เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: กฎหมาย
 พบ 170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกร
- รับผิดชอบการดำเนินคดีความต่างๆ ทั้งคดีเพ่ง และ คดีอาญาทั้งหมดของบริษัท ฯ - ดูแล และ จัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ หนังสือตอบโต้ทางกฎหมาย และ หนังสือทวงถามต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจชองบริษัท ฯ - รับผิดชอ...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 61
2 . นิติกร
จัดทำสัญญาจ้างต่างๆของบริษัท 2.จัดทำบันทึกข้อตกลงต่างๆ 3.งานด้านคดีความต่างๆ 4.งานตักเตือนและลงโทษทางวินัยพนักงาน 5.งานระเบียบข้อบังคับและแรงงานสัมพันธ์ 6.งานติดต่อราชการต่างๆ 7.งานประกันภัยอาค...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000
20 ก.ค. 61
3 . Legal Staff (Gas Generator Manufacturer) [T0657]
- Update list of business concerned law and suggest to concerned section to comply with the law, check contract, File document, control Japanese visa and work permit and control licenses. In order to ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate (Depend on skills)
20 ก.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่กฏหมาย
- จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียน และชุดคำขออนุญาตฉบับต่าง ๆ เช่น งานทะเบียนบริษัท งานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีต่าง ๆ และใบขออนุญาตฯ - ประสานงาน ยื่น ติดต่อเจ้าหน้าที่ราชการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยื่นจดทะเบียนบริษั...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
20 ก.ค. 61
5 . Marine Claims and Legal Officer
• Assist and provide support in claims handling, legal advice, research and overall related. • Coordinate with clients and appointments for surveys in respect to claim matters. • Draft, review and r...

Crossroads Solution Limited
20 ก.ค. 61
6 . ทนายว่าความ
• พบลูกความเพื่อเก็บข้อมูล รวมทั้งเอกสารที่จะใช้ในคดีความ • ร่างฟ้องและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในคดีความ • ยื่นฟ้องและว่าความในชั้นศาล • ใประชุมพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ลูกความ • ร่าง ตรวจ แล...

Interlex & Biz Counsellor
20 ก.ค. 61
7 . หัวหน้าส่วนงานกฏหมาย
1) ดำเนินการจัดทำพัฒนา ปรับปรุง สัญญาต่างๆหรือข้อตกลงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ 2) พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย-เช่าที่ดิน (Business Development)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เช่าที่ดิน 2.ประสานงานด้านเอกสารกับลูกค้า 3.พาลูกค้าเยี่ยมชมพื้นที่ 4.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน 5.จัดทำเอกสารการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับกรมที...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 61
9 . หัวหน้าแผนกกฎหมาย
1.ร่างนิติกรรมสัญญาและตรวจสอบสัญญาต่างๆ 2.ให้คำแนะนำคำปรึกษา ข้อกฎหมายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ 3.ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ตลอดจนการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อศาล แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ 4...

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 61
10 . ทนายความ
- บอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ไปยังลูกค้าหนี้ของบริษัท - ยกร่างสัญญา ตรวจแก้สัญญาต่างๆให้ความเห็นทางกฎหมาย - ดำเนินการฟ้องร้องคดีเพ่ง คดีอาญา คดีศาลชำนัญพิเศษ และแก้ว่าต่างคดีดัง กล่าวหรืองานคดีอื...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 61
11 . ทนายความ
1.ดูแลและจัดทำ เอกสารด้านกฏหมายของบริษัท 2.ติดต่อหน่อยงานราชการ ประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบติดตาม เอกสารด้านกฏหมายของทางบริษัท 4.จัดการด้านนิติกรรม

บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสสิเนส จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 61
12 . นิติกร
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร และติดต่อประสานงานภายนอกบริษัท ** รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม จะทราบในวันสัมภาษณ์ ** ตำแหน่งงานนี้ -- สมัครด้วยตนเอง เวลา 9.30 -15.00 น. จันทร์ - พุธ --

บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสสิเนส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญารับสมัครด่วน !
- งานจัดทำนิติกรรม-สัญญา - งานติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - งานขออนุญาต่างๆเช่น ระบบสาธารณูปโภค - งานโอนกรรมสิทธิื - งานจัดสรรที่ดิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
20 ก.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สิน ( Non-Motor )
ดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาการจ่ายสินไหม ของทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ (Non-Motor) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ รับผิดชอบงานเอกสารภายในฝ่ายเคลม ตรวจสอบเอกสารการเคลมของล...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- สืบค้น วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าตามข้อสังเกตการณ์ในรายงานของผู้ตรวจสอบ - จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร ค...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 61
16 . Senior Legal Officer
1.จัดทำสัญญา - จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย(สัญญาภายนอก) - จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญา เพิ่ม-ลด คู่สัญญา - จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญา ส่วนลดราคา - สัญญาเช่าสถานที่ และบริการพื้นที่ - สัญญาจะซื้อจะขายโครงการ ...

บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 61
17 . นิติกรรับสมัครด่วน !
- ติดตามหนี้ค้างชำระกับทางลูกค้า - ติดตามงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายกฏหมาย หรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 61
18 . Litigation Manager/ผู้จัดการแผนกดำเนินคดี
- ควบคุมการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มลูกค้าในคดีแพ่ง ภายใต้เงื่อนไข - ควบคุมการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มลูกค้าในคดีอาญา - ควบคุมและบริหารทีมงานบังคับคดี - ควบคุมการดำเนินการด้านการสืบพยาน กระบวน...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
20 ก.ค. 61
19 . Lawyer Officer/ ทนาย
- ดำเนินการฟ้องคดีและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมายของส่วนงาน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย 1. ฟ้องคดีแพ่ง 2. ดำเนินการตามขั้นตอนกฏหมายที่เกี...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
20 ก.ค. 61
20 . นิติกร(Legal Officer)
-ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็นและวิเคราะห์ปรับปรุง ระเบียบของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายในยุคปัจจุบัน -ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหม...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 61
 พบ 170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ