JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 286 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ขายออนไลน์)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าทางออนไลน์

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริการรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการ การรับ-ส่ง ซ่อม/เปลี่ยน/คืน ที่มาจากลูกค้า 2.บันทึกรายการ ส่ง-รับ ของเสียเพื่อ ซ่อม/เปลี่ยน/คืน ให้ซัพพลายเออร์ 3.รับเรื่องบริการจากลูกค้า และรับเรื่องการรับคืนสินค้าจากขนส่ง 4.ติดต่...

บริษัท สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000+
17 ก.ค. 62
24 . วิศวกรไฟฟ้า ( Test Engineer )รับสมัครด่วน !
เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออกรับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ -ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของ PR. ที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ขอซื้อ -ออก PO ต่างประเทศ และ Invoice ต่างประเทศหลังจากที่ตรวจสอบข...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
26 . พนักงานธุรการจัดส่งรับสมัครด่วน !
-ติดตามเอกสารต่าง ๆ ด้านงานธุรการทั่วไป -จัดทำงานเอกสารเกี่ยวกับงานกิจกรรม -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
27 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
28 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
29 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
30 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
31 . Sales Executive Supervisor (Solar PV Rooftop)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำโครงการและให้คำปรึกษา ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
17 ก.ค. 62
32 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
33 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
34 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
35 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณราคางาน ( งานด้านวิศวกรรม ) ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
36 . Project Coordinator ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน )รับสมัครด่วน !
- สามารถวางแผนงานโครงการได้ - สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะที่กำหนดตามแผนงานที่วางไว้ - สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ท...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
37 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำตรวจสอบติดตามเอกสารภายใต้สินเชื่อโครงการ หลังจากปิด Project Finance แล้ว -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ในประเทศ ตามระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเก็บข้อมูลระบบลูกหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
38 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
39 . ช่างเทคนิค ( บริการ ) รับสมัครด่วน !
-ทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง(Rooftop , Farm ) ตามโปรแกรมในแต่ละที่ได้รับมอบหมาย ทั้งเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด -กรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้ ต้องทำการซ่อมแซมและทำให้เดิ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 - 13,000
17 ก.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครด่วน !
-สนับสนุนและดำเนินการเรื่องการเตรียมเอกสาร -ดูแล และ จัดซื้อ อุปกรณ์สำนักงาน -ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -ดูแลจัดเก็บเอก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
17 ก.ค. 62
 พบ 286 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ