JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 253 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการขาย โชว์รูม Outlet ลาดกระบัง ( ติดห้าง Pasio )
1.รับนโยบาย และเป้าหมายการขายจากบริษัท และผู้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดขอบเขต รูปแบบการบริหารการขายและการบริการ ลูกค้าโชว์รูม 2. ดูแล รับผิดชอบ การบริหารงานภายในโชว์รูม การจัดตกแต่งชั้นวาง การปรับเปลี่ย...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกขาย
ลักษณะงาน - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารทีมงานขาย - ดูแลต้อนรับลูกค้า นำเสนอสินค้าให้ข้อมูล ปิดการขาย ดูแลประสานงานด้านสินเชื่อ และงานโอนกรรมสิทธิ์ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดูแลสำนั...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
3 . Sale Manager
1.บริหารยอดขายสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริหารบุคลากรของสาขาให้มีความสามารถด้านงานขายและงานบริการ 3.รักษากลุ่มลูกค้าเก่าและเพิ่มช่องทางการสร้างฐานลูกค้าใหม่ 4.วิเคาระห์กลุ่มธุรกิจคู่แข่งเพ...

บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 35,000-100,000 บาท
27 มิ.ย. 62
4 . Sale Executive รับสมัครด่วน !
1.บริหารผลักดันยอดขายภายในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารบุคลากรภายในสาขาให้มีความชำนาญและมาตาฐานให้ดีขึ้น 3.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขา พร้อมแผนงานระยะยาว 4.ถ่ายทอดนโยบายต่างๆให้...

บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 55,000 ++
27 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
1. วางแผนการขายและการตลาดของฝ่าย รวมทั้งจัดทำแผนรายปี-รายเดือนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย งบประมาณและสื่อสารกับทีมให้เข้าใจตรงกัน 2. ดำเนินการขายน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. สร้างและรักษาความสัมพันธ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เงินเดือน n/a
27 มิ.ย. 62
6 . Sales Supervisor (Consignment)
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย, จัดทำรายงานยอดขาย - ดูแลกิจกรรมการขายในห้าง และดูแลพนักงานขาย (PC) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - บริหารจัดการสินคา จัดทำฐานข้อมูลสินค้าใหม่ และส่งโปรโมชั่นโดยติดต่อประ...

PASAYA
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
7 . Sales Supervisor (ส่วนงาน Factory Outlet)รับสมัครด่วน !
1. บริหาร จัดการให้ลูกทีม ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 2. ควมคุม ดุแลลูกทีมให้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบปริมาณสต๊อคสินค้าหน้า ...

PASAYA
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนก Sales Spec
1.ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าโครงการ B-Sales Spec และวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.จัดสรรทีมงานออกแบบ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว ตรงควา...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . Sales supervisor ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี,อุดรธานี, ระยองรับสมัครด่วน !
1. วางกลยุทธ์การเสนอขาย ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ปิดการขายได้ 2. บริหารยอดขาย และโปรโมชั่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. จัดทำตารางการทำงานของพนักงานหน้าร้าน 4. ติดต่อและประสานงานลูกค้าภายในประเท...

บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + incentive
27 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการส่วนขาย(Dealer)
- รับผิดชอบยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ - ควบคุม ดูแล และบริหารทีมผู้แทนขาย(Dealer) - จัดรายการส่งเสริมงานขาย - วิเคราะห์งานขาย - การติดตาม และแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ลูกค้า, ผลักดันยอดขาย เป็นต้น

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
27 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าหน่วยขาย (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
- วางแผนบริหารการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade รับผิดชอบเป้ายอดขายตามนโยบายบริษัท - เจรจาต่อรองเพื่อนำเสนอขายสินค้าพร้อมปิดการขาย ควบคุม budget ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด - จัดทำรายงานสรุปการ...

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
12 . Sale Operation Manager (Mazda City Co.,Ltd.)
1.ตรวจสอบเอกสารการขายของทีมขายเพื่อส่งเข้าระบบ 2.ตรวจสอบเอกสารการเคลมเงินเพื่อส่งเข้าระบบ 3.สรุป Sale Summary Reports เพื่อจัดทำ Sale commission 4.ตรวจสอบงานเอกสารและทำเอกสารตัดรถจาก Dealer อื่นๆ ...

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) และ บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD)
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท
27 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
- วางแผน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์การตลาดและการขาย - วางนโยบายการตลาด การขาย วางเป้าหมาย และคุมให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ - บริหารทีมขาย

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
14 . Sales Manager (ผู้จัดการแผนกขายอสังหาริมทรัพย์แนวราบ)Urgently Required !
- วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้ - บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการสถานีบริการ (ปั้มน้ำมันพีที)
บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการขาย Modern Tradeรับสมัครด่วน !
-วางแผนวิเคราะห์งานด้านการขายในประเทศ -ดูแลงานงานขายทุกเขตการขาย ทีมขาย ทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมการปฏิบัติและพัฒนาบุคลกรในทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -...

บริษัท ไท่ ห่าว ชือ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการศูนบริการ (สาขาสาทร และ เม่งจ๋าย)
หน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการ - ดูแลรับผิดชอบศูนย์บริการ - ทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายให้ศูนย์บริการ - ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานที่ศูนย์บริการ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สาขาสาทร 1 อัตรา สาขาเม่ง...

TN GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
18 . Area Manager
1.ควบคุมดูแลพนักงานขายและผู้จัดการสาขาให้ปฎิบัติตามกฎ-ระเบียบของบริษัท 2.ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้พนักงานขาย และผู้จัดการสาขา 3.รายงานยอดขาย และปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา 4.แนะนำวิธีการบริหาร St...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
19 . Sales Manager - Lab Chemicals and Analytical Standards
• Meet or exceed sales targets • Establish sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and sales channels; projecting expected sales volume and profit for existing ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ์Negotiable
27 มิ.ย. 62
20 . Sales Manager
Responsible for the development and performance of all sales activities in assigned sales. Establishes plans and strategies to expand the customer base in the responsible sales. Responsibilities Dev...

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
 พบ 253 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ