JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 607 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดงรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา (รับเฉพาะผู้จบวุฒิทางด้านบัญชีเท่านั้น)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
23 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
23 พ.ค. 62
3 . Accountant
1. จัดทำบัญชี 2. ดูแลและคำนวณด้านภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. บันทึกบัญชีประจำวัน ได้แก่ รายจ่าย ประสานงานกับธนาคารและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมไปถึงดูแลด้านการเงินต่างๆของบริษัท 4.ดูแ...

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน (20,000 - 30,000 บาท)
23 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 2. บันทึกรายการสมุดรายวันเบื้องต้นไปยังประะเภททั่วไปทุกสิ้นเดือน 3. จัดทำใบวางบิล แนบใบส่งของ/ควบคุมการวางบิลลูกค้าและติดตามการรับชำระหนี้ 4. ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
23 พ.ค. 62
5 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบ และแก้ปัญหางานด้านบัญชีการเงิน - วางแผน,จัดทำงบประมาณ และตรวจสอบดูแลให้เป็นไปตามแผน - ปิดงบประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรอย่างมีปร...

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
23 พ.ค. 62
6 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชี ภาษีอากร

สำนักงานบัญชี เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รวบรวมตรวจสอบเอกสารรายวัน - จ่ายและบันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชี - จัดทำรายงานภาษี ภงด.3, 53 - บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, จ่ายล่วงหน้า, กระทบยอดเจ้าหนี้และรายละเอียดประกอบง...

บริษัท บอริส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
23 พ.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี
-จัดทำใบแจ้งหนี้-วางบิล -ทำใบสำคัญรับ-จ่าย -นำเช็คและเงินสดฝากเข้าธนาคาร(payin) -จัดทำใบเสร็จรับเงิน -จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , ภงด.53 -จัดทำรายงานภาษีขาย และ ภพ.30 สวัสดิการณ์ เง...

IDEA APPLIED CO.,LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
- รวบรวมและติดตามเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน - ออกหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย - ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้ - ตรวจนับสต๊อกสินค้าและสรุปรายงานสินค้าคงเหลือรายเดือน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป + เบี้ยขยัน (1,500 บาท/เดือน) + โบนัส + ปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี + ประกันสังคม
23 พ.ค. 62
10 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
23 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติ - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
15 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
23 พ.ค. 62
16 . บัญชี ตรวจสอบทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสาร สินค้าต่างๆของบริษัททุกคลังสินค้า - จัดทำรายงานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ - จัดทำรายการวางแผนการตรวจสอบคลังสินค้า และสาขา - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - เสาร์ 08...

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000+
23 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี(NAB)
เจ้าหน้าที่บัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ → บันทึกรายการทางบัญชีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตามกำหนด → จัดทำงบการเงินและ Package ทางบัญชี → ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี → จัดส่งรายงานทา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (NAB)Urgently Required !
- ตรวจสอบเอกสาร จากการรับวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่ได้รับวางบิล เข้าระบบ SAP - จัดทำรายงานด้านเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด - จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปเพื่อเสนออนุมัติ - ดูแล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 62
19 . บัญชี-การเงิน เกียรตินิยมผ่านทดลองงาน +5-7,000
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน ทำรายการโอนเงินผ่าน Electronic Banking ให้เจ้าหนี้ - ทำเช็ค จ่ายเช็ค - เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อย - ตรวจสอบยอดเงินเข้าออกใน Statement บันทึกบัญชีรายการโอนเงินระหว่างบัญชี(อ...

บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
 พบ 607 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ