JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Brand Marketing Manager
1.Brand Management Skill 2.Communication Skill 3.P&L Ability inc Budget Control 4.Interpersonal Skill 5.Food Industry / Restaurant business is preferrable

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
2 . Suppervisorรับสมัครด่วน !
- ดูแลการพัฒนาของแบรนด์สินค้า การเปิดตัวใหม่ การส่งเสริมการขายและโฆษณา - วิเคราะห์แนะนำสื่อ การใช้โปรโมชั่น การดำเนินการแผนการตลา - รับฟังและพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค ให้ข้อเสนอแนะและ...

บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามตกลง (ประสบการณ์)
23 ก.ค. 62
3 . Franchise Account Executive Manager
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเฟรนไชน์ และติดตามการชำระเงิน 4. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 5. ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินเจ้าหนี้ (Finance Officer - AP)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการชำระเงินจากเจ้าหนี้การค้าของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การใช้เงินสำหรับบริหารสภาพคล่องของบริษ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 62
5 . Business Development Manager (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
Job Description • หาโอกาส/ช่องทางในการขยาย และพัฒนาธุรกิจในทุกรูปแบบ โดยการช่วยคิด วิเคราะห์ พัฒนา และขาย ไม่ว่าจะเป็น o การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ o การดีลเรื่องพื้นที่เปิดสาขาใหม่ การต่อรองค่า...

บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน -เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.ค. 62
6 . Trade Marketing Officer/Supervisor รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด - พัฒนาช่องทางการขาย - เปรียบเทียบและวิเคราะห์การตลาดคู่แข่ง - ตรวจเยี่ยมร้านค้า - แนะนำและเสนอการส่งเสริมการขายให้ลูกค้า - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทิศทางการตล...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโคงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด - อาหารเสริม
- รับเป้าหมายการขายจากผู้จัดการสำนักงานขายและการตลาด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย - ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ในการจัดทำแผนการตลาด และส่งเสริมการขาย - ควบคุมการใช้งบประมาณด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผน และวัต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
23 ก.ค. 62
8 . Sales Manager (E-Commerce)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงาน ด้านการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce (Marketplace,B2C,e-retailer) 2.วางแผนแคมเปญ โปรโมชั่น และกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการขาย 3.บริหารจัดการ เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
9 . Export Sale & Marketing Supervisorรับสมัครด่วน !
1.หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2.ดูแล ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายแ...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
10 . Manager - Key Account (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด 2.ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย 3.การออกเยี่ยมลูกต้ รับฟังความต้องการของลูกค้า 4.วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก 5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
11 . Trade Channel Supervisor รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย 2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย 3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
12 . Strategic Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
• Summarize, analyze and present product & marketing information focusing on ACNielsen and food business. • Summarize and evaluate marketing activities including finding business opportunities by app...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ( Brand Kyo Roll En )รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านการตลาด กำหนดกลยุทธ์ โปรโมชั่น กิจกรรมสนับสนุนการตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมดูแล การประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัต...

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการแผนกการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)
1. จัดทำแผนและงบประมาณทางการตลาดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 2. ควบคุมและจัดการงานด้านการตลาดให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัทฯ 3. สรุปผลงานประเมิน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานที่เ...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
เงินเดือน 30,000+++
22 ก.ค. 62
15 . Marketing Manager (ผู้จัดการแผนกการตลาด)รับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหม...

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท
22 ก.ค. 62

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
22 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการเขต Area Manager
- บริหารและควบคุม การปฎิบัติงานของสาขา ที่อยู่ในการดูแล - เป็น Trainer ให้กับพนักงานสาขา ด้านงาน Operation และงานขาย - รับผิดชอบทั้งด้าน Operation ของสาขาและงานด้านบริหารงานบุคคลและการตลาดสาขา

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด และนำสู่การปฎิบัติการทางการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมาย - วิเคราะห์และน้ำไปสู่การเปลี่ยน Business Model ให้พร้อมต่อการแข่งขันในอนาคต รวมทั้งวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องก...

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าส่วนงานวิจัยการตลาด
- วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ - บริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด - ควบคุมทีมงานวิจัย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
20 . Merchandise Supervisor (PC.sup)
-ดูแลทีม Merchandise -บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย -สรุปรายงานประจำเดือน

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน 26,000
17 ก.ค. 62
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ