JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกบัญชี (บริษัท กูคอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- ประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
24 ส.ค. 62
22 . สมุห์บัญชี รับสมัครด่วน !
• วางระบบงานทางบัญชี ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี • วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด • วางแผนภาษี (Tax Planning) • วิเคราะห์บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของทร...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
24 . หัวหน้าบัญชี / เปิดรับผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบัญชีและภาษี ทั้งระบบ สำหรับลูกค้า SME รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร สำนักงานบัญชี ผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง 1.ผู้สนใจ เรียนคอร์ส บริหารสำนักงานบัญชีอย่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 ส.ค. 62
25 . Accounting Supervisor / Officer (สีลม) - (V)
- Take care the accounting and financing jobs in Accounting Section, - AR, AP, GL, cash flow, taxation, reporting and forecasting, - Prepare month-end, year-end and analysis of closing reporting,...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 35,000
24 ส.ค. 62
26 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ส.ค. 62
27 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
-บันทึกและตรวจสอบการบันทึกบัญชี -จัดทำ ตรวจสอบ ยื่นรายงานภาษี ภ.ง.ด.1,3,53และ ภพ.30 -จัดทำ และตรวจสอบงบการเงินรายเดือนและรายปี - มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร นายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดท...

บริษัท เอเชียเวิลด์ บรา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน -/+25,000.- และหรือตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หรือตามแต่ตกลงกัน
24 ส.ค. 62
28 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
24 ส.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
24 ส.ค. 62
30 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชีได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
31 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี
1.หน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้การค้า,ตั้งเจ้าหนี้การค้าในระบบบัญชีและวางบิล 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้และใบสำคัญรับลูกหนี้ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3,53 พร้อมส่งสรรพากร 3.จัดทำบัญชีต้นทุน ตรว...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส (Senior Accountant)รับสมัครด่วน !
- คำนวณต้นทุน - วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการ...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
33 . ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สาขาอนุสาวรีย์และสาขาสุขุมวิท)
1. วางแผน ควบคุม และพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน 2. ตรวจสอบและวางแผน ด้านการรับเงิน และการจ่ายเงิน 3. สอบทานรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 4. สอบทานงบการเงินในแต่ละเ...

เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า Century The Movie Plaza
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 62
34 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ภงด 2,3,53 ภพ30 เพื่อนำส่งสรรพากร ...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
24 ส.ค. 62
35 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชี - ดูแลการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก/ใน - จัดทำงบประมาณของบริษัท ฯ พร้...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
36 . หัวหน้างานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชี สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันรับ 2.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 3.จัดทำต้นทุนสินค้า 4.จัดทำสต๊อกสินค้า 5.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย 6.กระทบยอดลูกหนี้ 7.กระทบยอดเจ้าหนี้ 8.งานที่ได้รับมอบ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
37 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน(เซ็นต์ปิดงบได้)
-ดูเเลงานบัญชีเเละการเงิน -สามารถเซ็นต์ปิดงบได้

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
24 ส.ค. 62

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
39 . หัวหน้าบัญชี
- จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ...

บริษัท ฟลายโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
24 ส.ค. 62
40 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ดูแลบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของบริษัท ดูยอดทุกเดือน 2.ทำหน้าที่ในการโอนเงินระหว่างบัญชีทุกวัน 3.จัดทำ Cash Flow เสนอผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 4.กระทบยอดเงินฝากบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือน ...

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000
24 ส.ค. 62
 พบ 221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ