เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 257 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . admin Logistic
สวัสดิการของตำแหน่งนี้ -กองทุนประกันสังคม -ปรับค่าจ้างและโบนัส ( พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) -ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และตำแหน่ง รายละเอียดของงาน

F.E.S. Co.,Ltd.
18 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปต่างประเทศ / Oversea Procurement Staff (Chinese Skills)รับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ตรวจสอบใบขอซื้อของแผนกต่างๆที่ทำการขอให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯก่อนทำการเปิด ใบสั่งซื้อ 2. ทำหน้าที่จัดหา Supplier รายใหม่ พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ต้องการซื้อ โ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
18 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปต่างประเทศ / Oversea Procurement ( English Skill)รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ตรวจสอบใบขอซื้อของแผนกต่างๆที่ทำการขอให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯก่อนทำการเปิด ใบสั่งซื้อ 2.ทำหน้าที่จัดหา Supplier รายใหม่ พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ต้องการซื้อ โด...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
18 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / Admin Officerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆของบริษัทฯ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
18 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล / Human Resource Officerรับสมัครด่วน !
1.งานตรวจสอบค่าใช้จ่ายของแผนกต่างๆ 2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 3.ควบคุมดูแลการเบิก-คืนทรัพย์สินพนักงาน 4.งานดูแล ตรวจสอบ การทำงานของแม่บ้าน/ รปภ. 5.งานดูแล เครื่องมือเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
18 พ.ย. 61
6 . ผู้จัดการโครงการ / Project Managerรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ Data Customer ลูกค้าโครงการ 2.จัดทำแผนและประสานงานกับลูกค้าเพื่อนัดหมายเข้าพบ 3.วิเคราะห์งาน จัดทำแฟ้มโครงการ สรุปโครงการ และจัดเก็บข้อมูลงานโครงการ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 35,000 บาท
18 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ / Online Marketing Officerรับสมัครด่วน !
1. ดูแล, จัดทำบทความ อัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยใช้ Wordpress 2. วางแผน และคิด Content การทำการตลาดออนไลน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ ผ่านช่องทาง Social อาทิ Website, Facebook, Line@ เป็นต้น ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 พ.ย. 61
8 . นิติกร / Lawyerรับสมัครด่วน !
1.ร่าง จัดทำสัญญาตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารทางกฏหมายอื่น 2.ให้คำแนะนำ ปรึกษากับหน่วยงานที่มีการร้องขอ และติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะแล้วเสร็จ 3.ให้คำแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกั...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 พ.ย. 61
9 . Windows Application Programmer (.net หรือ C# )รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาปรับปรุงหรือสร้าง Application ใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 พ.ย. 61
10 . ผู้จัดการโครงการ / Project Manager (บริษัทในเครือ Software House)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารสรุป Requirement และ POC ( Proof of Concept ) ที่ได้รับมาจาก SA 2. กำหนด Project Resource Timeline ได้ 3. ติดตามและทดสอบ การทำงานของระบบงาน ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน 4. จัดประชุมทีมงาน (...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท
18 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ / Quality Control Officer (QC) เพศชายรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้า โดยตรวจสอบวัตถุดิบที่รับเข้าจริงกับเอกสารส่งวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบด้วยเอกสารควบคุมคุณภาพ (Data Sheet) 2.ตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิตด้วยคู่มือปฏิบัติงาน (WI) 3.บ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 17,000 บาท
18 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน / System Analystรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและวางระบบงานจากผลิตภัณฑ์มาตราฐาน ของบจก.วิศวกรรม ซอร์ฟแวร์ เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า 2.วิเคราะห์ระบบงาน เขียนวัตถุประสงค์ และกำหนดขอบเขตงาน ให้ครอบคลุมระบบงานทั้งหมด 3. จัดทำเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบกาณ์และความาสามารถ
18 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบ / System Engineerรับสมัครด่วน !
1.ตั้งค่าการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 2.ตั้งค่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Domain Server) 3.จัดสารรและตั้งค่าการใช้งานโทรศัพท์ (IP Phone) 4.ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน 5.แ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 22,000 บาท
18 พ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาโปรแกรม / Web Programmer ( PHP or JavaScript Skills)รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมเวปใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้น 4. ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 พ.ย. 61
15 . โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชั่น / Mobile Application Programmer ( IOS or Android Skillsรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาปรับปรุงหรือสร้างโปรแกรมแอพลิเคชั่นใหม่ให้มีความสามารถที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. วิจัยและค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ 3. ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนา...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 พ.ย. 61
16 . เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ Helpdesk Support (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. แก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งอีเมล์ และแนะนำวิธีการใช้งาน 2. ประสานงานแผนกต่างๆ Support IT , PC , Sales และช่างเทคนิคเพื่อแก้ปัญหา 3. ประสานงานแผนกต่างๆ Support และ ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท
18 พ.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/Electronic Design Engineer (R&D Hardware)รับสมัครด่วน !
1.งานด้านวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ -ร่วมประชุมหารือวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับแผนก Hardware, Software, Sale เช่น แผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.งาน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบกาณ์และความาสามารถ
18 พ.ย. 61
18 . วิศวกรขาย / Sales Engineer ประจำกรุงเทพและปริมณฑล (เฉพาะผู้ที่มีรถยนต์) รับสมัครด่วน !
1.เปิดลูกค้าใหม่ 2.รักษายอดลูกค้าเดิม 3.นำเสนอสินค้าและบริการ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามหนี้จากการขาย 6.จัดทำ Forecast ยอดขาย รายเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 20,000 บาท
18 พ.ย. 61

Progress Technical Co., Ltd.
18 พ.ย. 61
20 . Customer Engineer (ประจำจ.สมุทรสาคร,จ.เพชรบุรี)
ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ๊นเตอร์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
18 พ.ย. 61
 พบ 257 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ