JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  960 Positions      
Sort By 
1 . IT Support (ศูนย์มหาชัย)
1.Support User 2.Maintenance Software & Hardware

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Apr 15
2 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน,พนักงานบัญชีต้นทุน,พนักงานบัญชีการเงิน(ศูนย์มหาชัย)
**Urgently Requirement**

หัวหน้าบัญชีต้นทุน(ศูนย์มหาชัย) 1 อัตรา - จัดทำงบการเงิน (งบดุล, งบกำไรขาดทุน , งบต้นทุนผลิต ) - ตรวจสอบ GL พร้อมทำรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งระบบ - ตรวจสอบต้นทุนการผลิตของสินค้า - ปิดสรุปต้นทุนการผล...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 Apr 15
3 . วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย และ ศูนย์พระประแดง)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ ป้องกันและและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Apr 15
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ ด่วนมาก !!
ดูแล และประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยในโรงงาน ปฏิบ้ติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
5 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมบอยเลอร์ ด่วนมาก !!
Operate บอยเลอร์ และปฎิบัติงานด้านการบำรุงรักษาในงานบอยเลอร์

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมบอยเลอร์ ด่วนมาก !!
-สามารถ OPERATE บอยเลอร์ได้ -สามารถควบคุมการจ่าย STEAM ได้ -ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้ร้บมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
7 . วิศวกรเครื่องกล ด่วนมาก !!
-สามารถออกแบบ อ่านแบบ และวิเคราะห์เครื่องจักรต้นกำลัง -สามารถวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร -ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
8 . วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก !!
-สามารถออกแบบ อ่านแบบ และวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าคอลโทรล -การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร -ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านสิ่งแวดล้อม)ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม /เศษซาก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสานงานด้านอาคารสถานที่รอบนอกของโรงงานด้านความเรียบร้อย - ดำเนินการการรณรงค์ 5ส. กับหน่วยงานต่างๆ - ประสานงานเรื่องการขายวัสดุเศษซากต่างๆ - บริการในเรื่องการทำความสะอาดรอบนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
1 Position
Salary N/A
27 Apr 15
10 . เจ้าหน้าที่-หัวหน้าแผนก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D - Value Added/RTE/Shrimp Products)ด่วน!!! เปิดรับหลายอัตรา
1.คิดค้นและพัฒนาอาหารที่เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท 2.คำนวณสูตรและตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสูตรมาตรฐานการผลิต 3.ทดลอง สูตรใหม่เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถลดต้นทุน 4.บันทึกข้อมูลการทดลอง สรุปผล...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ (Sanitation / Process Quality Management)
1.ควบคุมดูแล เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในไลน์ผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติหน้าที่เป็น Internal Auditor หน่วยงานภายใน การตรวจสอบระบบสุขาภิบาล อาทิเช่น ความปลอดภัยของสถานที่ สภาพแวดล้อมในการทำงา...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary N/A
27 Apr 15
12 . ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและศูนย์กระจายสินค้า
1.บริหารงานระบบการทำงานในฝ่ายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2.บริหารงานระบบการจัดส่งและการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 3.บริหารงานระบบการจัดเ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
13 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC Department Manager)
- ร่วมควบคุมคุณภาพของการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ติดตามดูแลเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักปลา , น้ำ , น้ำมันที่บร...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
1 Position
Salary N/A
27 Apr 15
14 . Food Regulation Center Section Manager
1.Perform the coordination and preparation of Quality Management document. 2.Support and maintain Quality Management System; policies, procedures, work instructions 3.Assist and participate of inter...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
1 Position
Salary N/A
27 Apr 15
15 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน / เจ้าหน้าที่สรรหา
1.งานค่าจ้างและเงินเดือน 2.งานบุคคล ,ประกันสังคม 3.งานสรรหา 4.บันทึกเวลา เข้า-ออก พนักงาน 5.สวัสดิการพนักงาน 6.งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. มีประสบการณ์ทำเงินเดือน B-Plus จะพิจารณาเป็น...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
16 . ผู้ช่วยหัวหน้าทีมผลิต (Production Assistant Section Leader)
- เตรียมการผลิต และควบคุมการผลิตสินค้าในส่วนงานให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
4 Position
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
17 . หัวหน้าทีมผลิต/หัวหน้าฝ่ายผลิต
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต 1. ควบคุมการผลิตให้เป็นเป็นไปตามแผน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งหัวหน้าทีมผลิต 1.จั...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสโตร์ทั่วไป/คลังสินค้าและขนส่ง/ห้องเย็น
1. ตรวจสอบดูแลการรับ เก็บ และจ่ายสินค้าสำเร็จรูปประเภทให้มีความถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ใช้งานได้ และสอดคล้องกับแผนการผลิต 2. ตรวจสอบดูแลการจัดหาและการจัดการใช้พื้นที่คลังสินค้าเพื่อใช้ในก...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
3 Position
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
19 . พนักงานขับรถสี่ล้อ(ปฎิบัติงานที่พุทธมณฑลสาย 4) / หกล้อ(ปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร)
1.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละร้าน 2.รับเงินสดหรือเช็ค จากลูกค้า 3.ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ 4.จัดส่งและเก็บสินค้าที่ร้านลูกค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบ FIFO 5.ดูแลรักษาความสะอาดของรถขนส่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Apr 15
20 . งาน Open House (สมัครด้วยตนเอง) ระหว่างวันที่9-10 พฤษภาคม 2558
งาน Open House (สมัครด้วยตนเอง) ระหว่างวันที่9-10 พฤษภาคม 2558 เปิดรับหลายตำแหน่ง ประจำโรงงาน(สมุทรสาคร)และ สำนักงานกรุงเทพฯ (SM Tower) ประจำโรงงาน (สมุทรสาคร) เปิดรับสมัครทั้งในส่วนข...

Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd
ไม่จำกัดจำนวน
Salary สามารถต่อรองได้
27 Apr 15
  960 Positions      
Sort By 
Disability Jobs