JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร VISA,WORK PERMIT พนักงานชาวต่างชาติ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.ดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อต่อทะเบียนยานพาหนะ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ก.ย. 62
22 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรม E-Business - ดูแลบริหารจัดการบุคคลากร - สรรหา-ว่าจ้้าง พนักงานใหม่ - แรงงานต่างด้าว - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
23 . HR Recruitment officerรับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแลบริหารระบบงานบริหารระบบการสรรหาว่าจ้างให้สามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเข้ามาทำงานได้อย่างเหมาะสม ในเชิงรุก 2. กำกับดูแลบริหารระบบงานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมให้พนักงานม...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
24 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1. งานด้านทรัพยากรบุคคล -งานสรรหาว่าจ้าง พัฒนา และควบคุมดูแล การสรรหา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามกำหนดเวลา ดูแลช่องทางสรรหา ผ่านช่องทาง Social ให้เกิดประสิทธ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ก.ย. 62
25 . HR Specilaist
• Review / design HR system including compensation and benefits, evaluation system, etc. • Provide consultation to group companies on HR system, performance management, evaluation system, etc.

FIFTH CONSULTING CO., LTD.
13 ก.ย. 62
26 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง 2. ดูแลงานด้านสว้สดิการและผลตอบแทน 4. ดูแลงานด้านฝึกอบรมและพัฒนา 5. ดูแลงานข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน 6. ดูแลกฏระเบียบและแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ 7. ดูแลระบบประเมินผลงาน 8. อื...

บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
27 . HRD Supervisor
- Responsible for Human Resources Development activities especially Competency Development and IDPs - Develop, Design & Implement training programs to support organization strategies and IDPs - Supp...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62
28 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( HRM&HRD) -Recuite -ระบบเงินเดือนและบริหารค่าตอบแทน -สวัสดิการและผลประโยชน์ -Time Attendance -กฎระเบียบ วินัย และการลงโทษทางวินัย -แรงงานสัมพันธ์ -Training และพัฒ...

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด
เงินเดือน 50,000-70,000
13 ก.ย. 62
29 . ผู้ช่วยผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์
1. จัดทำเอกสารงานประกันสังคม ( แจ้งเข้า - เปลี่ยนแปลง - แจ้งออก ) การเบิกประโยชน์ทดแทน และยื่นส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2. ดำเนินการ เบิกจ่าย สิทธิสวัสดิการของพนักงานให้ถูกต้องตามระเบียบบร...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
30 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
กำหนดนโยบายและการปฏิบัติในการใช้งาน ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประชาสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการประสานงาน จัดเตรียมและพิจารณาสัญญาการจ้างงาน

บริษัท ลิตเติลโฮมเบเกอรี่ (1966) จำกัด
เงินเดือน 45,000 บาท ขึ้นไป ( ตามความสามารถตามประสบการณ์ )
13 ก.ย. 62
31 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สาขาบางนา/สาขาบางบัวทอง)
1. จัดทำเงินเดือน บริหารจัดการงานบุคคล 2. ดูแลงานสรรหาบุคลากร , สัมภาษณ์ คัดเลือก ส่งต่อสายงาน 3. เอกสารสัญญาจ้างงานต่างๆ 4. กำกับดูแล Time Attendance ขาด ลา มาสาย OT 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
32 . Senior HR Officer / HR Manager ทำงานใกล้ Makro บางบอน ถนน กาญจนาภิเษก
1. รับผิดชอบดูแลงานด้านบุคลากร และด้านการฝึกอบรม 2. ดูแลกฎระเบียบงานปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 3. วางแผนและจัดทำแบบประเมินพนักงาน และแผนการพัฒนาบุคลากร กำกับควบคุม ดูแลพนักง...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท/เดือน
13 ก.ย. 62
33 . HR Manager
1.ควบคุมและดูแลงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 2.วิเคราะห์และวางแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยรับนโยบายจากผู้บริหารมาจัดทำแผนกลยุทธ์และลงมือปฏิบัติ 3.ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางเกี่ยวกับระบบและกระ...

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
13 ก.ย. 62
34 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
1.ดำเนินการสรรหา-คัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งงานที่บริษัทฯ ต้องการให้ได้ตามกำหนด 2.ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครงาน , นัดสัมภาษณ์ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำบันทึกข้อมูลแฟ้มประวัติพนักงาน 4.จัดทำ ...

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้าง
13 ก.ย. 62

บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด
13 ก.ย. 62
36 . HR and Admin Supervisor
Duties • Report to President (Acct. Admin Div. GM) • Responsibilities: Human Resources, General Affairs, Safety, Import & Export (Logistics), BOI

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน based on experience and knowledge
13 ก.ย. 62
37 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบาย วางแผน ด้านอัตรากำลังคน การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาและฝึกอบรม และงานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ให้สอดประสานกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 62
38 . HR Manager
• Monitor the Organization’s salary structure and benefit provision to ensure a balance between control of costs and attracting and retaining staff. • Manage and conduct in all functions of human res...

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
13 ก.ย. 62
39 . HRD Officer (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
- Support Manpower (In-Out) Planning jobs. - Conducting exit interviews and analyzing employee turnover patterns. - Responsible for developing JD. - Developing Performance evaluation by PMS with to...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 62
40 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 62
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ