เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 307 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
บัญชี้เจ้าหนี้ - จัดทำใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ และใบสำคัญปรับปรุงรายการ สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อประกอบการทำจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ - จัดเตรียมเอกสารทางการเงินแล...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
2 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่LAB / นักวิชาการ-วนศาสตร์รับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขาระยอง - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดต...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนและสวัสดิการรับสมัครด่วน !
ฝึกอบรม - งานวางแผนอัตรากำลัง และโครงสร้างตำแหน่งงาน - งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร - งานพัฒนาองค์กร และวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและสวัสดิการ - ตรวจสอบเวลาทำงาน, ล่วงเวลา, และผลประโยชน์ต...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
4 . ช่างเทคนิคงานโครงสร้าง-สถาปัตย์ / งานระบบ
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
5 . วิศวกรงานระบบ (M&E)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกประจำวัน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
6 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกป...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการ 2. ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ และความก้าวหน้าของโครงการ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
1.ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ แผนงาน ข้อกำหนด และหลักวิชาการ 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4.รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 5.ตรวจสอ...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
9 . ผู้ตรวจสอบสายงานโยธา (Auditor : Civil/Construction)
- ตรวจสอบงานโยธา งานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO 9001

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
19 ม.ค. 62
10 . IT Auditor (ISO 27001)
• ตรวจสอบระบบ ISO 270001 และ ISO 9001 • จัดทำรายงานส่งลูกค้าตามที่กำหนด

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
11 . ผู้ตรวจสอบคุณภาพปั้มน้ำมัน (QC Man)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ Customer Service / ประสานงานลูกค้า
- ติดต่อ ประสานงานลูกค้า ใช้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ - ทำงาน 8.30 - 17.30 น.

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
19 ม.ค. 62
13 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (งานด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)Urgently Required !
รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ • การจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ EIA ที่ได้รับมอบหมาย • ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน • งานสัญญาจ้าง 6 เดือน (มีแนวโน้มบรรจุเป็นพนักงานป...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
14 . Government and Public Affair (EIA)Urgently Required !
• Responsible for the work as assigned in scope of Communication and Engagement service. • Provide customer support in a technical capacity of Communication and Engagement service. • To support tech...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
15 . Event / OrganizerUrgently Required !
• Event planning, design and production while managing all project delivery elements within time limits • Liaise with clients to identify their needs and to ensure customer satisfaction • Conduct ma...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
16 . Administrative Executiveรับสมัครด่วน !
Responsibility for Onboarding of suppliers on the Transparency-One platform • = onboard as many suppliers as possible until primary producers to ensure end-to-end supply chain mapping • Convince sup...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
17 . Purchasing Officer
- ทำเอกสาร ประสานงาน ด้านการจัดซื้อของบริษัท - ติดต่อ Supplier - เปรียบเทียบราคา - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
19 ม.ค. 62
18 . Sales & Marketing Executive(จบวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์)
- นำเสนอบริการของ SGS, ติดตามสอบถามความต้องการของลูกค้า และ ทำการปิดการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนงานและจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
19 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
19 ม.ค. 62
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร(เป็นพนักงานประจำของบริษัท)
- รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร (คนไทย-ผู้ชาย) เป็นพนักงานประจำของบริษัท - ดูแลการขับรถผู้บริหาร รับส่งระหว่างบริษัท(ถนนนางลิ้นจี่) และ ที่พักอาศัย(สุขุมวิท ทองหล่อ) - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้สาม...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
 พบ 307 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ