JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 559 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบการรับเงินของหน้าร้านในสาขา - ติดตามผลการรับเงิน - ทำรายงานการรับเงินของหน้าร้านในสาขา

บริษัท ยัสปาล จำกัด
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าทีบัญชีตรวจสอบสาขา (Retail Stock Audit Staff)
- ทำบัญชีสต๊อกสินค้าของร้านค้า หรือ สต๊อกที่ห้างฯ - ตรวจสอบเงิน สินค้า ฯลฯ) ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานบัญชีสินค้าของร้านสาขา และในคลังสินค้า และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยัสปาล จำกัด
18 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1.ทำเอกสารใบกำกับภาษี 2.ทำรายงานยอดขาย 3.ทำใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ 4.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด
เงินเดือน 15,000 หรือตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
18 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL)
1. บันทึกบัญชี การตั้งหนี้ การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับร้านค้าและค่าใช้จ่ายของบริษัท 2. บันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารการวางบิล การตั้งจ่ายของร้านค้าและค่าใช้จ่ายของบริษัท 3. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายป...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเบิกจ่ายงานค่าก่อสร้างกับความคืบหน้าของงานก่อสร้าง - จัดทำการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายจริงกับประมาณการงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดทำรายงานสรุปต้นทุนขายทุกเดือนแก่ผู้บังค...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
18 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
18 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาศรีนครินทร์2
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
18 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
12 . พนักงานบัญชี
1.ปฏิบัติงาน ตามที่มอบหมาย 2.ออกใบกำกับภาษี 3.มีความรู้พื้นฐาน โปรแกรมบัญชี 4.มีประสบการณ์งานทางด้านบัญชี

บริษัท แอร์โรว์ แอพแพเรล จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
18 มิ.ย. 62
13 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
18 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี - จัดทำ และตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ - สรุปภาษี กระทบยอดภาษี กรอกแบบ และยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 53) - รับผิดชอบงานบัญชีอื่นๆ ...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-30,000(ตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี ทรัพย์สิน
1.ทำการรับ / บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร 2.ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ 3.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถา...

Santa fe' Steak (บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด)
เงินเดือน 20,000 - 24,000 (ตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
16 . พนักงานบัญชี
-ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และตามประมวลรัษฎากร -จัดทำรายงานและแบบภาษีเพื่อนำส่งประจำเดือน -ปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัท นที ออดิท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
17 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
รับทั้งประจำและพาร์ทไทม์

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
18 มิ.ย. 62
18 . Accounting, Admin Officer
AR/AP, Petty cash, document reconciliation, bank payments, book keeping document filing in finance system.

Thai-Korea Enertec Co.,Ltd
เงินเดือน 15,000 - 20,000
18 มิ.ย. 62
19 . พนักงานธุรการบัญชี
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น. ทำบัญชีรับ-จ่าย ทำบัญชีสต๊อก ทำการวางบิลลูกค้า ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อินทิเกรท (1973) จำกัด
1 ตำแหน่ง
18 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบัญชี / พนักงานตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
 พบ 559 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ