JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,026 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประจำโครงการ/Site Engineer Civil
1.วางแผนงานและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.ประสานงาน,ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 3.ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ติดตามผลงาน ให้เป็...

Firm Construction Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 + ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
2 . โฟร์แมนผู้ควบคุมงานประจำโครงการ/Foreman
1.ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานและขั้นตอนวิธิีการทำงานที่ถูกต้อง 2.ประสานงานและตรวจสอบ คุณภาพงานของผู้รับเหมาและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 3.ประสานงานกับผู้บังคับบ...

Firm Construction Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ปวช. 15,000+ประสบการณ์,ปวส. 18,000+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
-เขียนแบบแปลนห้องน้ำ -ถอดแบบห้องน้ำ -เขียนแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ฉากกั้นอาบน้ำ อ่างล้างหน้า -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
หลายอัตตรา
18 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบการเบิกเงินสดย่อย - คำนวณเวลา ขาด ลา มาสาย OT เบี้ยเลี้ยง ของพนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ และดูแลเอกสารใบลา - คำนวณภาษี ทำ หัก ณ ที่จ่าย - ดูแลสต๊อกยูนิฟอร์มพนักงาน - ดูแลเอกสารทะเบียนป...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
18 มิ.ย. 62
5 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
6 . Senior Accountantรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการทางบัญชีทั้งหมด จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีต่างๆ ต่อสรรพากรพื้นที่ 2.ช่วยเหลืองานด้านสินทรัพย์ 3.จัดเตรียมรายการ บันทึกรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนที่เกิดขึ้นป...

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
หลายอัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการรับสมัครด่วน !
1.ทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกสินค้าให้กับหน้างาน 2.จัดทำเอกสารให้กับโฟร์แมน 3.ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างทั้งกระบวนการ - สรรหา Supplier / ตรวจสอบราคา และคุณภาพสินค้า - วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุของบริษัท - บริหารงานจัดซื้อและประสานงานกับ Supp...

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
9 . ช่างเทคนิค
- ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟร์อลาม ระบบดับเพลิง เป็นต้น - งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) - งานแจ้งซ่อมและก้ไข(CM) - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหาร
- งานด้านธุรการ จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงาน บันทึกภายใน บันทึกการประชุม และเอกสารอื่นๆ ของสายงานฯ - สำเนา จัดเก็บ เอกสารและไฟล์เอกสารอย่างเป็นระบบในแฟ้ม/ตู้เก็บเอกสาร...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บัญชี ด้านGL ทรัพย์สินต้นทุนการก่อสร้าง - การรับรู้รายได้ต้นทุน บันทึกบัญชีในส่วนการรับรู้รายได้ - บัญชี Stock การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับสินค้า - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้ารายเดือน/ไตรมาส/...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
18 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- ติดตั้งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ใช้งาน - ให้บริการและแก้ไขปัญหา รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาจากผู้ใช้งานรวมถึงการส่งซ่อม - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท - ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณืไอ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำไซส์งาน)
- บันทึกรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update - ตรวจนับสต๊อกคงเหลือร่วมกับพนักงานสโตร์ - ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า - ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน - จัดเก็บ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
14 . โฟร์แมนไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ - ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล
- รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - จัดทำรายการคำนวน และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ - ประสานงาน เร่งรัดงาน และแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยด...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างโครงการ ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง ควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง • จัดทำและควบคุมง...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 27,000-32,000
18 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการโครงการUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรโครงการงานระบบเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงาน โครงการระบบเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - จัดทำและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบแบบและรายการคำนวณ รวม...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
19 . พนักงานธุรการทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-ตรวจนับสต๊อก กลางทรัพย์สินและสต๊อกที่หน่วยงาน -ดูแลการต่อประกัน ภาษีและพรบ.รถของบริษัทฯ -ดูแลการเบิก-คืนทรัพย์สินสำหรับหน่วยงาน ได้แก่ เครื่องวัด เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000 ขึ้นไป
18 มิ.ย. 62
20 . Area Sales
- เสนอขาย รับ order ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่กับจัดซื้อของ โกลบอลเฮ้าส์ และไทวัสดุ (เขตภาคกลาง /ภาคใต้ ภาคตะวันออก) - ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - สำรวจ สภาวะตลาด การส่งเ...

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 มิ.ย. 62
 พบ 1,026 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ