JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  948 Positions      
Sort By 
1 . Supervisor Planing/ Officer (หัวหน้าวางแผนการผลิต/ เจ้าหน้าที่)
1. ควบคุมวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้เพียงพอต่อการผลิต และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบาย 2. ให้ความร่วมมือกับบริษัทในทุกกิจกรรมที่จัดให้มี หรือสนับสนุนในทุกกิจกรรมที่บริษัทกำหนด...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
2 Aug 15
2 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน/ เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำโรงงานมหาชัย
- ตรวจเช็คงานระหว่างทำ คงเหลือปลายงวดในกระบวนการผลิต ทุกวันที่ 1 ของเดือน - ตรวจสอบรายงานต้นทุนงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด - ตรวจสอบและจัดทำรายงานต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำ Standard cost for New ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
2 Aug 15
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ RD Supervisor/ RD Officer (โรงงานมหาชัย)
• วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด • ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร อีกทั้งส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ • ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม (ประจำโรงงานมหาชัย)
1. จัดทำใบ PO, PR และต่อรองราคา 2. จัดซื้อในส่วนงานวิศวกรรม / งานโครงการ Project ต่างๆ 3. จัดเก็บเอกสาร, จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ, บันทึกรายการสั่งซื้อ และตรวจรับสินค้าที่เข้ามาส่งให้ถูกต้องตามรายการสั่งซ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) ด่วน มาก!!
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 อัตรา (ระยอง 1 อัตรา) . วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร • ประมาณการยอดการผลิต • ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต • ติดต่อประสานงา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
6 . เจ้าหน้าที่ IT ด่วนมาก !!
1.ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN, E-Mail, Internet, Intranet 2.ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานะข้อมูลของระบบงานทั้งหมด 3.แก้ไขและปรับปรุง Network Ser...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
7 . หัวหน้าทีมผลิต/หัวหน้าฝ่ายผลิต ด่วนมาก !!
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต 1.ควบคุมการผลิตให้เป็นเป็นไปตามแผน 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4.ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง บจก.เค ซี แอล เทรด...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
8 . พนักงานคลังสินค้า
1. รับโอนสินค้าจากฝ่ายผลิต 2. จัดเรียงสินค้าตามใบเบิกสินค้า 3. จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
9 . พนักงานขับรถสี่ล้อ(ปฎิบัติงานที่พุทธมณฑลสาย 4) / หกล้อ(ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร)) ด่วนมาก !!
1.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละร้าน 2.รับเงินสดหรือเช็ค จากลูกค้า 3.ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ 4.จัดส่งและเก็บสินค้าที่ร้านลูกค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบ FIFO 5.ดูแลรักษาความสะอาดของรถขนส่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
10 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
1.วางแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปี ทั้งหมดภายในบริษัท ทั้งทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ 2.ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพของงานและระยะเวลาที่ใช้ดำเนิน...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
2 Aug 15
11 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต. ด่วนมาก !!
1. ดูแลและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001:2008 2. วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ลดการสูญเสียและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
12 . เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (โอเปอร์เรเตอร์)
1. รับโทรศัพท์และโอนสายภายในให้กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องหรือต่อสายภายนอก 2. รับสาย-โอนสายผู้ที่ติดต่อเข้ามากับทางบริษัทและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 3. ต้อนรับผู้มาติดต่อกับทางบริษัท 4. ทำบันทึกข้อม...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
13 . ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า/ช่างควบคุมเครื่องพิมพ์ ด่วนมาก !!
ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า 1.ดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามที่กำหนด 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องจักรประจำวันของหัวหน้าชุด 4.ด...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
2 Aug 15
14 . Sale Coordinator Supervisor รับสมัครด่วน !!!!
1.จัดทำเอกสารแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9000/TS16949, ISO14000 และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.รับคำร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำใบเสนอราคาและ update...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 16,000-20,000
2 Aug 15
15 . QC (พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน - ควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อแก้ไขหากสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
2 Aug 15
16 . ธุรการบัญชีด่วนมาก!!
-เปิดบิล -ประสานงานฝ่ายขาย -จัดเก็บเอกสาร -ลงข้อมูล -จัดการเอกสารค่าใช้จ่าย

บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
4 ตำแหน่ง
2 Aug 15
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อในประเทศ

บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
2 Aug 15
18 . Sales ขายเหล็กม้วน / แถบสลิต
1. รับผิดชอบต่อความสำเร็จด้านเป้าหมายยอดขายเหล็กม้วน 2. รับผิดชอบในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยการจัดทำ "ใบสั่งซื้อ" และมอบหมายรายละเอียดงาน 3. สรรหาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ๆ 4. รับผิดช...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
2 Aug 15
19 . ธุรการประสานงานขาย
- ติดต่อลูกค้า ประสานงานขาย - ปฏิบัติงานประจำที่โรงงาน ที่ถนนเอกชัย อ.เมือง สมุทรสาคร

บริษัท เฉินโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์ และความสามารถ
2 Aug 15
20 . เจ้าหน้าที่เขียนลาย
- ติดต่อประสานงานกับแผนกขายต่างประเทศเพื่อรับงานเขียนลายผ้าพิมพ์ - เขียนลายผ้าสำหรับพิมพ์ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการพิมพ์ผ้าตัวอย่าง - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการแก้ไขลายพิมพ์ผ้า

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
2 Aug 15
  948 Positions      
Sort By 
Disability Jobs