JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Please enter Username & Password
Username  :  
Password  :  
  811 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมของสินค้าในทุกๆด้าน - สำรวจตลาดเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหว - วิเคราะห์แนวโน้มของสินค้า - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
2 Aug 14
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
-ดูแลระบบงานในฝ่ายผลิต -ทำงานตามคำสั่งผู้บริหาร -ดูวางแผนงานและจัดเรียงงานให้เหมาะสมกับงาน -ศึกษาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
2 Aug 14
3 . ประชาสัมพันธ์ โอเปอร์เรเตอร์
รับโทรศัพท์,ต้อนรับลูกค้า ทำเอกสารเกี่ยวกับเข้า-ออกของบุคคลภายนอก,ดูแลการประชุมและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
2 Aug 14
4 . พนักงานบัญชี 2 อัตรา / บัญชีสินค้า 1 อัตรา
*พนักงานบัญชี - เปิดบิลใบกำกับภาษี - ตรวจสอบบิล,ตามบิล - คีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย *สำหรับบัญชีสินค้า รับเพศชาย อายุ 20 ปีชึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้*

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
2 Aug 14

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
2 Aug 14

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
2 Aug 14
7 . Sales / ประสานงานขาย
หาข้อมูลลูกค้าใหม่ , จัดทำข้อมูลลูกค้า , เสนอขายสินค้าและบริการ , เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย , ติดตามการส่งมอบสินค้า , ติดตามการเก็บหนี้กับลูกค้า ฯลฯ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
2 Aug 14

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary 15,000 -16,000 บาท
2 Aug 14
9 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ดูแลและตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 3. รับผิดชอบงานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ 4. ปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีป...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
2 Aug 14
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลด่วนมาก !!!
หน้าที่ - สรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัครงาน - จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่ - จัดทำคู่มื...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
2 Aug 14
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ด่วนมาก !!
1.แนะนำฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2.ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 3.รายงานการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานต่อนายจ้าง 4.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภั...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครสร้าง
2 Aug 14
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
ด่วนมากที่สุด!!

1. มีความรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต อดทนต่อแรงกดดันสูง 2. วางแผนการควบคุมการปฏิบัติงานขายของ Sales 3. จัดทำยอดขายตามกำหนดเป้าหมายประจำเดือนที่ได้รับ 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและไ...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
2 Aug 14
13 . ธุรการฝ่ายบุคคล
ด่วนมาก!!

งานในฝ่ายบุคคล ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ดูแลและควมคุมพนักงานต่างด้าว

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
2 Aug 14
14 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า
บริหารงานในระดับแผนกของงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม วางแผนในการทำ PM, ซ่อมแซมเครื่องจักรต่าง ๆ ท่ี่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ฯลฯ บังคับบัญชาลูกน้องของตน อบรมให้ความรู้แก่ทีมงานในเรื่องระบบไฟฟ้า ประเมืนผล...

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary 18,000 - 28,000.- บาท
2 Aug 14
15 . ช่างซ่อมบำรุงเครน/ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ตำแหน่งที่1.ซ่อมและบำรุงรักษาเครนและเครื่องจักร และอาคารสำนักงาน ตำแหน่งที่ 2.ซ่อม/บำรุงรักษาไฟฟ้า เครื่องจักร และไฟฟ้าอาคารสำนักงาน

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
2 Aug 14
16 . วิศวกรฝ่ายผลิต
ดูแลกระบวนการผลิตของฝ่ายผลิต ( กระป๋อง 3 ชิ้น , ฝา ,ปิ๊บ) รวมถึงวางแผน พัฒนา ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท พูนทรัพย์ แคน จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary อัตราจ้างตามวุฒิ +ประสบการณ์ตรง
2 Aug 14
17 . วิศวกรเคมี
1.ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.ดูแลคนงานและการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 3.ติดตามและวิเคราะห์การใช้วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นในการผลิต

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
1 Aug 14
18 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
1. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทให้ถูกต้อง 2.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ 3. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
1 Aug 14
19 . หัวหน้าแแผนกโกดัง (ด่วน)
1.รับผิดชอบดูแลเรื่องสต๊อกผ้าทั้งหมดพร้อมทำสต๊อกการ์ด 2.ดูแลเรื่องเบิก-จ่ายผ้า และ อุปกรณ์เย็บ 3.ควบคุมดูแลด้านการตรวจเช็คคุณภาพของผ้า 4.งานอื่นๆที่รับมอบหมาย

บริษัท ทีเอสจี (บางกอก ) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
1 Aug 14
20 . หัวหน้าวางแผนการผลิต,PPC ด่วน !!
1.วางแผนการผลิตทั้งระบบ 2.ติดตามงานในไลน์ผลิตว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่จนจบการส่งออก

บริษัท ทีเอสจี (บางกอก ) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
1 Aug 14
  811 Positions      
Sort By 
Disability Jobs