JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 230 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชี สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันรับ 2.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 3.จัดทำต้นทุนสินค้า 4.จัดทำสต๊อกสินค้า 5.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย 6.กระทบยอดลูกหนี้ 7.กระทบยอดเจ้าหนี้ 8.งานที่ได้รับมอบ...

บริษัท ไทย ดีญ่า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
19 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
19 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
งานด้านบัญชี ตรวจสอบต้นทุน

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
19 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมการบันทึกบัญชี - วางระบบและควบคุมงานในฝ่ายบัญชีให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด - ดูแลงานด้านต้นทุนโครงการ ควบคุม รวบรวมปันส่วนต้นทุนโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, รับเงิน 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ 3. ดูแลและควบคุมงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. ปรับปรุงรายการล...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . Accounting Assistant Manager/ Manager (ชานมไข่มุก DAKASI)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) และเงินเบิกจ่ายล่วงหน้า (Advance Payment) - รับผิดชอบงานภาษีต่างๆ จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1/ 2/ 3/ 50/ 51/ 53 และจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม...

บริษัท ไวท์ไลน์แอคทิเวชัน จำกัด
19 ก.ค. 62

บริษัท แอมเพิล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000
19 ก.ค. 62
9 . สมุห์บัญชี
ทำบัญชีและปิดงบได้

บริษัท ซีโฮป อินเฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
19 ก.ค. 62
10 . Senior Accountant (GL)
•Be responsible for financial reports both locally and internationally •Be responsible for Month-End Closing and reporting as required, and ensure that Financial Transactions are complied with compan...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
เงินเดือน n/a
19 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สมุห์บัญชี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 50,51 และภาษีอากรทางด้านอื่นๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน และสินค้าคงคลัง -ปิดงบการเงิน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
1.ควบคุมดูแลงานบริการหลังการขาย 2.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย 3.จัดกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 4.Marketing (เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ออกบูธ จัดทำของที่ระลึก ชองขวัญ) 5.ท...

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บัญชีลูกหนี้ จัดทำวางแผนการดำเนินงานบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบรายงานการรับเงินและการ ตัดรับชำระลูกหนี้ ที่ได้รับรายงานจากแผนกการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ การค้า /สถานะลูกหนี้การค้า กับบัญช...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
14 . หัวหน้าบัญชี GL
1.วางแผนการเงิน,จัดทำรายงาน Cash Flow รายเดือน, ไตรมาศ,ปี 2.ดูแลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ( AR, AP, GL) 3.จัดทำเงินเดือนพนง. และยื่นแบบต่อกรมสรรพากร (ภงด 1, 3, 53, 50,51,ภพ.30) ประกันสังคม,กองทุนสำรอ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 ก.ค. 62
16 . Senior Accounts Receivable
1.จัดทำ Invoice / ใบปลดหนี้ รายการขายในประเทศ และต่างประเทศ 2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 3.สรุปยอดขาย ของพนักงานขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 4.จัดทำและตรวจสอบเอกสารวางบิล/รับเช็...

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
17 . Finance and Accounting Manager
-Record Bill of Exchange. -Control and collection customer debt and credit. -Review VAT, withholding tax report and support Local Revenue Dept. -Check all tax invoices with output tax report. -Coo...

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน 45,000-50,000
19 ก.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตรวจสอบความถูกต้อง...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 27,000 - 35,000
19 ก.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
20 . Accounting Supervisor (หัวหน้าบัญชี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั้งระบบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี - ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี ทั้งระบบ รับ-จ่าย และ ระบบ ซื้อ-ขาย - ตรวจสอบการจัดทำ ภงด.3 , ภงด. 53 พร้อมเอกสารประกอบ - ตรวจสอบการทำ ...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
19 ก.ค. 62
 พบ 230 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ