JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและขนส่งรับสมัครด่วน !
1. ดูแลแผนกคลังสินค้า 2. วางระบบงานสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก และงาน Return 3. จัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 4. บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต...

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
เงินเดือน 30,000++
19 ส.ค. 62
2 . รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
1.วางแผนและนำเสนอแผนการขนย้ายน้ำตาล 2.ดำเนินการขนน้ำตาลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3.สร้างความสัมพันธ์กับขนส่งในระยะยาว 4.จัดทำแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา 5.วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการขนส่ง ช่วยสนับสนุนแล...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เงินเดือน n/a
19 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ Pack&Move
1. ควบคุมดูแลงานการปฏิบัติการขนย้ายสินค้าเข้าศูนย์แสดงสินค้า ได้แก่ ไบเทคบางนา , เมืองทองธานี และห้างสรรพสินค้า 2. บริหารจัดการ ประเมินลักษณะงานก่อนรับงาน และวางแผนกำลังคน อุปกรณ์ในการทำงาน รวมถึงคำน...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (ตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ท)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป 1.รับสินค้าสำเร็จรูป ตรวจนับ ตรวจสอบเอกสารกับการรับสินค้าที่ถูกต้อง 2.สุ่มนับสินค้าสำเร็จรูปเป็นประจำ 3.ตรวจสอบจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปตามหมวดหมู่ 4.จ่ายสินค้าสำเร็จร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการจัดส่ง/รับ – ส่งลูกค้า,ผู้บริหาร 2.การกำหนดการเบิกค่าขนส่ง หรือค่าน้ำมัน/แก๊ส/อื่นๆ 3.จัดทำใบงานและตรวจสอบเอกสารการจัดส่ง 4.ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถ 5.ควบคุมการวิ่งรถส่งสินค้าของพนักงา...

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเดินรถ
- วางแผนระบบการเดินรถ ทั้งในรูปแบบแผนระยะสั้น, ระยะยาว และในช่วงโอกาสต่างๆ (Seasonal, Occasional) - แก้ไขและติดตามปัญหาของระบบการเดินรถต่างๆ ที่เกิดขึ้น - รายงานและแจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 ส.ค. 62
9 . Warehouse Supervisor (Pharmaceutical)
1. ควบคุมดูแลการแบ่งจ่ายวัสดุสำหรับการบรรจุ เพื่อส่งให้ฝ่ายผลิตให้ถูกต้องตามกระบวนการมาตรฐานที่กำหนดไว้รวมถึงควบคุมการจัดส่งวัสดุสำหรับการบรรจุเพื่อทำการผลิตตามกำหนดการผลิต 2. ควบคุมดูแลการลงบันทึกข้...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
19 ส.ค. 62
10 . Export Supervisorรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานบรรจุหีบห่อ และงานขนย้ายตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมทีมงานการปฏิบัติการขนย้าย (Export) หรืองานขนย้ายภายในประเทศ (Local Move) -ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า Warehouse Office an...

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (ในเครือ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟลอจิสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท
19 ส.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกขนส่ง/คลัง
1. ตรวจสอบสินค้าตามหมวดหมู่ check stock งานตามระบบรายสัปดาห์ 2. ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า เช็คความถูกต้อง ทำงานตามระบบ ERP 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 55,000++
19 ส.ค. 62
12 . Operation Supervisor Sukhumvit42
- ควบคุมดำเนินการดูแลสินค้าเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย KPI, ตรวจสอบสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและดำเนินการสอนงานอบรมพนักงานพัฒนาให้มีศัยภาพ และคุณภาพอยู่เสมอ - ให้การบริการลูกค้าด้วยดีอย่างมีค...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า 3.ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.บริหารและพัฒนาบ...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
19 ส.ค. 62
14 . Store Manager ผู้จัดการสาขา เกตเวย์เอกมัย
- บริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ - อบรมให้ความรู้พนักงานบริการ - วางแผนการทำงานและควบคุมการบริหารงานในสาขา - เช็คสต็อคในสาขา - รายงานผลยอดขาย สรุปรายวัน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000
19 ส.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการฝ่ายบริการขนส่งรับสมัครด่วน !
1. วางนโยบายการบริหาร 2. การบริหารต้นทุน 3. การบริหารงานขนส่งและควบคุมการทำงานการจัดส่ง 4. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวน ด้ว...

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
16 . Equipment Support Supervisor รับสมัครด่วน !
ดูแลและควบคุมการปฎบัติงานด้านการซ่อมคืนสภาพเสมือนใหม่ (Refurbishment) และซ่อมแซมอะไหล่ให้คืนสภาพใช้งานได้ (Parts Repair) ให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการปฎิบัติงานที่กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
17 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
18 ส.ค. 62
18 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาอ่อนนุช
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
18 ส.ค. 62
19 . หัวหน้างานคลังสินค้า/จัดส่ง
ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า และงานจัดส่งสินค้า เอกสารระบบ GMP ISO

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
17 ส.ค. 62
20 . Packing Supervisor
1.ควบคุมและวางแผนการทำงาน Packing &Loading 2.ควบคุมและติดตามการเตรียมงานก่อนการ Packing &Loading 3.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 4.การติดตามงาน และการรายงาน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
17 ส.ค. 62
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ