JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  926 Positions      
Sort By 
1 . Production Supervisor
รับผิดชอบในการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 Jan 15
2 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่บุคคล/สวัสดิการ
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ดูแลงานด้านสรรหาและว่าจ้าง กฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหน่วยงานราชการและภายนอก เช่น ด้านแรงงานสัมพันธ์, ประกันสังคม เป็นต้น งานด้านสวัส...

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Jan 15
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
บริการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ฝึกอบรม และสวัสดิการ

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท /ตามความสามารถ
31 Jan 15
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์
- ตรวจรับ - จ่าย สินค้า - จัดสถานที่ให้เหมาะสม ในการจัดวางผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบำรุงรักษา - ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบ - เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าหรือออก โดยได...

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
31 Jan 15
5 . Draftsman
Design 2D of New Model and Mold maintenance / Establish Insert Pin standard / Design Diecasting Mold by 3D program

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Jan 15
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( Document Control) ด่วนมาก !!
สนับสนุนในงานระบบบริหารคุณภาพ 5ส ความปลอดภัยในการทำงาน และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Jan 15
7 . Maintenance Engineer / Supervisor
- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
31 Jan 15
8 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างกล/ช่างไฟฟ้า
ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องจักรและแม่พิมพ์) 1.ดูแลเครื่องจักร แม่พิมพ์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป 2.ซ่อม/แก้ไข แม่พิมพ์และเครื่องจักรที่ชำรุด รวมถึงซ่อมแซมอะไหล่ เมื่อครบอายุการใช้งานหรือสึกหรอ 3.ดูแลเครื่อง...

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
31 Jan 15
9 . Assistant to QMR. / QS. Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง - จัดทำและติดตามผลการดำเนินงาน (KPI.) - ตรวจประเมินคุณภาพ - ฝึกอบรมมาตรฐาน - ดูแลบุคลากร - รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน - งานอื่...

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Jan 15
10 . Production Planner
รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต

บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Jan 15
11 . Sale ขายเสาไฟ
พนักงานขาย เสาไฟเหล็ก ,เสาไฟสวยงาม ตามโครงการหมู่บ้าน ,ขายเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (บริษัท ในเครื่อ LEKISE และ ลีกิจเจริญแสง)

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด
5 อัตรา
Salary 18,000 บาท +ค่าน้ำมัน+ค่าคอมมิชั่น
31 Jan 15
12 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
สร้างและบริหารทีมขาย สินค้าในกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ และหลอดไฟ LED ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป
31 Jan 15
13 . วิศกรรมอุตสาหการ
วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต

บริษัท ปีราเน่ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี่ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
31 Jan 15

บริษัท ปีราเน่ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี่ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Jan 15
15 . พนักงานเขียนแบบ
เขียนแบบงานโครงสร้างระบบ Solar Cell ด้วย Solid work,Autocad,Sketup สามารถเริ่มงานได้ทันทีเท่านั้น

บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
31 Jan 15
16 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส/ หัวหน้าแผนกบุคคล (ด่วน พร้อมเริ่มงานได้ทันที) Urgently Required!!!
1. งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus 2. งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก 3. งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม / ติดต่อหน่วยงานราชการ 4. งานการจัดเก็บประวัติพนักงาน 5. งานสวัสดิการ 6. งานจ...

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
Sinsakhon Printing City Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสรัางบริษัทฯ
31 Jan 15
17 . Food Science Technology
-วิจัย ทดลองและพัฒนาสินค้า รวมทั้งกระบวนการผลิตจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูป -ค้นคว้าและปรับปรุงคุณภาพสินค้าทีี่วางตลาดแล้วให้ดียิ่งขึ้น -ปรับปรุงและพัฒนาคิดค้นสูตรให้ได้มาตราฐาน -ควบคุมต้นทุนการผลิต กร...

โรงแรม ลอนดอน ลามูร์ อินน์
1 อัตรา
Salary 13,000.-15,000. ตามตกลง
31 Jan 15
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ดูแลบริหารงานจัดการภายในโรงแรมฯ

โรงแรม ลอนดอน ลามูร์ อินน์
1 ตำแหน่ง
Salary 12,000-15,000.- โบนัส วันพักร้อน
31 Jan 15
19 . เจ้าหน้าที่QC
รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการคุบคุมคุณภาพในส่วนของนโยบายด้านการจัดการคุณภาพ การตรวจสอบภายใน ภายนอกและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

N&N FOODS CO., LTD.
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้งบริษัท+ประสบการณ์
31 Jan 15
20 . เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ
ด่วนมาก!!!

- จัดหาแหล่งซื้อวัตถุดิบ - วิเคราะห์แหล่งซื้อ - คัดเลือกแหล่งซื้อ - ประเมินผู้ขาย - ทำเอกสารระบบคุณภาพ

N&N FOODS CO., LTD.
2 อัตรา
Salary - ตามโครงสร้างบริษัท
31 Jan 15
  926 Positions      
Sort By 
Disability Jobs