JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Officer)รับสมัครด่วน !
- ดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลการขายจากทุกสาขาเพื่อมาทำการวิเคราะห์ยอดขายทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงการประมาณการยอดขาย (sales forecasting) เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัย...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล/อาวุโส (Cashvan)
-รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย -ตรวจสอบรายงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลการกระจายสินค้า -จัดทำฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ สรุปข้อมูลเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ -จัดทำและบริหารงบประมาณ งบการเงิน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
3 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
20 มิ.ย. 62
4 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธน)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
5 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
6 . Data Analyst
- วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อจัดหาบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า พร้อมศึกษาแนวโน้มทางธุรกิจ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย,ลดเวลา เพื่มบริการที่จะสร้างย...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ระบบงานบริการผู้เอาประกัน
- พัฒนาระบบงานบริการฯ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน สรุปความต้องการของ user เพื่อจัดทำ Business Requirement - ปรับปรุงระบบงานบริการฯ ศึกษากระบวนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการใ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
9 . Credit Assessment Supervisor - Chief
จัดทำรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse / Cognos system เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
10 . **ด่วน** Data Strategy Analyst [Excel & English skill]รับสมัครด่วน !
• Performs analyses of sales, market and client data presentation to line manager. • Analyzing data and making recommendations for business improvements. • Updating regular reports, business KPIs a...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน 40,000-50,000
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่สินไหม PROPERTY/MARINE (Non-Motor Claim)
รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท ควบคุมด...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
12 . Senior Data Center (เจ้าหน้าที่ข้อมูลสาขาอาวุโส True Shop)
- จัดทำรายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์และรายเดือน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ - จัดทำ Commission,Incentive - สรุป Manpower ประจำเดือน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมอาวุโส (Senior Adjustor) กรุงเทพ รับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบการพิจารณาจ่ายสินไหมรถยนต์จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ - สืบหาความจริงของอุบัติเหตุถ้าหากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุไม่เพียงพอ -...

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์
1.ติดตามและสรุปรายงาน สรุปผลของนโยบายรายเดือน 2.เสนอแนะ โครงการที่สนับสนุน นโยบายขององค์กร และเชื่อมโยงกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3.จัดทำแผนหรือนโยบายขององค์กร และมีการปรับปรุงให้มีความ...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
15 . New Business (Non Motor Insurance )
1. ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันภัย ติดตามกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 2. หาลูกค้าใหม่ 3. ขยายงานกับลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและวางแผนกลยุทธ์ (MIS)
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน รวมถึงระบบการออกรายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน 2. ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายช่องทางตัวแทนทั้งหมด 3. จัดทำรายง...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประกันกลุ่ม
1.จัดเก็บบันทึกข้อมูล , รายละเอียดการแจ้งเข้า - ออก ตามแผนประกัน 2.สรุปข้อมูล (Report) อัตราค่าเบี้ยประกันแก่ลูกค้าเพื่อแจ้งการต่ออายุกรรมธรรม์ 3.ดูและรับผิดชอบเรื่องการทำเอกสารกรรมธรรม์ 4.ดูแลลูก...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
20 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์องค์กร
• จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายวัน / รายเดือน / รายไตรมาส/ รายปี (Daily / Monthly / Quarterly / Yearly report) และนำส่งให้ผู้บริหาร ภายในองค์กร • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์
1. คำนวณเบี้ยประกันภัย 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องนำไปประกอบการพิจารณารับประกันภัย 3. คีย์ออกกรมธรรม์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม PA
1.การให้คำปรึกษากับทางโรงพยาบาล เกี่ยวกับการรักษาและการใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ 2. อ่านประวัติการรักษา พิจารณาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 3. บันทึกข้อมูลการพิจารณาสินไหมในระบบงาน 4. การอธิบายเงื่อนไขความคุ...

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 มิ.ย. 62
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ