JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็นเนอร์จี จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 11,000 - 15,000
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส
Responsibilities (หน้าที่และความรับผิดชอบ) : - ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายในและภายนอก - จัดเตรียมเอกสารของโครงการพัฒนาระบบงานทาง IT - บริหารจัดการทรัพยากร เค...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1.ดูแลวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่คอมพิวเตอร์ - สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานสำหรับโครงการและสาขาใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์สำรอง - เปิด PR สั่งซื้ออุปกรณ์ เพิ่มเติม และทดแทนอุปกรณ์ชำรุดหมดสภาพ ติดตามการสั่งซื้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่งานประกันภัยอาวุโส
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกันภัย - จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำสรุปรายงานให้แก่ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับบร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ขอใบอนุญาต(Permit Coordinator)
1. ประสานงานกับทีมงานภายใน, ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น BOI, กกพ., การนิคมฯ, กฟน., กฟภ., หน่วยงานท้องถิ่น และอื่นๆ 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขออนุญาต อย่างเช่น หนังสือรับรองบริษัท, สำ...

บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
22 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2.จัดทำใบสั่งซื้อทั้งในและนอกประเทศ พร้อมติดตามสถานะสินค้าจากผู้ขาย 3.บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4.บริหาร/จัดการ/ประสาน...

บริษัท กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ