JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,311 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วย ADMIN การตลาด
1. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วประสานงานกับพนักงานขายภายในหรือพนักงานขายต่างจังหวัดและแผนกผลิต 2. จัดทำใบกำกับภาษีขาย พร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 3. จัดทำเอกสารข้อมูลบริษั...

บริษัท บุญโชติเทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา (สมุทรสาคร)
21 Oct 17
2 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการผลิตสินค้าตามที่กำหนด - ควบคุมเครื่องจักรผลิตสินค้า

บริษัท เอสพีพีพาวเดอร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
4 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Oct 17
3 . บัญชี-การเงิน
• ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีแยกประเภท • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและเช็คเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากร • ตรวจสอบเอกสารแ...

บริษัท เอ็นเอส ซีฟูดส์ จำกัด
1 คน
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขายเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข พร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานงาน - ดำเนินการจัดซื้อเกี่ยวกับงาน เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ งานจ้างซ่อม งานวัสดุสิ้นเปล...

บริษัท เอ็นเอส ซีฟูดส์ จำกัด
1 คน
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตว่าด้วยเรื่อง คุณภาพ จำนวน เวลา อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแลพนักงานในสายการผลิตที่รับผิดชอบให้ปฎิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงกฎระเบียบอื่นๆของบ...

บริษัท เอ็นเอส ซีฟูดส์ จำกัด
2 คน
Salary ตามตกลง + OT
21 Oct 17
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(เช็คเกอร์)
1.ตรวจนับจำนวนสินค้าเข้าฟรีส เข้าเก็บ และออกสินค้าจากห้องเย็น 2.แขวนป้าย เก็บป้ายกำกับสินค้า และตรวจสอบความถูกต้อง 3.ตรวจนับสินค้าpackกล่อง 4.ลงบันทึกข้อมูลในใบเข้า-ใบออกสินค้า 5.ตรวจสอบสินค้าที่ไ...

บริษัท เอ็นเอส ซีฟูดส์ จำกัด
2 คน
Salary ตามตกลง+ OT
21 Oct 17
7 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
- ขับรถจัดส่งสินค้าตามที่บริษัทกำหนดได้ - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารในการจัดส่ง - ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานและดูแลรักษารถทั้งภายนอกและภายใน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Oct 17
8 . พนักงานขาย
- พบลูกค้านำเสนอสินค้าของบริษัท - ดูแลยอดขายเดิมเพิ่มยอดขายจากลูกค้าของบริษัท - ติดตามและบริการความต้องการของลูกค้า

บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด
2 Position
Salary 25,000เงินเดือน +คอมมิชชั่น (รวมรายได้ ประมาณ 35,000-60,000)
21 Oct 17
9 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Oct 17
10 . ช่างซ่อมบำรุง ( ช่างเทคนิคเครื่องกล )
1. ตรวจซ่อมแก้ไข ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ทางด้านงานเครื่องกล 2. บำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำวัน/เดือน/ปีหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Oct 17
11 . ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงงาน
ต้องการผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน ที่มาใช้พื้นที่ขายอาหารภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดพื้นที่ขายอาหารไว้ให้ และอุปกรณือื่นๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 Position
21 Oct 17
12 . หัวหน้าแผนกต้นกำลัง
- วางแผนและควบคุมดูแลงาน บอยเลอร์, ต้นกำลัง และระบบน้ำดี-น้ำเสีย - วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพต้นกำลัง - จัดระบบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 Position
21 Oct 17
13 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อม,บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ , ดูแลระบบไฟฟ้า และการซ่อมแซ่มเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
14 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
• วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว • บริหารการขายให้ได้ตามเป้าหมาย • บริหารลูกค้าสัมพันธ์ • วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน • วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี • ให้ค...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary ไม่เกิน 70,000 บาท
21 Oct 17
15 . เจ้าหน้าที่สรรหา
1.ดำเนินการเรื่องการรับสมัคร - สัมภาษณ์ - ทดสอบ เบื้องต้น 2.จัดทำเอกสารตรวจร่างกาย -สัญญาจ้าง - สัญญาค้ำประกัน - ตรวจสอบประวัติ 3.จัดทำสถิติอัตรากำลัง - การสรรหา 4.ดำเนินการนำเสนอจ้างพน...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary ไม่เกิน 17,000 บาท
21 Oct 17
16 . หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
• ศึกษาวิจัย ลงพื้นที่และนำเสนอผลิตภัณฑ์เดิม/ใหม่ตั้งแต่การคิดค้นสูตร , มาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , ต้นทุนและข้อมูลด้านการตลาด ( คู่แข่ง,ราคา,ผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ ) • ร่วมศึกษาวิจัยและปรับปรุงกระบ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Oct 17
17 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล
1.1 ติดตามนโยบายการอบรมประจำปี ( Training Map ) 1.2 สำรวจความต้องการฝึกอบรมแต่ละแผนกประจำปี ( Training Need ) 1.3 จัดทำแผนการฝึกอบรม ( Training Plan ) 1.4 ดำเนินการสรรหาวิทยากร ทั้งภายใน และภายนอก ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary ไม่เกิน 17,000 บาท
21 Oct 17
18 . พนักงานขายเครดิต ตจว.รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
หลายอัตรา
Salary 10,500-11,500
21 Oct 17
19 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์รับสมัครด่วน !
- รับสินค้าและจัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้า - ตรวจสอบป้ายบ่งชี้และสินค้าที่อยู่บนพาเลทให้จำนวนถูกต้อง - ตรวจสอบสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายและแจ้งให้หัวหน้าทราบทันที - บันทึกข้อมูลการดูแลรัก...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
Salary ไม่เกิน 10,000 บาท
21 Oct 17
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ดูแลติดตามการเก็บเงินของพนักงานขาย 2. ดูแลเงินสดย่อย 3. จัดทำรายงานการเงิน เช่นรายการรับเงินประจำวัน,รายการตรวจสอบบิลคืน 4. ติดตามตรวจสอบการโอนเงิน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
2 อัตรา
Salary 13,000-18,000.-
21 Oct 17
  1,311 Positions      
Sort By 
Disability Jobs