เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 925 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administrative Officer
1. ให้บริการเบิก จ่าย วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2. ดูแล Stock อุปกรณ์สำนักงานทั้งหมด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ 3. จัดทำใบขอซื้อสินค้า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง แ...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
2 . Project Civil Engineer
โครงการคอนโด เมทริส ลาดพร้าว หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ มาตรฐานที่กำหนด 2. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ 3. ตร...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 60,000
19 ม.ค. 62
3 . Property Management Department Manager
หน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 1. วางแผนการจัดการบริหารนิติบุคล และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ Building Manager/Building Attendant/Admin 2. ตรวจสอบนโยบายงานธุรการ และส่วนงานปฏิบัติงานของการ...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
4 . ช่างอาคาร - หัวหน้าช่างอาคาร (รัชดา3 /พระราม9-รามคำแหง /สุขุมวิท105)
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 25,000+ ไม่รวมOT
19 ม.ค. 62
5 . Sales Supervisor - Leasing
1. To prepare the detail of the property, including all relevant information, for proposal to potential tenants. 2. To arrange and coordinate with the owner and the tenants for property inspection ba...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
6 . Building Manager (คอนโดย่านรัชดา-ดินแดง / พระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม)
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาทร / พระราม9-รามคำแหง/ลาซาล)
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน 2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน 3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำ...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
8 . Estate Manager
1. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และคู่สัญญาอื่นๆ 2. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และ คู่สัญญ...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 60,000
19 ม.ค. 62
9 . Land Acquisition Supervisor
1.เจรจาซื้อที่ดินให้บริษัทฯ โดยเป็นเจรจากับเจ้าของที่ดินโดยตรง / นายหน้า 2.ประสานงานกับนายหน้า และ หน่วยงานที่จะนาที่ดินไปพัฒนา 3.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีผลกับที่ดินแปลงนั้...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
10 . Business Process Improvement (Officer - Supervisor)
1. ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร แบบ End-to-End Process 3. วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงของกระบวนการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละแผนก ให้ครอบคุมทั้งในส่วน Peop...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
11 . IT Application Department Manager
1. เป็น Team Leader / Single Contact point สำหรับทีม Programmer และควบคุมคุณภาพงานที่ส่งมอบของ รวมถึงบริหารระยะเวลาของทีมงาน Application Management 2. ประเมิน Timeline สำหรับงานของ Programmer 3. พัฒ...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
12 . Building Manager(Office Building) ปฏิบัติงานอาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ ทองหล่อ
•จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด •กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาว่าจ้าง มาตรฐานและข้อกำหนดของอาคารได้แก่ งานทำความสะอาด ง...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000-50,000
19 ม.ค. 62
13 . Technician ช่างอาคาร- (โซนสาทร/วงเวียนใหญ่)
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
14 . Project Sales Executive
• ติดต่อประสานงาน กับลูกค้า เสนอขายห้องพักของCondo • ประสานงานเสนอราคางานใหม่ และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ • พัฒนายอดขาย • ปฎิบัติงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน มีค่าคอมมิชั่น** และ ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ)
19 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับ /Receptionist ยินดีรับนิสิตจบใหม่ (ด่วน)
1. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆเพื่อให้บริการข่าวสารภายในอาคารและพื้นที่ของบริษัทฯแก่ลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาติดต่อ 2. เก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการภายในอาคาร สรุปและทำราย...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 ไม่รวมOT
19 ม.ค. 62
16 . ผู้จัดการเรสซิเด้นซ์ (Resident Manager)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบต่อกิจกรรมทุกอย่างในการบริหาร ซึ่งรวมถึง การจัดการด้านบุคคลากร / การจัดการด้านธุรการ / การจัดการด้านบัญชีการเงิน / การจัดการด้านธุรกรรมบริการ / การจัดการด้านนิติกรรม / การจัดการด้านควบคุมแล...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
17 . Web Designรับสมัครด่วน !
- ดูแล, ออกแบบ, ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า, รับจองห้องพัก, บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ลูกค้า และตอบข้อสอบถามลูกค้าทางอีเมล์ - บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าพัก, บันทึกรายได้ค่าเช่า และสรุปรายได้ค่าเช่า - อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า, ทำสัญญาเ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดำเนินการด้านงานจัดซื้อ - ประสานงานกับซัพพลายเออร์ - ต่อรองราคาสินค้า - เปรียบเทียบราคาสินค้า - ทำการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ - เปิด PO - จัดทำข้อมูลเข้าระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 925 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ