JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมตรวจเช็ค เอกสารวางบิล เก็บเงินชองลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเส้นทางการเก็บเงินในส่วนที่รับผิดชอบ - แจ้งปัญหางานต่าง ๆ ในส่วน วางบิล, เก็บเงิน, ลูกค้า - ติดต่อลูกค้า, ทวงหนี้

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
17 ก.ค. 62
2 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (ตั้งหนี้ และ ตัดรับชำระ Online)รับสมัครด่วน !
• ตั้งหนี้ในระบบ ERP (โปรแกรมสำเร็จรูป Bplus) • ตัดรับชำระในระบบ ERP (ด้าน Online) • บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ , บันทึกดอกเบี้ยจ่าย O/D , T/R • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร , กระทบยอดบัญชีเกี่ย...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
17 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้้ / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 1. การเปิดบิลขาย,ใบลดหนี้,เงินมัดจำ,ใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่อง,เปิดใบแจ้งหนี้,เปิดใบลดหนี้,ล้างเงินมัดจำ 2. การจัดเก็บสำเนาใบกำกับภาษีขายของ 3. การตรวจสอบรายงานภาษีขาย 4. ตัด...

Aroma Group
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 2.ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกค้า 3.ตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีของ Supplier 4.รับผิดชอบในการวางบิล 5.จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่ายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข...

บริษัท ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
5 . AR Accountant BTS ช่องนนทรี เงินเดือน 50K ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
บริษัททำเกี่ยวกับนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ - ตรวจสอบการโอนไปยังบัญชีธนาคารและการบันทึกในระบบ SAP - อัพโหลดใบแจ้งยอดธนาคารรายวันไปยัง SAP - ติดตามลูกหนี้ระยะยาว , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ตรวจสอบ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 45,000-50,000 บาท
17 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่หน่วยงานงบบริหารอาวุโส (GL)
- ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) - กระทบยอดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.1, 2,3 ภ.ง.ด.53 ) - กระทบยอดรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ปิดงบ)รับสมัครด่วน !
ด้านบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ - จัดทำบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ - จัดทำเช็คจ่าย พร้อมบันทึกบัญชี - ดูแลการรับชำระหนี้ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ. 30 / ภงด. 3 / ภงด. 53 - คำนวณต้นทุน - หากสามารถปิดงบทางบัญ...

บริษัท เมดดิซาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP
• ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายเงิน • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และยื่นแบบภาษี • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ • บันทึกรายการตั้งหนี้เพื่...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีต่อเจ้าหนี้ (ใบรับสินค้า) และสรุปเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือน - ทำจ่ายชำระหนี้ และวางบิลด้านจ่าย - ยื่นแบบ ภงด.3,53 และภพ.30 - ตรวจสอบเอกสารวางบิลและประกบเอกสารให้ถูกต้องก่อนจ่ายเช็ค - ...

บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีระบบบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญซื้อเชื่อ - บันทึกบัญชีระบบบัญชีลูกหนี้ในระบบ ERP / จัดทำใบสำคัญขายเชื่อและใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) ของบริษัทฯ - จั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอน - คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหา - การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิ...

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้)
ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ บันทึกเช็คลงในระบบ รายงานเช็ครับ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน • ตรวจสอบรายการบัญชีและบัญชีของบริษัทแยกประเภท และ รายการที่การเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบทดลอง •...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (บัญชีเจ้าหนี้)
1.จัดทำบันทึกตั้งหนี้เจ้าหน้า 2.จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญจ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของภาษี ณ.ที่จ่าย 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ 5.จัดทำเช็ค และสรุปรายงานการจ่ายเ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
17 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจาก Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ 3. บันทึกทำค่าใช้จ่าย, การเบิกจ่ายทั้งหมดของบริษัท โดยตรวจสอบให้ตรงกับเอกสารประกอบการจ่าย 4. บันทึกตัดรับ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17 ก.ค. 62
16 . Senior Accounting & Finance Officer (ปฏิบัติงานอาคารสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี)
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - การเงินมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงว...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 27,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีเจ้าหนี้ ดูแลงานด้านการบันทึกตั้งหนี้ และประสานงานกับแผนกต่างๆ - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ,ตัดค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าทุกเดือนและบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวร - ทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30 ),จัดทำแบบ ...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี AR สัญญาจ้าง ปีต่อปี ตึกชำนาญเพ็ญชาติ ใกล้ MRT พระราม 9รับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ - รวบรวมข้อมูลการชำระเงินและจัดสรรการจ่ายเงินให้กับใบแจ้งหนี้ในระบบ JDE - ตรวจสอบจัดการติดตามประสานงานและควบคุมเอกสารในชีวิตประจำวัน - เตรียมใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 20,000 - 22,000 บาท
17 ก.ค. 62
19 . Accounting AR ( 20-30K/ BTS แบริ่ง/ Contract 3 Months)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบัญชีรับ - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 20,000 - 30,000 สัญญาจ้าง 3 เดือน
17 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (GL, AR, AP)
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเอกสารและดำเนินการขออนุมัติที่ก่อนการชำระเงิน - เตรียมเอกสารและยื่น WHT, ภาษีรายเดือนอื่นๆ - จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดและแจกจ่ายเช็คตาม (จับคู่เอ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 ก.ค. 62
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ