JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 549 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชีการเงิน
1.วางบิลและเก็บเงินกับลูกหนี้ 2.รับวางบิลและจ่ายเช็ค,ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3.ภงด1,3,53 4.ออกใบกำกับภาษีขาย 5.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ 6.ดูแลเงินสดย่อย

บริษัท โกลเด้น คอร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลทางบัญชี ทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับโครงการ 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการในระบบบัญชี 3. จัดทำเอกสารสำหรับรายการปร...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . บัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อและยื่นแบบ ภพ.30 2.จัดทำภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมยื่น ภงด.3 ,53 3.จัดทำเอกสาร ภงด.1และประกันสังคม 4.จัดทำเช็คเพื่อจ่าย 5.กระทบยอดบัญชีเงินฝากขแงธนาคาร 6.จัดทำรายงานเงินสดย่อยประจำ...

บริษัท รำไทยเพรส จำกัด
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
-ทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี เช่น คีย์ข้อมูล ตามใบกำกับภาษี ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ใบเสร็จซื้อ - ใบเสร็จขาย ใบสำคัญรับ - ใบสำคัญจ่าย -เปิดบิล ตรวจสอบบิลขาย (Express) ทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี ตามที่ได้รั...

บริษัท ไซน์แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 UP/ตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
1. ตรวจเอกการขอทำจ่ายเพื่อทำจ่ายเงินเพื่องาน จัดซื้อโครงการ ค่าแรงโครงการ 2. จัดทำเอกสารการวางบิล เปิดใบกำกับภาษี รับเช็ค สำหรับรับเงินโครงการ 3. จัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชีโครงการ 4. ทำรายงาน หรืออื...

บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี -จัดทำเอกสารใบสำคัญ รับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป -จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3 , 53 , ภพ.30 -บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆในโปรแกรมบัญชี -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.เก็บเอกสาร-บันทึกข้อมูลลูกค้า เงื่อนไขการวางบิล-การชำระเงิน 2.เปิดบิลขายสินค้า และจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน 3.ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ (รับชำระหนี้) 4.สรุปรายการขายสินค้า...

บริษัท ชาญนภัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL Account)
1.ตรวจ GL ของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด 2.บันทึกรายการเจ้าหนี้ในระบบซื้อ-บันทึกรายการเจ้าหนี้ทั่วไปในระบบเจ้าหนี้ 3.บันทึกบัญชีเงินเดือน ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมกระทบ GL 4.บันทึ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี
1. ประสานงานสำนักงานบัญชี 2. ตรวจบิล ดูภาษี ซื้อ ขาย 3. ทำ ภงด 4. ตรวจสอบ ลงบันทึกบิลค่าใช้จ่าย 5. งานประกันสังคม

บริษัท สยามซิตี้ เคมิคอลส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
19 ก.ค. 62
12 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการขายสินค้า/ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - บันทึกรายการค่าใช้จ่าย - ติดตามตารางรายรับรายจ่ายของบริษัท - รวบรวมเอกสารทางบัญชี - จัดทำรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท คิดูเดิ้ล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
19 ก.ค. 62
14 . Accounting / สีลม (BTS ศาลาแดง) / 30-35K (V)
- Take care all the accounting and financing jobs in Accounting Section -Prepare monthly, quarterly and annual financing report, Tax Report - AP /AR/P&L Profit & Loss)/GL/Account reconciliation/ Bal...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000
19 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
- จัดทำและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต - จัดทำรายงานบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนก - จัดทำบัญชีราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ - สรุปรายงานวัตถุดิบ งานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน - จัดทำรายง...

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
16 . Accounting (Officer-Supervisor) /บัญชีนิติฯ
1. จัดหา/จัดสรร/บริหารเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุด ติดต่อธนาคาร 2. ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำใบสำคัญรับ 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทำเช็คสั่งจ่าย 4. ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
19 ก.ค. 62
17 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารงานด้านบัญชีทั่วไป - บันทึกข้อมูลเอกสารในโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำภาษี - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
18 . Accounting
- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษีและใบเสร็จให้ลูกค้า - จัดทำ Bank Reconciliation - จัดทำ/สอบทาน รายการกระทบยอดบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานทางภาษี และนำส่งภาษี 1/3/53/30/50/51 - จัดทำรายการจ่ายเงิน...

Y.K (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน 30,000
19 ก.ค. 62

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ก.ค. 62
20 . Account Executive/Officer
A reputed well established spa located in Bangkok Saladang area sincerely invited calibrate person to fill up the new post, “In-house accountant” Job description: 1. Handle cash receipts, expen...

Sooksabai Enterprise Co., Ltd.
เงินเดือน 28,000-35,000
19 ก.ค. 62
 พบ 549 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ