JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Regulatory Affairs Officer)
-ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเครื่องสำอาง -ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการขาย -ตรวจสอบคำโฆษณาบนฉลาก Artwork ทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด -ดำเนินการส่งขอความเห็นคำเคลมบนฉลาก และโฆษณา ให้ทางกล...

Do Day Dream Public Company Limited
27 มิ.ย. 62
2 . ฝ่ายวิชาการขึ้นทะเบียนยา
: จัดเตรียมงานเอกสารที่จะขอขึ้นทะเบียนยา /อาหาร : ทบทวนงานเอกสารที่จะขึ้นทะเบียน วางแผนและจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา : สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนงานเอกสาร : วางแผนจ...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . Products Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 -20,000 ++ ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ทะเบียนยาในประเทศ ด่วนมาก
-จัดเตรียมทะเบียนยาในประเทศ ,จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยาใหม่,จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอต่ออายุทะเบียน -ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเตรียม -จัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่อย...

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ