JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Please enter Username & Password
Username  :  
Password  :  
  796 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/DOCUMETN CONTROL
1. จัดทำแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆของบริษัท 2. ควบคุมการแจกจ่ายเอกสาร 3. ดูแลจัดเก็บเอกสารของบริษัท 4. ออกแบบ จัดทำ แบบฟอร์มใหม่ๆ สำหรับใช้งาน 5. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอเชียแม็ค จำกัด
3 อัตรา
Salary เริ่มต้นที่ 300 บาท / วัน หรือ 9,000 บาท / เดือน
18 Apr 14
2 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล รับสมัครด่วน!!!
- จัดทำค่าจ้าง / ค่าล่วงเวลา - จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก - การสรรหาพนักงานตามแผนของบริษัท และตามเวลาที่กำหนด - จัดทำเอกสารงานบุคคล - ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติการมาทำงาน (ขาด ลา มาสาย) ให้ถูกต...

บริษัท กิจสมรปิโตรเลียมไทย จำกัด
1 อัตรา
18 Apr 14
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-จัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้ได้ตามกำหนด -จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากที่สุดให้บริษัทฯ -ติดต่อซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์

Starmark manufacturing Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ประสบการณ์+ตามตกลง
18 Apr 14
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
-สามารถควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตที่บริษัทฯวางไว้ -ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ -แก้ไขเมื่องานมีปัญหาให้ตรงตาม Spec -จัดการวางแผนงงานในสายการผลิต -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ย...

Starmark manufacturing Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Apr 14
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/เจ้าหน้าที่
-ดูแลงานวางแผนการผลิตตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

Starmark manufacturing Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
18 Apr 14
6 . Accounting Officer
1. ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี รับ-จ่าย 2. ดูแลบัญชีเงินสดย่อย และรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานบัญชีเพื่อการบริหาร 3. จัดทำบัญชีประเภทต่างๆ จนกระทั่งถึงการตรวจสอบความถูกต้อง 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary Depend on working experienced
18 Apr 14
7 . Sales Department
ติดต่อประสานงานลูกค้าในประเทศ

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary Depend on working experienced
18 Apr 14
8 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/งานเครื่องจักร
-วางแผนงาน ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลระบบเครื่องจักรโรงงาน/ PM ระบบเครื่องจักร,ไฟฟ้า -ดูแลระบบ Control เครื่องจักร,Sparepart เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าฯลฯ

Starmark manufacturing Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 12,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
18 Apr 14
9 . Supervisor (Production)
1.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแผนกให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนดไว้ 3.รายงานผลการ...

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษฯ
18 Apr 14
10 . Trading Officer
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ Supplier ด้านการนำเข้าและส่งออกกับต่างประเทศ

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Depend on working experienced
18 Apr 14
11 . ล่ามธุรการ ภาษาจีน
- ประสานงานธุรการทั้งภายในและนอกบริษัท - ทำหน้าที่ติดตามบุคลากรชาวจีนทำธุรการต่าง - แปลเอกสารจีน-ไทย - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซินไห่ อิมพอร์ทแอนด์เอ็กซ์พอร์ท (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
18 Apr 14
12 . Overseas Marketing & Sales
1. Receiving order inquiries from the customers. 2. Checking the production costs, profit & Loss estimation, negotiation and quoting price with the customers & prospects. 3. Generating production...

LUCKY UNION FOODS CO., LTD.
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Apr 14
13 . Sales Executive
1.เข้าพบลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 3.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท เทคโน โกลบอล กราฟฟิกส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Apr 14
14 . เจ้าหน้าที่สโตร์
ด่วนมาก!!

-ควบคุมอะไหล่คงคลัง -บันทึกรับ-จ่ายอะไหล่ เครื่องมืออุปกรณ์ -ตรวจรับพัสดุอะไหล่ -สรุปรายงานรับ-จ่ายอะไหล่ประจำเดือน -สรุปงานสโตร์ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Apr 14
15 . เจ้าหน้าที่เคมี-สิ่งแวดล้อม
ด่วนมาก!!

-ดูและกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื่อเป็นการปรับคุณภาพน้ำให้เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป -ดูแลและควบคุม สารเคมีในกระบวนการผลิต -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Apr 14
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สรรหา - คัดเลือก - ว่าจ้าง 2.งานฝึกอบรม 3.งานแรงงานสัมพันธ์ 4.งานแรงานต่างด้าว

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Apr 14
17 . วิศวกรไฟฟ้า/ วิศวกรติดตั้ง/ วิศวกรวางแผน/ วิศวกรออกแบบ/ วิศวกรควบคุมคุณภาพ
วิศวกรติดตั้ง - ควบคุมการติดตั้งบอยเลอร์ วิศวกรไฟฟ้า - ติดตั้งระบบไฟฟ้า และทำการ Commisioning Boiler ได้ วิศวกรวางแผน - วางแผนการผลิต Boiler ได้ วิศวกรออกแบบ - เขียนแบบออกแบบบอยเลอร์ได้...

บริษัท ไทย เค บอยเลอร์ จำกัด
2 อัตรา/ 2 อัตรา/ 2 อัตรา/ 2 อัตรา/ 2อัตรา
Salary ตามความเหมาะสม
18 Apr 14
18 . Graphic Design Urgent !!
รับผิดชอบงานด้านออกแบบ ป้าย โบชัวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Apr 14
19 . พนักงานฝ่ายการตลาด (หลายอัตรา) ด่วนมาก !!
ตำแหน่ง Graphic design, เจ้าหน้าที่กราฟิค ดีไซน์ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, งานโฆษณา, อุปกรณ...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10 อัตรา 10 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Apr 14
20 . จนท.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบติดต่อลูกค้าต่างประเทศ โดยรับผิดชอบติดต่อหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า ตลอดจนติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างประ...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์/ตามตกลง
18 Apr 14
  796 Positions      
Sort By 
Disability Jobs