JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จัดหาช่องทางการสรรหาบุลคลากรด้วยวิธีการต่างๆเช่น Social media นัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งาน จัดทำ ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารพนักงานใหม่ให้ครบถ้วน ...

SEVENSTARS CORPORATION COMPANY LIMITED
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
17 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Compensation&Benefit Officer
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในช่วงทดลองงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ส.ค. 62
4 . HR-Recruitment Coordinator (Contract)
• Maintains information in the Applicant Tracking and other Human Resource Systems. • Interacts with candidates and hiring managers to ensure a successful on-boarding experience. • Responsible for p...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR-Recruitment)
- วางแผนการสรรหาบุคลากร - นำเสนอช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ - สัมภาษณ์ คัดกรองผู้สมัครงาน - จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน - ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานต...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
6 . Recruitment & HRBP Officer
• ดำเนินการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคลากร ให้ได้ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำการบันทึกข้อมูลของพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบ และจัดเก็บข้อมูลผลงานก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
17 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส/ Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
•รับผิดชอบงานสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร •บริหารจัดการเรื่องของการจัดทำและพัฒนา JD, JS, Organization Chart •ดูแลรับผิดชอบการสมัครงาน และการหาช่องทางเปิดรับสมัครงานใหม่ๆ •ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 32,000 บาท
17 ส.ค. 62
8 . Human Resources Specialist
•วางแผนและจัดทำแผนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามแนวทาง และนโยบายของบริษัท •วางแผนและบริหารงานด้านอัตรากำลัง ภาระงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท •สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตรง...

Enames Co.,Ltd.
17 ส.ค. 62
9 . Compensation and Benefits Officer
1. เตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 2. จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนและนำเสนอ บริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายขององค์กร 3. ร่วมทบทวนโค...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 ส.ค. 62
10 . Payroll Officer
-จัดทำเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน (โปรแกรม B-Plus) -ตรวจสอบใบลงเวลา Time sheet, OT, เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน -จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน -จัดทำภาษี...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
17 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ER.)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา มีหน้าที่สรรหาว่าจ้างพนักงานขับรถขนส่งและคีย์ข้อมูลลงในระบบ tiger soft จัดทำประวัติพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ มีหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนพนักงานขับรถตามไซค์งานกรณีเจ็บป่...

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
เงินเดือน 22,000 - 30,000 บาท
17 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll (ใช้โปรแกรมTiger soft)รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ส.ค. 62
14 . พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
15 . Human Resource Officer (Pay roll)
1. ดูแลรวบรวมการบันทึกเวลา เข้า-ออก ของพนักงาน ขาด ลา มาสาย 2. คำนวณเงินเดือนผ่านระบบ B-Plus และ Excel คิดรายละเอียดเงินได้, เงินหักต่าง ๆ, คำนวณค่าล่วงเวลา OT และค่าสวัสดิการต่างๆของพนักงานทุกเดือ...

TRC Motorsport
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน (ยังไม่รวมสวัสดิการ)
17 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้าง-เงินเดือน
1.ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานที่สำนักงานใหญ่ดินแดง 2.เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขข้อมูลเวลาจากข้อผิดพลาดต่างๆ ของแต่ละสาขา 3.รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายปิดงวดเงินเดือน 4.ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 บาท/เดือน
17 ส.ค. 62

OISHI Group
เงินเดือน 20,000 - 30,000
17 ส.ค. 62
18 . HR Recruiter (สำนักงานใหญ่ CW Tower, MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน Action Plan การรับพนักงานร้านอาหาร Restaurant เปิดใหม่ และสรรหาอัตรากำลังทดแทน 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ,ชุมชน,สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยฯ หา Sourcing เพื่อรับสมัครและคัดเลือก...

OISHI Group
เงินเดือน 17,000 - 30,000
17 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
- จัดทำทะเบียนพนักงาน - จัดทำรายการจ่ายค่าแรง (B-Plus) - จัดทำรายการภาษี ภงด และประกันสังคม - จัดเก็บและดูแลความเรียบร้อยของงานเอกสารฝ่ายบุคคล - งานสวัสดิการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่เงินเดือนรับสมัครด่วน !
- ดูแลทำเงินเดือน ใช้โปรแกรม B Plus - ดูแล Time Attendant : เวลาการเข้างาน , วันหยุด , วันลา - งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
17 ส.ค. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ