JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 162 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน 2. จัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
2 . Programmer
Programmer - เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง - ดูแล โปรแกรม ที่ขึ้นใช้งานแล้วให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ ระบุปัญหาและแก้ไข Bug ของโปรแกรม

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
3 . Engineer
บริษัทฯ เปิดรับวิศวกรตามตำแหน่งงาน ดังนี้ 1. Project Engineer 2. Mechanical engineer 4. Civil Engineer 5. Environmental Engineer

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 ก.พ. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ บัญชี รับ - จ่าย บัญชีทั่วไป 2. สรุปข้อมูลและนำส่งแบบภาษี ภพ.30,ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 3. ควบคุมดูแลบัญชีทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา ทำงานหยุด เสาร์ เว้นเสาร์ และหยุดวันอาทิตย์

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.พ. 62
5 . PHP Programmer
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User 2. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users 4. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
6 . IT Developer
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User 2. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users 4 จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 ก.พ. 62
7 . Sales Executive รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในประเทศ (สินค้า:ถ่านหิน) 2. รับผิดชอบต่อยอดขายที่บริษัทฯ กำหนดให้ 3. รวบรวมปัญหา สภาพการแข่งขันเพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 4. ประสานงานและติดตามงานกับฝ่ายล...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
16 ก.พ. 62
8 . Import Supervisorรับสมัครด่วน !
ประสานงาน ผู้ขายเพื่อทำสัญญาซื้อขายและเปิด L/C ประสานงาน ship broker เพื่อหาเรือ ประสานงาน shipping และ ขนส่ง เพื่อนำเข้าสินค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
16 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1 คน และเจ้าหน้าที่บัญชี AR 1 คนรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1.บันทึก เก็บข้อมูล และจัดทำต้นทุน 2.ตรวจสอบรายงานต้นทุน 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บัญชี AR 1. รับเช็ค - วางบิล 2. บันทึกบัญชี 3. ตรวจสอบรายงานลูกหนี้คงค้...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
16 ก.พ. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / หัวหน้าบัญชี GL
1. ควบคุมการทำบัญชีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2. ดูแลการจัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีต่างๆ 3. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องต่างๆ 4. ประสานงานกับผู้สอบ...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
16 ก.พ. 62
11 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารด้านบัญัชี อายุ 20-28 ปี - ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง/ลงบันทึก /ภาษีฯลฯ/ติดตามลูกหนี้ /ทำจ่ายเจ้าหนี้ -ยื่นภาษี ฯลฯ

บริษัท ฟีนิกซ์ คอฟฟี่ จำกัด (และในเครือ)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ขายรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายน้ำมันเชื้อเพลิงฯ / บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายกับลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ 2. หาลูกค้ารายใหม่ และจัดทำข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่า/รายใหม่ 3. สร้างความสัมพ...

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลและพัฒนาการบริหารเงินสด รับ-จ่ายของบริษัทให้มีสภาพคล่องเป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท 2. ร่วมจัดหาและนำเสนอแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและจัดสรรเงินทุนเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุ...

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบรายการภาษีซื้อ – ภาษีขาย รายการซื้อ – ขายประจำวัน 2. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี และจัดทำรายละเอียดประกอบงบ 3. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อต่าง ๆ เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย 4. จัดทำรายง...

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.พ. 62
15 . นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1. รวบรวม ข้อมูลระบบการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปพัฒนาระบบใหม่ 2. พัฒนา/ออกแบบการทำงานของระบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 3. จัดทำคู่มือ และจัดเตรียมหลักส...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
16 ก.พ. 62
16 . นักการตลาดโครงการ (Marketor)
1.วางแผนงานและบริหารงานโครงการด้านการพัฒนา นวัตกรรมการทำงานใหม่ 2.วิเคราะห์/พัฒนา/ออกแบบ ระบบการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือลดปัญหาการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ประส...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
17 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1. กำกับดูแล โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและกำกับดูแลแผนงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรม 2. วางแผน,คำนวณ,ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการให้อยู่ในงบประมาณตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบเอกสารที่เกี...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
18 . ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (Project Director)
1. ดูแล,บริหาร การดำเนินงานของแผนกวิศวกรรมก่อสร้าง รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานโดยภาพรวมของแผนกให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ 2. จัดทำแผนงานแผนกวิศวกรรมก่อสร้างในระยะสั้น,ระยะกลาง,ระยะยาว ตลอ...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
19 . ผู้จัดการร้านเบอร์เกอร์โบรรับสมัครด่วน !
1.ดูแล,บริหารงานร้านเบอร์เกอร์ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 2.อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับทีมงานและลูกค้า 3.สรุปข้อมูลยอดขายประจำวัน 4.ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่รับรถ (Service Advisor) รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและสอบถามอาการต่างๆในการรับบริการที่ศูนย์บริการ 2. วิเคราะห์อาการเบื้องต้นและประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมกับทีมช่างบริการ 3. เปิด JOB ซ่อมและอธิืบายงานซ่อมฟร้อมทั้งประมาณราคาการเข้าซ่อมแจ้งให...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชั่น
16 ก.พ. 62
 พบ 162 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ