JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากร - จัดทำรายงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( ทำเงินเดือน )
1.สรรหา สัมภาษณ์บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในบริษัท 2.ดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 3.ดูแลเรื่่องการอบรมและพัฒนาบุคลากร 4.ควบคุมในเรื่่องระเบียบ วินัยของการทำงานตลอดจนสวัสดิการของ...

บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ธุรการ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลประสานงานระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2.ดูแลประสานงานระหว่าง บริษัทและแม่บ้าน 3.ประสานงานตรวจสอบภายในบริษัท 4.จัดทำแผนอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก 5.จัดทำแผนประสานงานตรวจสุขภ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือน คิดค่าคอมมิชชั่น รายได้อื่น ๆ ของพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ - งานด้านประกันสังคม (แจ้งเข้า - แจ้งออก - ประโยชน์ทดแทน - เงินสมทบ) - งานด้านภาษี (ภ.ง.ด.1 - ภ.ง.ด.1ก - หนังสือรับรองภาษ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ประกาศรับสมัครงาน สรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานเข้ามาสัมภาษณ์ , จัดเตรียมเอกสารการสมัครงาน , ทำสัญญาจ้าง 2. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 3.งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ทดลอง...

บริษัท ซีแอล 99 อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
6 . พนักงานฝ่ายบุคคลทั่วไป
- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานสรรหา ว่าจ้าง สัญญาต่างๆ ควบคุมดูแล เอกสารงานด้านบุคคล ตรวจสอบและสรุปการขาดลา มาสาย ของพนักงาน ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันสังคมและกองทุนต่างๆ งานที่ได้มอบหมายอื่...

บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
21 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ