JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิเคราะห์เคมี
นักวิเคราะห์เคมี QC -เตรียมวิธีวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ -จัดหาสารเคมี และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ -ดูแลรักษาเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน -เก็บบันทึกผลการวิเคราะห...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
24 ส.ค. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์ - สาขาเคมีรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ทางด้านเคมี/ทางด้านจุลชีววิทยา 2. ปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบ ทางด้านเคมี 3. ใช้ ดูแลรักษา และแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านเค...

บริษัท โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ สาขาเคมี/สาขาจุลชีววิทยา
23 ส.ค. 62
3 . นักวิเคราะห์
ปฏิบัติงานทดสอบทางเคมี/จุลชีววิทยา 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. งานวิจัยในด้านควบคุมคุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3. จัดทำเอก...

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
4 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ช่วยดูแลและตรวจสอบงานในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องการพิมพ์ Lot & Control No. ของฉลากหรือกล่องบรรจุและและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
22 ส.ค. 62
5 . นักวิทยาศาสตร์เคมีรับสมัครด่วน !
1. เตรียมวิธีวิเคราะห์ 2. พิสูจน์เอกลักษณ์ และวิเคราะห์วัตถุดิบ ยากึ่งสำเร็จรูป ยาสำเร็จรูป รวมถึงทดสอบในหัวข้อต่างๆตามที่บริษัทกำหนด 3. จัดหาสารเคมีและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ 4. ดูแลรักษาเครื่อง...

บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ