JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 198 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี G/L - TBR
- บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใน SAP ระบบ FI - บันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของสาขาต่าง ๆ ในระบบ FI - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ในระบบ FI - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้-เจ้าหนี้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
4 . Accounting Officer AP (บัญชีเจ้าหนี้)
1.บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 2.จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ค. 62
5 . Accounting Officer (AR) (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ) ด่วน !!!
- รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการวางบิล - จัดทำเอกสารการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และติดตามทวงหนี้คงค้างเกินกำหนดระยะเวลา - บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้ - สรุปรายงานนำเส...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
19 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี Billing ประจำสำนักงานสีลม
-ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องภายในกำหนด -จัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าและส่วนงานอื่น -จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และการออกใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้( Account Officer)
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน -จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
19 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าประจำวัน และ จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า 2. กระทบยอดรายละเอียดบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทเพื่อปิดบัญชีประจำเดือน 3. กระทบย...

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีวางบิลลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ออกเอกสาร/บันทึกการตั้งหนี้-ลูกค้า และลูกหนี้ในเครือและอื่นๆ (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน) 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้/จัดมำใบสำคัญรับเงิน/พร้อมเอกสารการรับเงิน 3. ...

Bake A Wish (บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด)
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
19 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
• ดูแลการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามกำหนดระยะเวลา ของบริษัทหลักๆ ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าในประเทศ และดูแลควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการไม่ชำร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
19 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ - ประกันสังคม. ภงด.ต่างๆ, กรมแรงงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานด้านบัญชีลูกหนี้

บริษัท อีลาสเท็กซ์ จำกัด
18 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
บัญชีลูกหนี้ 1.เปิดใบกำกับภาษีขาย / รายงานภาษีขาย / จัดทำรายงานการวางบิลแต่ละประเภท 2.ตรวจสอบยอดเงินเข้าของบัญชีบริษัทกับ Statement 3.ตรวจสอบยอดขายของแต่ละสาขา / เก็บยอดขาย บัญชีเจ้าหนี้ 1.จัด...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธารี
เงินเดือน 13,000 - 18,000
18 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, 2. ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ 3. จัดการเรื่องการจ่ายชำระให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 4. บันทึกตัดชำระหนี้ในระบบ Oracle 5. กระทบยอดบัญช...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
18 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ปฏิบัติงานที่เมืองทองธานี)
1.งานด้านการรับเงิน, สรุปการรับชำระเงินรายวัน, กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2.งานบันทึกรายการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ 3.บันทึกรายการนำฝากเช็คในระบบโปรแกรมบัญชี 4.งานจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงาน Collec...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
18 พ.ค. 62
18 . พนักงานบัญชี
*งานด้านจ่าย* -จัดทำใบสำคัญชื้อประจำวัน รายงานใบกำกับภาษีซื้อประจำเดือน และตรวจเช็คใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ในระบบ -ลงบันทึกคุมบัญชีเจ้าหนี้การค้าในระบบ ทำรายงานสรุปยอดคงเหลือเจ้าหนี้การค้า -พิมพ์...

บริษัท โรงพิมพ์ อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)รับสมัครด่วน !
1.ทำงานด้านบัญชีพื้นฐาน 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ผ่านทดลองงานทำงาน เสาร์เว้นเสาร์

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
18 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี,บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
จนท.บัญชีภาษี -ทำรายงานขายยาส่งอย. -ตรวจนับ Stock ยาควบคุม -ตรวจสอบ Order ยาควบคุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนท.บัญชีลูกหนี้ -จัดทำบัญชีลูกหนี้ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
18 พ.ค. 62
 พบ 198 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ