JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 580 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.เปิดบิลและออกเอกสารต่างๆทางบัญชี 2.ดูแลจัดทำการยื่นแบบเสียภาษีต่างๆ ได้แก่ ภงด.3 , 53 และ ภพ.30 3.สรุปยอดจ่ายชำระหนี้ในแต่ละงวด 4.ดูแลจัดเก็บและคัดแยกเอกสารทางบัญชีให้เป็นระบบ 5.รับผิดชอบงานอื่น...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000-15,000 บาท
21 พ.ค. 62
2 . Project Implementation - BOS/Customer Support - BOS รับสมัครด่วน !
Project Implementation - BOS - ติดตั้งโปรแกรมบัญชีให้กับโรงแรมที่ได้รับมอบหมาย - กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบโปรแกรมบัญชี (System Configuration) - จัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User Training) - ให้ความช่วยเห...

Coman Group
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน / Treasury Officer
1สนับสนุนกิจกรรมการหาแหล่งเงินทุนทั้งในส่วนของหนี้สินและประเภทตราสารหนี้เพื่อพัฒนาธุรกิจของ บริษัท และโครงการ 2.ประสานงานกับธนาคารและดำเนินการเบิกเงินกู้การชำระคืนเงินกู้และเงื่อนไขอื่น ๆ ภายใต้เงื่อ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
21 พ.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
ลงบัญชีรับ-จ่าย

บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทน์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน 2. ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน 3. สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภทแก่สรรพกร...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
เงินเดือน 25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 พ.ค. 62
6 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบ และแก้ปัญหางานด้านบัญชีการเงิน - วางแผน,จัดทำงบประมาณ และตรวจสอบดูแลให้เป็นไปตามแผน - ปิดงบประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรอย่างมีปร...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
21 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการการค้าลงในโปรแกรมบัญชี - ยื่น ภ.พ. 30 ( ปิดภาษีซื้อ-ขาย) ประจำเดือน - กระทบยอด Statement ประจำเดือน - ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ปิดปรับปรุงรายการบัญชีประจำปี - รวบรวมเอ...

บริษัท พี.เอส. เมททอลเวอกส์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-20,000 (ตามประสบการณ์ และความสามารถ)
21 พ.ค. 62
8 . ACCOUNTANTรับสมัครด่วน !
1 ตำแหน่ง (ปฎิบัติงานที่นิคมอุสาหกรรมบางพลี) - เปิดบิลขาย วางบิล บันทึกรับชำระเงิน จากบัญชีลูกหนี้ - บันทึกค่าใช้จ่าย วางบิล จ่ายเช็ค - จัดทำภาษีซื้อ - ขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ภงด 3, 53 และภพ.30

IDAKA (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
9 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
21 พ.ค. 62
10 . Officer - Analysis
1. คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP,GL (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บันทึกตั้งเจ้าหนี้ มี PO และตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายไม่มี PO 2.บันทึกบัญชีเงินสดย่อย, เงินมัดจำจ่าย, เงินทดรองจ่ายและเคลียร์ เงินทดรองจ่าย ฯลฯ 3.ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิลจากเจ้าหนี้, วางบิลในระบบ SAP, ท...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านบัญชี - การออกใบกำกับภาษีขาย - บันทึกรับชำระเงินจากการขายสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย 4.บันทึกสรุปรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆที่ได้รับม...

TNY Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
21 พ.ค. 62
15 . Accounting Officer
SUMMARY OF POSITION : Overall responsible for quality of all routine account preparation (monthly and annual), all tax returns, payments and financial reports. DUTIE & RESPONSIBILITY : • Manage...

บริษัท ฮับบา จำกัด
21 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการตั้งหนี้ด้านรายรับและรายจ่าย - บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการจ่าย - จัดทำรายงานภาษีประจำเดือนและกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบแ...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า (บริษัทในเครือ/ธุรกิจผลิตยาแผนโบราณ)รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายการตัดใบเบิกสินค้าด้านควบคุมสินค้าคงเหลือ ( IC ) - ตรวจสอบความถูกต้องของ Stock สินค้า - ควบคุมสินค้าใน Stock สินค้า - ควบคุมต้นทุนสินค้าของแต่ละชนิดให้อยู่ในมาตราฐานของบริษัท - งานเอกสาร...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
21 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกข้อมูลงานบัญชี ด้วยโปรแกรม Express - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานบัญชี - จัดทำและตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่างวดงานผู้รับเหมาและSupplier - ตรวจสอบเงินสดย่อย - ทำงบการเงิ...

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรับ-จ่าย ขั้นพื้นฐาน ออกบิล, ออกใบเสร็จ, ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย, - สรุปรายการรับ-จ่ายประจำเดือน - สรุปรายงานภาษี ซื้อ ขาย ประจำเดือน, ยื่นภาษีประจำเดือนได้ - ประสานงานกับสำนักงานบัญชี เพ...

บริษัท ออคิด เลซ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าบัญชี (ประจำสาขาอุดมสุข) BTS อุดมสุข
-บัญชีด้าน AP(บัญชีด้านจ่าย), AR(บัญชีด้านรับ) -ลงบันทึกรายการค่าใช้จ่าย -ตรวจสอบและจัดทำรายการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ทะเบียนทรัพย์สิน -ต้นทุนการดำเนินงาน -จัดทำเอกสาร ภงด.3, ภงด.53 -ดูแลเงิ...

Global Jet Express (Thailand)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
21 พ.ค. 62
 พบ 580 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ