JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 148 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- ทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-ต้นทุน

TRITACT COMPANY LIMITED
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . พนง.QC (ประจำหนองแขม กทม.)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานของบริษัทฯ และลูกค้า

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 325 หรือ 10,000 - 11,000
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- งานบัญชีทั่วไป - ดำเนินเอกสารทางบัญชี - บันทึกข้อมูลโปรแกรม Express และ run report บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบข้อมูล stock ในโปรแกรมโดยเปรียบเทียบของจริงว่าถูกต้องตรงกัน

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
4 . Production Engineer
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน Salary negotiable
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้า QC incoming & lABรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับวัตถุดิบเข้า - ประสานงานแผนกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ - วิเคราะห์ระดับของ defect ในแต่ละผลิตภัณฑ์

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์/ สินค้าในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของลูกค้า - ตรวจสอบวัดค่าความเหมือนของเฉดสี ที่ผลิต เทียบกับ STD ตามที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.วางแผนงาน ประสานงาน และควบคมงานของแผนกผลิต 2.วางแผนพัฒนาวิธีการผลิตเพื่อลดเวลาและต้นทุนการผลิต 3.วางแผนผลิตให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า 4.ควบคุมการวางแผนการผลิต ให้พร้อมและส่งมอบให้ลูกค้าทำตาม...

บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (หญิง)รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร - เช็คและทำความสะอาดรถให้พร้อมเสมอ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,500 + ค่าวิชาชีพ 1,000
26 มิ.ย. 62
12 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
1.รับใบส่งของจากหัวหน้าฝ่ายขาย 2.จัดทำใบจ่ายเงินให้พนักงานขับรถเพื่อส่งลูกค้า 3.ตรวจนับจำนวนสินค้า ชนิดสินค้า ขนาด ให้เป็นไปตามใบส่งของ 4.วางแผนการซ่อมบำรุงรักษารถส่งมอบสินค้าของบริษัท 5.ควบคุมควา...

บริษัท ไทยประเสริฐพลาสติก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
13 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลในฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 2.ดูแลสอบเทียบเครื่องมือวัด 3.ประสานงานกับทางฝ่ายผลิต 4.ดูแลเอกสารที่ใช้ในฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ไทยประเสริฐพลาสติก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . Sales Executive
- รับผิดชอบเรื่องยอดขาย (Quota) ในแต่ละไตรมาส - หากลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท - ออกงาน ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้าต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.ซี.พี. อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สาขาบางบอน)
1. สร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน 2. ควบคุมดูแลสวัสดิการด้านอาหาร และโภชนาการให้ดีได้มาตรฐาน 3. สนับสนุนกิจกรรมสันทนา/กีฬา/อาคารสถานที่ 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสัมพันธ์กับชุมชน 5....

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
16 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
17 . ฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับลูกค้า เพื่อจัดทำข้อกำหนดสำหรับงานใหม่และการส่งสินค้า 2.ประชุมทบทวนข้อกำหนดของลูกค้ากับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ส่ง Drawing ให้ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติ เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าอนุมัติ ...

MITRMAN MARKETING & ENGINEERING CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าส่วน งานระบบและธุรการ
1.จัดทำและกำหนดมาตรฐานในการทำงาน ของฝ่ายฯ ดูแลและติดตามการทำงานภายในส่วนงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ 2.ควบคุมการออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานเพื่อสนับบสนุนการทำงานภายในฝ่ายฯ 3.ประสานงา...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าแผนกงานวิจัยและนวัตกรรม
1.ควบคุมและติดตามการตรวจสอบและทดลองวัตถุดิบและงานInnovationให้เสร็จเตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 2.รับเอกสารตรวจสอบและทดลองวัตถุดิบFPC-005ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเอกสารก่อนแจกจ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญช...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
20 . พนักงานผลิตงานตัวอย่าง
1. ทำงานตัวอย่างสำหรับอนุมัติ,งานตัวอย่างเพื่อขายและงานตัวอย่างเพื่อชดเชย 2. เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานตัวอย่าง 3. ตรวจสอบคุณภาพของานตัวอย่างที่ทำขึ้นพร้อมกับทำราย...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
 พบ 148 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ