JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
18 ก.ค. 62
2 . HR Admin Officer
รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรให้ได้ตามเป้าหมาย ประสานงานฝึกอบรมทั้งภายในและภาคนอกองค์กร จัดกิจกรรมพนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร งานสวัสดิการของพนักงาน งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) Time...

บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ธุรการ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลประสานงานระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2.ดูแลประสานงานระหว่าง บริษัทและแม่บ้าน 3.ประสานงานตรวจสอบภายในบริษัท 4.จัดทำแผนอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก 5.จัดทำแผนประสานงานตรวจสุขภ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ // ผู้ช่วย ฝ่ายบุคคล
1.ดูแลกระบวนการสรรหาพนักงาน ทดสอบและสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆ 2.ให้บริการสำนักงาน เช่น งานบริการโทรศัพท์, งานต้อนรับบุคคลภายนอก, ผู้มาติดต่องาน, งานให้บริการอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่...

บริษัท ถนอม ฟาร์มา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
5 . พนักงานฝ่ายบุคคล
- บริหารจัดการเรื่องการเข้างานของพนักงาน รวมถึงการขาด การลา การมาสาย ผ่านระบบโปรแกรมเครื่องสแกนนิ้ว (Attendance Management Program) - บริหารจัดการเรื่องการคิดวันลากิจและลาป่วยของพนักงาน เพื่อจัดทำเงิ...

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและระเบียบของบริษัท
18 ก.ค. 62
6 . พนักงานฝ่ายบุคคล
- รับผิดชอบกระบวนการสรรหาพนักงานตั้งแต่ต้นจนจบ - รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ - รับผิดชอบงานฝึกอบรมให้แก่พนักงาน - จัดทำแบบประเมินประจำปี รวบรวมข้อมูลและประเมินผลงานแต่ละแผนก - วิเครา...

บริษัท สไมล์ภัณฑ์ จำกัด
ตามโครงสร้างองค์กร
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือน คิดค่าคอมมิชชั่น รายได้อื่น ๆ ของพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ - งานด้านประกันสังคม (แจ้งเข้า - แจ้งออก - ประโยชน์ทดแทน - เงินสมทบ) - งานด้านภาษี (ภ.ง.ด.1 - ภ.ง.ด.1ก - หนังสือรับรองภาษ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
15 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ประกาศรับสมัครงาน สรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานเข้ามาสัมภาษณ์ , จัดเตรียมเอกสารการสมัครงาน , ทำสัญญาจ้าง 2. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 3.งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ทดลอง...

บริษัท ซีแอล 99 อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ก.ค. 62
9 . พนักงานฝ่ายบุคคลทั่วไป
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานสรรหา ว่าจ้าง สัญญาต่างๆ ควบคุมดูแล เอกสารงานด้านบุคคล ตรวจสอบและสรุปการขาดลา มาสาย ของพนักงาน ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันสังคมและกองทุนต่างๆ งานที่ได้มอบหมายอื่...

บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
12 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ