JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) ประจำสีลม
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี่ย...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - จ่ายชำระหนี้สินและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน - Key ข้อมูลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบ Cash Management - จัดทำทะเบียนคุมเช็ค - นำฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - รับเอกสารกา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ The Market (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
22 พ.ค. 62
5 . พนักงานการเงิน (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาวิภาวดี
• ดูแลด้านการเงิน-บัญชี • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก • โทรติดตามหนี้ • สรุปยอดโทร • ปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน (พนักงานประจำ - สำนักงานสีลม)รับสมัครด่วน !
- ตรวจนับเงินสด / นำฝากธนาคาร - วางบิลร้านค้าเช่า / ติดตามหนี้ / ออกใบเสร็จ - เบิก - จ่าย เงินสดย่อย / รับวางบิล - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ 09.00-18.30 น. (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ) - ตำแหน่งนี้เป็น...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 12,500 บาท/ เดือน + ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท/ เดือน
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ติดต่อธนาคาร - บันทึกรายรับ-จ่าย - ติดต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้า และฝ่ายต่างๆ เพื่อรับเช็ค

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
8 . การเงิน รับสมัครด่วน !
- ทำจ่ายเช็ค - รับวางบิล - จ่ายเช็คSupplier - ทำรายงานการเงินในExcel - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด/บริษัท ดิอาร์ติแฟคท์ พอร์สเลนไทล์ จำกัด(สาขาเพชรบุรีตัดใหม่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
9 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำเอกสารด้านจ่ายเช็ค 2.จ่ายเบิกเงินสดย่อย 3.เคลียร์เงินทดรองจ่าย

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาท ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน / Bill Controller
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน จากลูกค้า. ประสานงานกับทีมขายในการตรวจสอบและแก้ไขใบเสร็จรับเงิน. บันทึกรายได้และตรวจสอบความถูกต้องกับทีมขาย.

Bangkok Post Public Company Limited
22 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน
+ ดูแลเรื่องงานเอกสารทางการเงิน + ประสานงานรับเช็ค + งานอื่นๆ

บริษัท ชุนกะ จำกัด
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ออกหลักฐานใบรับฝากเงิน ที่ผ่านการตวรจสอบและเซ็นกำกับเรียบร้อยแล้ว 2. แยกสำเนาใบรับฝากเงิน สำเนาใบ PAY IN ของธนาคาร 3. ทำ PAY IN เงินสด เพื่อเตรียมนำเงินฝากธนาคารทุกวัน 4. ทำ PAY IN เช็ค เพื่อเตร...

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ
- จัดทำเอกสารบิลขาย - จัดทำเอกสารวางบิลประจำเดือน/ตามรอบบิลให้ Sale - ออกเอกสารลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการขอเพิ่มวงเงินร้านค้า - ออก CN - Bank Reconcile - งานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ทำงานที่บางบอน )
1.จัดเตรียมเช็คเอกสาร เพื่อนำเข้าบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละวัน 2.ทำการต่อตั๋ว P/N เมื่อตั๋วครบกำหนด 3.จัดทำ BANK RECONCILTION ของบริษัทฯในเครือ 4. รวบรวมเอกสารรายรับหรือรายจ่า...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
เงินเดือน อัตราตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน รับ-จ่าย 2.ติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษ๊ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3.งานด้านภาษี จัดทำหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
17 . พนักงานการเงิน
- ดำเนินการจัดทำและรับผิดชอบระบบการจ่ายเงิน รวมถึงนำเสนอผู้บริหาร - จัดทำรายงานรับเงิน รายงานจ่ายเงิน ลงรายการกระแสเงินสดรายวัน - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบแสดงรายการภาษี - ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท แอลอีดี พีโอนี่ จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท (ตามความสามารถ)
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.คีย์ข้อมูลรายงานประจำวันลง Excel 2.บันทึกบัญชีรายได้(ลูกหนี้) 3.สรุปใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 4.ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท

บริษัท พี.เอส.เอ๊าท์ดอร์ โพรดัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
- ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ ตัดลูกหนี้ออกจากระบบ - ออกบิลใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - วางบิล-รับเช็ค ลูกหนี้เครดิตของบริษัท โทรติดตามหนี้ ที่ครบกำหนด หนี้ค้างชำระ - Payment จ่าย Vender ค่าสา...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม - จัดทําใบนําฝากธนาคารเพื่อนําเงินสดและเช็ดที่ได้รับนําเข้าฝากธนาคาร - จัดทํารายงานสถานะเงินสดประจําวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจําวัน พร้อมนําเส...

Mediclife Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
22 พ.ค. 62
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ