JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,083 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุ ( หยุดเสาร์ - อาทิตย์ )
- ประสานงานกับ Merchandiser ในการซื้อ Accessory - ประสานกับผู้ผลิต หรือ Supplier ในการสั่งซื้อ - จัดทำตารางการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังและมีวัตถุดิบทันใช้ตามแผนการผลิตสินค้า ...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
10 Dec 16
2 . ผู้ช่วย QMR ( หยุดเสาร์ - อาทิตย์ )
- ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานของฝ่ายบริหารคุณภาพ - วางแผนและติดตามระบบบริหารคุณภาพขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร - รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปรับปรุ...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
10 Dec 16
3 . เจ้าหน้าที่ Detail ( หยุดเสาร์ - อาทิตย์ )
- ประสานกับ Merchandiser เพื่อจัดทำ Bom - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
10 Dec 16
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อผ้า ( หยุดเสาร์ - อาทิตย์ )
- ประสานงานกับ Merchandiser ในการซื้อผ้า - ประสานกับผู้ผลิต หรือ Supplier ในการสั่งซื้อ - จัดทำตารางการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังและมีวัตถุดิบทันใช้ตามแผนการผลิตสินค้า - ติดต่...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
10 Dec 16
5 . Production Managerรับสมัครด่วน !
1. Improve production efficiency based on lean manufacturing approach. 2. Improve production yield. 3. Reduction of non-value process. 4. Reduction of production defects. 5. Reduction of productio...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
10 Dec 16
6 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรและฝึกอบรมพัฒนา ( หยุดเสาร์ - อาทิตย์ )รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรในการจัดทำแผนกำลังคนและแผนผังโครงสร้างองค์กร - จัดทำแผนการสรรหาบุคลากร - รับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน - จัดทำแผนฝึกอ...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
10 Dec 16
7 . เจ้าหน้าที่ Lab Color Matching
1. จัดเตรียมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ( Color Matching ) 2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 3. ทดสอบสีและเคมีสำหรับงานพิมพ์ 4. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในห้อง Lab

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary N/A
10 Dec 16
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ )รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมก...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
10 Dec 16
9 . หัวหน้างานแผนกเย็บ
-ควบคุมงานเย็บผ้าให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐาน

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary N/A
10 Dec 16
10 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (คลังสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร)
1.วางแผนและจัดตารางการวิ่งงานให้แก่รถขนส่ง 2.ประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและลูกค้า 3.จัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
9 Dec 16
11 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- ดูแล จัดการบุคคลากรขององค์กรให้อยู่ในกฎระเบียบที่กำหนด - มีส่วนร่วมในระบบความปลอดภัยและ food safety ขององค์กร สามารถจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด - คำนวณค่าแรงพนักงาน - สรรหา...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
1 Position
9 Dec 16
12 . หัวหน้าแผนกผลิต/คิวซี Line
1. ควบคุมงานด้านการผลิตอาหารทะเล 2. ตรวจสอบงานด้านการผลิตอาหารทะเล 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
9 Dec 16
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสินค้าสำเร็จรูป - ทำสรุปรายงาน Stock ของแต่ละวัน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง+ ประสพการณ์
9 Dec 16
14 . เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ การใช้งานและการติดตั้ง 2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และการติดตั้งสินค้า 3. ตรวจเยี่ยมลูกค้า ดูและสินค้าโชว์ตามร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย 4. ติดตั้งสินค้าโชว์ตามร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ...

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
9 Dec 16
15 . QC ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ QC ทั้งหมด ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้เป็นไปตามกำหนด

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
9 Dec 16
16 . วิศวกร R&D
ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
9 Dec 16
17 . ผู้จัดการแผนกขนส่งและซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบการบริหารจัดการ ส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด ส่งมอบสินค้าที่มีปริมาณครบถ้วน โดยคำนึงถึงต้นทุนการจัดส่งสินค้า เช่น กำลังพล เส้นทาง และ รถร่วม รวมถึงการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้...

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด
1 อัตรา
9 Dec 16
18 . SALES ENGINEER
-แนะนำเสนอสินค้า / บริการให้ลูกค้า -ให้ข้อมูลต่างๆ , ให้คำปรึกษาลูกค้า -ดูแลการขายโดยรวมตั้งแต่รับ Order จนส่งมอบงานให้ลูกค้า -เสอนราคาสินค้า / บริการ และปิดการขายกับลูกค้า ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหน...

บริษัท ไทย เค บอยเลอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความเหมาะสม
9 Dec 16
19 . พนักงานประสานงานส่วนผลิต
- จัดทำเอกสาร PR ขอซื้อวัสดุตาม Order - ติดตามวัสดุจากทางส่วนจัดซื้อ - จัดทำ Packing List - เตรียมเอกสารงาน Admin ของส่วนผลิต, ติดตั้ง, QC - ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ

บริษัท ไทย เค บอยเลอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความเหมาะสม
9 Dec 16
20 . QC Staff - ศูนย์กระจายสินค้าสาขามหาชัย/วังน้อย
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ควบคุมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
9 Dec 16
  1,083 Positions      
Sort By 
Disability Jobs