JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- ดูแล / ควบคุม กฏระเบียบบริษัทฯ และ ออกกฏระเบียบ - จัดจ้างและสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน - จัดอบรมพัฒนา บุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโ...

บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด
18 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1. สรรหาว่างจ้าง: ทำประกาศรับสมัครงาน,นัดสัมภาษณ์และสัมภาษณ์งาน, นำส่งพนักงานไปที่หน่วยงาน 2. จัดทำเอกสารประวัติพนักงานและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม 3. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ให้ทราบระเบียบข้อบังค...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ก.ย. 62
3 . ธุรการบุคคล
-รับสมัครพนักงาน -คีย์ใบลางาน -ส่งพนักงานตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน -แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม -จัดทำทะเบียนลูกจ้าง -สรุปภงด.1 (พนักงานรายวัน) -จัดทำรายละเอียดการบันทึกเวลาทำงาน -บันทึกPayroll(พนัก...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พี.วี.ซี.(1980)
เงินเดือน ตามที่ตกลง
13 ก.ย. 62
4 . HRD Specialist (Rayong)
1.การพัฒนาบุคลากร 1.1 การจัดทำขีดความสามารถของบุคลากร 1.2 การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 1.3 การบริหารบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง (Talent Management) 1.4 การจัดทำเส้นทางคว...

Innovation Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ก.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ