JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(ประจำสำนักงานบางชัน)
-ควบคุมงานสรรหาว่าจ้างพนักงานทั้งระบบ -ควบคุมงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่น เยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย ฯลฯ -ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านสำนักงาน -ควบคุมดูแลความเรียบร้อย ความสะอ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
22 มี.ค. 62
2 . HR Manager
1. Develop HR strategies to drive the organisation. 2. Lead and manage all HR functions both HRM and HRD involving recruitment, employee engagement, compensation & benefits, people & organization dev...

บริษัท ยูโรเทค นิวทรีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน N/A
22 มี.ค. 62
3 . Senior HR Officer
- ติดตาม ควบคุม สำรวจ เพื่อวางแผนและสรรหาบุคลากร ตามเป้าหมายของบริษัท - ดำเนินการสัมภาษณ์งานผู้สมัคร คัดเลือกผู้สมัคร และวิเคราะห์ผู้สมัครให้เหมาะกับงาน - จัดทำข้อมูลบันทึกการมาปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา...

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22 มี.ค. 62
4 . Human Resource Manager
-ผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำสำนักงานใหญ่ -ดูแลและบริหารงานทางด้านบุคคลภายในบริษัททั้งหมด -เป็นผู้จัดการดูแลหัวหน้าฝ่ายบุคคลทั้ง 4 โรงงาน

Vong Chai CO., LTD.
เงินเดือน 25,000-35,000
22 มี.ค. 62
5 . Senior Recruitment
1.ประสานงานกับสื่อโฆษณาจัดหางานในการโฆษณาตำแหน่งงาน เพื่อให้ได้ใบสมัครงานที่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ต้องการ 2.คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครงาน 3.ดำเนินการจัดส่งเอกส...

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
22 มี.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1. กำหนดนโยบาย และให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรง 2. บริหารงานด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงาน ให้ได้ตามแผน 3. จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 มี.ค. 62
7 . HR SUPERVISOR
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาในด้าน การสรรหาว่าจ้าง บริหารค่าจ้าง งานฝึกอบรม กิจกรรมต่าง ๆ สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจ และพิจาร...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
22 มี.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (HRD)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนงานดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลประมวลผล 2. ฝึกอบรมภายในบริษัทฯ (In-house Training) ประสานงานและดำเนินการจัดฝึกอบรม / พัฒนาพนักงานภายในบริษัทฯ ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
9 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาศรีนครินทร์2
- รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างอาวุโส
- วางแผนและควบคุมงานด้านสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - วางแผนอัตรากำลังพลให้เพียงพอตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - ดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่สรรหา สามารถสรรหาพนักงานให้ได้ตามแผนท...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
22 มี.ค. 62

เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
12 . ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
- สรรหาพนักงานให้ได้ตามกำหนด - อบรมพนักงานให้ได้สัดส่วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด - คิดค่าจ้าง ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารา โกลบอล จำกัด(NARA GLOBAL CO.,LTD.)
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
13 . Senior Hr-Payroll and Wellfar
General scope of work; - Responsible for payroll, and experienced with Tiger Soft programme - Responsible for compensation and benefits - Responsible for time attendance and all leave - Experience...

บริษัท อคานโด จำกัด และ บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
22 มี.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager)รับสมัครด่วน !
บริหารด้าน HRM - ดูแลกำกับนโยบายด้านการสรรหาพนักงานให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ และทันเวลาที่กำหนด - กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน HRM และ HRD ให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร - กำหนดกลยุทธ์ก...

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน /ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน (Payroll)
- รับผิดชอบจัดทำเงินเดือนให้กับลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งมอบ - ยื่นภาษี ประกันสังคม ให้กับลูกค้า - บริหารจัดการทีมให้ทำงานมีประสิทธิภาพ - วานแผนการทำงานและติดตามการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงส้รางบริษัท
22 มี.ค. 62
16 . หัวหน้าส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ประจำพระราม 3 ศุภาลัยแกรน์ทาวเวอร์)รับสมัครด่วน !
1. วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมการจ่ายค่าจ้าง/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ ตามหลักธรรมาภิบาล - ร่วมกำหนดระบบการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหาร - ร่วมนำเสนอแนวทางการปรับเงินเดือน / โบนัสตามผลงาน ...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
22 มี.ค. 62
17 . หัวหน้าส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ สนง.พระราม 3รับสมัครด่วน !
1.การบริหารผลงาน เช่น ควบคุม ตรวจสอบและติดตามการประเมินผลงาน ออกแบบ/แจกจ่าย ใบประเมินผลงาน รวบรวมผลและสรุปผลการประเมินผลงาน 2.การทบทวนโครงสร้าง, หน้าที่และการวางแผนกำลังพล เช่น สำรวจและรวบรวมแผนอัตร...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
18 . หัวหน้างานด้านแรงงานสัมพันธ์ ( อาวุโส )
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารงานประกันสังคม ( แจ้งเข้า - เปลี่ยนแปลง - แจ้งออก ) การเบิกประโยชน์ทดแทน และยื่นส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2. ดำเนินการ เบิกจ่าย สิทธิสวัสดิการของพนักงาน...

บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส
1.ฝึกอบรมพนักงานในส่วน In-house Training 2.ปฐมนิเทศพนักงาน 3.จัดทำเอกสาร ส่งรับรองศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 4.จัดทำ Training Need Analysis ประจำปี 5.จัดทำ Training Year Plan และงบประมาณประจำปี 6.สนับ...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
22 มี.ค. 62
20 . HR Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการบุคคล)รับสมัครด่วน !
1.การวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดแนวทางในการสรรหา การกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากรกำหนดรูปแบบและวิธีการในการว่าจ้าง การกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บประวัติพนักงาน พิมพ์สัญญาจ้างพนักงานการบริหารค่าจ้าง ,ค่าล่วง...

บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 มี.ค. 62
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ