible for Warehouse / Logistics / Stock Keeping / Supply Chain Management System of 2,000 SKU Food Manufacturer - ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:30 น.และวันเสาร์เว้นเสาร์ *...

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา เท่านั้น
Salary 50,000 - 70,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
20 Nov 17
11 . จนท.คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการรับเข้า-เบิกออก คลังสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำสต๊อกสินค้าคลังสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในคลัง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สลีพเวลล์ อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Nov 17
12 . พนักงานประจำคลังสินค้า
รับ-จ่ายสินค้า ตรวจเช็คสต็อคสินค้า ทำรายงานการเบิกจ่ายสินค้า ประเมินการสั่งซื้อสินค้าคงคลังล่วงหน้า สรุปยอดเบิกจ่ายสินค้ารายวัน-รายอาทิตย์-รายเดือน

บริษัท เซน่า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด/ บริษัท อุดมสยาม จำกัด
4 Position
Salary 10,000 - 15,000
20 Nov 17
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
จัดทำสต๊อกสินค้า และวัสดุคงคลัง คลังวัตถุดิบ รวมถึงรายงานต่างๆในฝ่าย

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Nov 17
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์
1.รับผิดชอบ ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน 2.จัดทำเอกสารรับ-จ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบงานของพนักงานในสังกัด 4.จัดการงานให้เรียบร้อย อยู่ในระบบ 5.ทำรายงานสรุปประจำเดือน

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
20 Nov 17
15 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
- กำหนดทิศทางหรือ Vision และ Mission ของฝ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร หรือตัวชี้วัดองค์กร - ทบทวน กำหนดตัวชี้วัด KPIs ของฝ่ายให้สอดคล้องกับ Corporate KPI ตัวชี้วัดองค์กร - กำหนดแผนแนวทางการปฏิบัต...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Nov 17
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Nov 17
17 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า/โลจิสติกส์
-การจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่งให้พร้อมเพื่อส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า -การจัดเรียงสินค้า และบันทึกข้อมูลสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าในเอกสารการขนส่ง -การตรวจสอบความสมบูรณ์และปริมาณสินค้าที่ต้องด...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 Nov 17
18 . จนท.คลังสินค้า-หน.แผนกคลังสินค้า
เบิกจ่ายสินค้าในห้องเย็นเก็บสินค้า , จัดทำ LOCATION สินค้า , ควบคุมพนักงานเช็กเกอร์

บริษัท เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ จำกัด
3 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Nov 17
19 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานรับ, จัดเก็บ, ดูแลรักษา, จำหน่ายและยอดคงเหลือของสินค้าสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กรูปพรรณ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการวางแผนรับ จัดเก็บ ดูแลรั...

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Nov 17
20 . เจ้าหน้าที่ห้องอะไหล่
เจ้าหน้าที่ห้องอะไหล่ ศูนย์รถจักรยายนต์ BMW รับ สาขาละ 1 คน และ สาขาพระราม 2 ถนนพระราม2 กม.29 รับจ่าย อะไหล่ ตามงานที่ได้รับ มีหัวหน้าแผนกคอยสอนงาน

MF Motorrad BMW
1 Position
Salary 13,000 +++
19 Nov 17
  38 Positions      
Sort By 
Disability Jobs