JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,120 Positions      
Sort By 
1 . Leader Production (หัวหน้าไลน์ผลิต)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการเตรียมการผลิต ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผุ้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการทำงานที่กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jan 17
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jan 17
3 . ช่างเทคนิคเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมติดตั้งเครื่องจักร และงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 17
4 . สมุห์บัญชี
1.ดูแลการบันทึกรายการรับ-จ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสารที่มี 2.ติดตามเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ครบถ้วน 3.ดูแลการบันทึก ทรัพย์สินถาวร การคำนวณค่าเสื่อมราคา 4.คว...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jan 17

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jan 17

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
18 Jan 17

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
18 Jan 17

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
18 Jan 17

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jan 17
10 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร , PLC 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 3. งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
18 Jan 17
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบวางบิลประจำเดื่อนเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า 2. บันทึกบัญชีรายวันในโปรแกรมExpress 3. จัดทำภาษีซื้อ/ภาษีขาย 4. จัดทำแบบภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30 5. ดูแลตรวจสอบเอกสารรับเข้า...

บริษัท บุญโชติเทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
18 Jan 17
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
ควบคุมเอกสาร ควบคุมบันทึก และจัดการข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขององค์กร

Diamond Food Product Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jan 17
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- งานด้านระบบไฟฟ้า - งานด้านระบบก่อสร้าง /ก่อฉาบ/เทพื้น - งานด้านระบบทาสีอาคาร - มีความรู้ทั่วไปด้านช่าง

บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jan 17
14 . หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
- วางแผนและดูแลจัดการเรื่องอัตรากำลังคนที่ว่างของแต่ละหน่วยงาน - ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติที่แต่ละหน่วยงานต้องการ และหาคนได้ทันตามที่หน่วยงานทั้งหมดต้องการ - วิเคราะห์ หาช่...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jan 17
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(เริ่มงานทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ)รับสมัครด่วน !
•ช่วยเหลือประสานงานระหว่าง พนักงานขาย ลูกค้า และบริษัทฯ •โทรศัพท์ติดต่อ รับ Order จากลูกค้าทางโทรศัพท์ •ติดตามและยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า •ออกเอกสารคำสั่งซื้อจากลูกค้าและติดตามให้เสร็จกระบวนการ •...

TN GROUP
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Jan 17
16 . ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต(เริ่มงานทันที่พิจารณาเป็นพิเศษ)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของฝ่ายโรงงานและบริษัท 2.บริหารจัดการระบบการสั่งผลิตชิ้นส่วน และ สินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการผลิต/ลูกค้า 3.บริหารจัดการระบบการสั่งซื้อวั...

TN GROUP
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Jan 17
17 . Marketing Engineerรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์/กำหนดกลุ่มลูกค้าพร้อมทั้งผลักดันกลุ่มเป้าหมายไปยังฝ่ายขายเพื่อให้สร้างยอดขายตามที่กำหนด 2.วางแผน ประสานงานด้านการตลาดและการขายเพื่อผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ 3.ร่วมนำเสนอขาย เยี่ยมเยียน ให้ค...

TN GROUP
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 Jan 17
18 . วิศวกร R&D (Design)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน •เขียนแบบ ออกแบบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Auto Cad , Solid Works •สนับสนุนงานวิศวกรรม ด้านการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆสำหรับการผลิต

TN GROUP
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 Jan 17
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/แรงงานสัมพันธ์
1. ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกในบริษัท เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมของบริษัท 2. กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึกอ...

TN GROUP
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jan 17
20 . ผู้จัดการส่วนบัญชีงบการเงินGL/สมุหบัญชี(เริ่มงานทันที่พิจาณาเป็นพิเศษ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งระบบ และปิดงบทดลอง งบการเงิน งบกระแสเงินสด กรณีสมัครผู้จัดการส่วนบัญชีจ่ายAP - ตรวจสอบเอกสารทางด้านจ่าย และการตั้งหนี้ - ทำใบสำคัญจ่าย - ทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวทุกสิ้นเ...

TN GROUP
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jan 17
  1,120 Positions      
Sort By 
Disability Jobs