JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,094 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ/Qcรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลงานและคุณภาพในไลน์การผลิต ควบคุมพนักงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามนโยบายผลิตคุณภาพสินค้า ตรวจนับและเช็ควัตถุดิบในแต่ละรอบการผลิต ตรวจหาสิ่งป่นเปื้อนที่มากับวัตถุดิบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด
2 Position
Salary 11,000หรือตามตกลง
25 May 16

บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 16

บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 16

บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 16

บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 16

บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 16
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณรับสมัครด่วน !
- จัดทำ วางแผนงบประมาณของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องการขอใช้งบประมาณ - รวบรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดขององค์กร - จัดทำรางงานการใช้งบประมาณ ตรวจสอบและปรับปรุงรายการงบประมาณ , เปรียบเทียบยอดการใช้จริงแ...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกวิศวกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
9 . Programmerรับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนโปรแกรม c#.NET,VB.NET,JAVA ได้ - มีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบ ERP-AX (เขียนโปรแกรม Support ได้)และMS SQL Server - สามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ - เขียนโปรแกรม Suppor...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
10 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ดูแลกำกับเรื่อง spare part ส่งหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง - สนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาให้กับแผนกซ่อมบำรุง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
11 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- เตรียมเอกสารการจ่าย เตรียมเช็คจ่าย และ ติดตามใบเสร็จรับเงินตามยอดที่ได้จ่ายชำระไป - การรับวางบิล และ ตรวจสอบเอกสารรวมถึงใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง - ตรวจสอบค่าเสื่อม Sales

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
25 May 16
12 . วิศวกรสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ดูและกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื่อเป็นการปรับคุณภาพน้ำให้เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป - ดูแลและควบคุม สารเคมีในกระบวนการผลิต - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
13 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญห...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
14 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ออกแบบ และ เขียนแบบ งานด้านอลูมิเนียม โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2D และ3D ได้ดี - จัดทำ Shop Front , Manual Machining Product , Input Software 3D - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
15 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ออกแบบปรับปรุงพัฒนาให้เครื่องจักร สามารถทำงานแบบ Automatic ได้อย่างสมบูรณ์แบบ - ออกแบบอุปกรณ์ตามใบสั่งสร้างจากทุกแผนก ให้มีคุณภาพและลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด - ดูแลเรื่องระบบปรับอากาศ Chiller ในโรงง...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดทำ,แจกจ่าย,ยกเลิก,ทบทวน,ทำลายเอกสาร และบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
25 May 16

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
25 May 16

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
25 May 16

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
25 May 16

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
25 May 16
  1,094 Positions      
Sort By 
Disability Jobs