JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 929 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดแผนการอบรมทั้งภายในและภายนอก 2.ประสานงานส่งพนักงานเข้าอบรม – สัมมนา 3.ประเมินผลประจำปี และเก็บสถิติ 4.งานระเบียบวินัย การออกใบเตือน และอื่นๆ 5.สวัสดิการต่างๆเช่น ยูนิฟอร์ม ตรวจร่างกายประจำปี ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
-ดูงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบเช่น ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร,ระบบประปา และ ระบายน้ำ ระบบปรับอากาศ -รวมถึงการดูแลสระว่ายนำ้ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
23 เม.ย. 62
3 . หัวหน้าช่าง
-จัดทำแผน PM ประจำปี สรุปแผน PM ประจำเดือน/ปี พร้อมประเมินผล -จัดทำรายงานประจำเดือน,รายการแจ้งซ่อม และงบประมาณประจำปี -ทำงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบ เช่นระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบประปา ฯลฯ -ตรวจสอบระบบ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
4 . ผู้จัดการอาคารชุด
-วางแผนและควบคุม การบริหารจัดการด้านบุคลากร เช่นเจ้าหน้าที่ธุรการ,รปภ.,แม่บ้าน เป็นต้น -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก -วิเคาระห์ปัญหาในงาน เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
5 . Senior Sales / Sales
Job Details: 1. รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน 2. ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา 3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การขายสินค้าและให้บริการลูกค้า 4...

บริษัท เดอะ สแควร์ มิเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 15,000-25,000 + Commission
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บริการร้านค้า
- ตรวจติดตามการประชาสัมพันธ์ เพื่อโฆษณาร้านค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์ฯ - ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าและร้านค้าที่เข้ามาใช้บริการ รับข้อมูล คำร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้เช่าในศูนย์การค้า - รับข...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสุขุมวิท 13)
1. จัดทำเอกสาร และส่งมอบเอกสารให้ลูกค้า / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ - ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - เอกสารการรับเงิน เช่น ใบนำฝากเงิน หลักฐานการโอนเงิน ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
8 . Internal Audit
- เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
9 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ประจำเพชรเกษม)
- ควบคุมดูแลระบบงานอาคารสถานที่ ในทุกๆด้าน - มีความรู้และชำนาญการในด้าน ไฟฟ้า,ประปา (งานสาธารณูปโภค) - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและช่างติดตั้งได้ดี - เข้าใจระบบโครงสร้างอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี,การเงินและจัดซื้อ ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบ วางแผนการรายงานทางบัญชี การเงินลภาษีอากร ฯลฯ ตามระเบียบข้อกำหนดตามกฏหมาย ภายในเวลาที่กำหนด -วางแผนและควบค...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร
จัดทำเอกสารทั่วไป / แจกจ่ายจดหมายให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร ทำรายงานการประชุม รับรองลูกค้าที่มาติดต่อ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็ค / บำรุงรักษาตามแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ - ดูแลรักษา / ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ในสำนักงาน / พลาซ่า

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน 13,000++
23 เม.ย. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำที่ เพชรเกษม สัมภาษณ์และทราบผลทันที)
- ดูแลซ่อมแซมงาน PM และระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์การทำงาน
23 เม.ย. 62
14 . หัวหน้าหน่วยบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)รับสมัครด่วน !
- ทำการรับวางบิลและออกใบนัดรับเช็ค - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงิน , ปรับปรุงบัญชี - ควบคุมและตรวจสอบรายได้จากระบบที่จอดรถให้ถูกต้อง - จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารด้านรับ (bank Reconciliation) - ปฏิ...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชี การเงิน ภาษี ทั้งระบบ - ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีในโปรแกรม Express - ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี จัดทำรายงาน นำเสนอผู้บริหาร - จัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปี - วางแผน...

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี เพื่อการบริหารรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและวิเคาระห์ข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามกำหนดเวลา 2.จัดทำรายงานทางบัญชี งบการเงิน และการนำส่งภาษีฯ ของบริษัทย่อย มีความถูกต้อง ครบถ้วน 3.สนับสนุนข้อมูลและประส...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
23 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ชั้นสันทนาการ (จรัญสนิทวงศ์ 42)รับสมัครด่วน !
- ดูแลความปลอดภัยของผู้พักอาศัยที่มาใช้บริการห้องสันทนาการ - ดูแล ตรวจสอบผู้พักอาศัยที่มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบการใช้ห้องสันทนาการ - ดูแล ตรวจสอบรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องสันทนาการ -ปฏิบัติ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ
- ตรวจสอบรายงานเงินรับประจำวัน รายได้ค่าห้องรายวัน/รายเดือน - ดูแล/เบิก-จ่าย เงินสดย่อย บันทึกค่าใช้จ่ายลงระบบ เพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อย - ติดตาม/ทวงหนี้ ยอดคงค้างชำระค่าห้องพัก Agent, ค่าห้องพักรายเ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ประจำท่าพระ
- รับเรื่องกาแจ้งซ่อม ต่อเติม ในช่วงระยะเวลารับประกันของโครงการ - ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าซ่อมแซมพื้นที่ในส่วนต่างๆของโครงการ - รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ - เว...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายอาคารกลางคืน (Night Building supervisor) รับสมัครด่วน !
1. ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร 2. ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฎของอาคาร 3. การประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร 4. การสำรวจความปลอดภัยในอาคาร 5. การรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอด...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
 พบ 929 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ