JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 223 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ผู้ช่วย ผจก.ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
2 . Accounting Manager/Supervisor (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- Manage the daily operations of the accounting/finance department - Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, b...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 (ตามประสบการณ์)
21 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและธุรการ ประจำสาขากัลปพฤกษ์
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน •กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
4 . หัวหน้างานบัญชี / ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) ** 1 อัตรา ** - บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้ง...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
21 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
20 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ลาดพร้าว 37
1. ปิดงบการเงินรายเดือน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินรายเดือน 3. จัดทำพร้อมตรวจสอบรายงานทางภาษี ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,54 ...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
20 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- ควบคุมดูแล วางแผนงานด้านบัญชี และด้านภาษีต่างๆ ของบริษัท - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯให้ทันตามกำหนด - สร้างระบบควบคุมภายในที่ดี ในระบบงานบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน - บริหารบุคลากรภายในแผนกบ...

บริษัท เหล็กลีลา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
งานด้านบัญชี ตรวจสอบต้นทุน

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
20 ก.ค. 62

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
13 . Supervisor Accounting ประจำที่จรัญ 13รับสมัครด่วน !
1. ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. บันทึกรายละเอียดการจัดเก็บต้นทุน 3. สรุปรายงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4. บริหารต้นทุนได้ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา (หากมีประสบการด้านจิวเวอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารการเงินและบัญชีของบริษัท - ควบคุมงานด้านบัญชีทั้งระบบ - ทำงบ และปิดงบประจำเดือน, ประจำปี - ดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษีของกิจการ - ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานกับสรร...

บริษัท เวิลด์สตาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ( World Star Academy)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
20 ก.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 2. ดูแลและตรวจสอบการจัดทำ ภงด., ภพ. ของบริษัท 3. จัดทำงบการเงินของบริษัท 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี 5. ปิดงบ 6. ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดทุกเสาร์ที่ 1 และ...

บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
20 ก.ค. 62
16 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. บริการจัดการด้านการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การจัดทำรายงานทางภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน หนี้สิน บันทึกการรับ-จ่าย เป็นต้น 2. วางระบบและตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชีของบริษัททั้งหมดให...

Keak Toys (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
-ร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี-การเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทรวมถึงดูแล ตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน และบันทึกรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี -กำกับดูแลการจัดทำรายงานด้านบัญชีและ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตรวจสอบความถูกต้อง...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 27,000 - 35,000
20 ก.ค. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน(เซ็นต์ปิดงบได้)
-ดูเเลงานบัญชีเเละการเงิน -สามารถเซ็นต์ปิดงบได้

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
20 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การบันทึกในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภทต่างๆ 2.วางแผน การจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 , 53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประจำเดือน 3.บริหารการปิดงบการเงิน...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เอบคาน่า
เงินเดือน 45,000 - 60,000
20 ก.ค. 62
 พบ 223 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ