JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 548 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงาน ปรับปรุงรายการ กระทบยอด และสามารถปิดบัญชี/จัดทำงบการเงินได้ -ดำเนินการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และตรวจสอบเอกสารประกอบ -วางบิล/คีย์บิลต่างๆและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป -งานอื่นๆที...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี Junior Accountant
ทำรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย ทำเอกสาร Rv. ยื่นภาษี ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 ทำเอกสารรับจ่าย จัดเก็บเอกสาร ลงบันทึกบัญชี

บริษัท ทีจีที แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี - GL
ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเวลาตามรอบบัญชี พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีเพื่อกำหนดโครงสร้างของระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับโค...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
18 ก.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
-ลงบันทึกบัญชี -คีย์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย -ยื่นแบบ ภาษ๊ ภงด.และภพ. -จัดเก็บเอกสารทั่วไป

บริษัท แอค แท็คซ์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000-20,000
18 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
บันทึกรายรับรายจ่าย จัดทำเอกสารและรายละเอียดด้านบัญชีส่งสำนักบัญชี ทำเอกสารออก Vat และหัก ณ ที่จ่าย บริหารจัดการสต๊อกสินค้าและคลังสินค้า

บริษัท มายแอนด์มายเอ็กซ์เปิร์ต จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
งานบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด - จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี - บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร งานการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง - จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน และจัดทำ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
9 . Accounting
1. Prepare payments for both local and overseas 2. Prepare tax and withholding tax, VAT submit The Revenue Department (PP.30,36, PND.3, 53, 54) 3. Submit form to The Revenue Department for request t...

บริษัท วิทตอเรีย เอเซีย แฟซิฟิก จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
18 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยบัญชีรับสมัครด่วน !
-ออกใบเสร็จ -คีย์ข้อมูช รับ-จ่าย -เก็บบิล ดูแลเอกสาร -สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน

บริษัท อาร์พี สตีลกลาส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริมต้น14,000 ผ่านทดลองงาน 15,000
18 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป - จัดทำภาษี - บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี - จัดส่งรายงานต่อ BOI - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

GRAVITY GAME TECH CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Stock)รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีสินทรัพย์, Stock และอุปกรณ์การดำเนินงานทั้งหมดขององค์กร - บันทึกการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน - ตรวจประเมินสภาพสินทรัพย์ประจำปีของแต่ละหน่วยงาน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รับมอบห...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
รายละเอียดงาน -ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกขจ่าย,เงินสดย่อย,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษีซื้อและขาย,ใบเสร็จรับเงอน และใบวางบิลให้ถูกต้อง -ควบคุมตรวจสอบการจัดทำ รานงานภาษีที่เกี่ยว...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000
18 ก.ค. 62
15 . Accounting Staff
handle payments with cash and bank account of already fully approved documents. Update cash and bank journal, report to direct leader and headquarters daily. Check cash and bank account balance ever...

Manpower Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
17 . พนักงานบัญชี / Accounting Officer
1. บันทึกเอกสารเกี่ยวกับรายวันรับ-จ่ายและทั่วไป เข้าระบบในโปรแกรมบัญชี Express 2. ออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน 3. ตรวจสอบและติดตามเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำ...

บริษัท ออโรส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
18 . ผจก.1ตำแหน่ง , ผช.1ตำแหน่ง , จนท.3ตำแหน่ง บัญชี-สนับสนุนการขาย
ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้ ทำงานตามระบบบัญชี เช่น 1.รับผิดชอบในการออกเอกสารต่างๆ ดังนี้ - ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ , ใบวางบิล , ใบแจ้งหนี้ ,ใบลดหนี้ ,ใบเพิ่มหนี้ , จัดเตรียมเอกสารนำเข้า-ส่งออก และ ห...

ไบรเทน กรุ๊ป
18 ก.ค. 62
19 . Finance and Accounting Officerรับสมัครด่วน !
Duties & Responsibilities - Accounting operations including billing, A/R, payment, A/P, GL - Record accounts receivable and accounts payable and perform reconciliations - Review expenses, manage ...

บริษัท พรพระนคร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำออฟฟิศราชดำริ)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ข้อมูลบัญชีสินค้า ดูแลรายงานความเคลื่อนไหวของ วัตถุดิบ/งานระหว่างทำ/และสินค้าสำเร็จรูป 2.จัดทำต้นทุนสินค้ารายตัว 3.ควบคุมและตรวจสอบการนับสินค้าในคลังสินค้าทั้งหมด 4.ปิดงบต้นทุนขายประจำเ...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
 พบ 548 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ