JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำเอกสารด้านจ่ายเช็ค 2.จ่ายเบิกเงินสดย่อย 3.เคลียร์เงินทดรองจ่าย

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท ขึ้นไป
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- จ่ายเช็ค -วางบิล -งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด, บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000+
27 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย
-รับ-ทอน เงินลูกค้า ออกบิลใบเสร็จ -ดูแลเงินสดย่อย -ตรวจสอบรวบรวมเอกสารการคิดเงินอย่างถูกต้อง -แจ้งค่าใช้จ่ายแก้ผู้มาใช้บริการ รับชำระเงิน พร้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมา...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 พ.ค. 62
4 . Finance Officer
- บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตาม Statement ของบริษัทฯ และเสนอแผนการใช้เงินของบริษัทฯ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวางแผนหรือ Forecast Cash Flow ของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - คว...

Do Day Dream Public Company Limited
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลู...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน อัตราตามโครงสร้างองค์กร
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่
- วางบิล รับเช็ค - จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ เช่น ออกใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า - ออกใบหัก ณ ที่จ่ายได้ - ทำจ่ายเช็ค - ดูแลเอกสารในการทำเบิกของพนักงาน เช่น Petty cash, PO - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ติดต่อธนาคาร - บันทึกรายรับ-จ่าย - ติดต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้า และฝ่ายต่างๆ เพื่อรับเช็ค

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ The Market (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
27 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
•ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ •จัดทำรายงานกระแสเงินสดรายสัปดาห์, รายงานรายรับ - รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารเพื่อติดตามยอดเงินสดของโครงการที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
10 . พนักงานแนะนำบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีฯ สาขาศูนย์การค้า THE ICONSIAM รายได้ดี!!!
- นำเสนอขายบัตรเครดิตให้กับลูกค้า - ตรวจสอบ และติดตามเอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต - ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าสำหรับทุกปัญหาที่พบ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานห้าง เพื่อกระต...

Krungsri Consumer
เงินเดือน 13,000-15,000บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่า Commission
27 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ
- จัดทำเอกสารบิลขาย - จัดทำเอกสารวางบิลประจำเดือน/ตามรอบบิลให้ Sale - ออกเอกสารลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการขอเพิ่มวงเงินร้านค้า - ออก CN - Bank Reconcile - งานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโต้ เพอร์ฟอร์แม็น พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
27 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน
1.ควบคุมการรับ - จ่าย และจัดทำรายงานการรับ - จ่าย เพื่อควบคุมเงินสด ไม่ให้เกิดปัญหาเงินสดไม่พอจ่ายชำระ 2.ดำเนินการรับวางบิล 3.ดำเนินการทำเช็คจ่าย ทั้งการจ่ายผ่านระบบ Cash Management ของธนาคารและผ่าน...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
14 . นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ทางการเงิน 2. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะซึ่งมีผลกับการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร 3. จัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหาร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ ตามตกลง
27 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน รับสมัครด่วน !
- ทำใบวางบิลลูกค้า - ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน
• มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องบัญชีการเงิน ด้านลูกหนี้ • ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน วางบิล • ติดตามวางบิล รับเช็ค

บริษัท ซินนามอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน / Bill Controller
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน จากลูกค้า. ประสานงานกับทีมขายในการตรวจสอบและแก้ไขใบเสร็จรับเงิน. บันทึกรายได้และตรวจสอบความถูกต้องกับทีมขาย.

Bangkok Post Public Company Limited
27 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ตัดชำระหนี้ 2. ยื่น ภ.ง.ด.54 3. วางบิล

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ปฏิบัติงานที่ ลาดกระบัง)
- จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - รับวางบิล- จ่ายเช็ค - บันทึกข้อมูลลงใน SAP - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดู...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ