JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Planning Engineer
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตในงานสร้างแม่พิมพ์โลหะ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิตแม่พิมพ์ 3.ตรวจสอบใบรายงานการผลิต 4.จัดทำเอกสารคู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประ...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 -25,000
18 ก.ค. 62
2 . วิศวกรฝ่ายผลิต / Production Supervisor (ประจำสาขานวมินทร์ 135)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวน...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม IEรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และจัดทำเวลามาตรฐาน (SAM), ตรวจสอบค่าเวลามาตรฐาน (SAM) - จัดสมดุลไลน์ผลิตจาก Cycle check, Real time - ตั้งเป้าหมายการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . วิศวกรควบคุมการผลิต
ควบคุมและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต

บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ก.ค. 62
5 . IE engineer / หัวหน้า / เจ้าหน้าที่
รับนโยบายจากลูกค้าและผู้บริการ เพื่อจัดทำแผนการทำงาน ถ่ายทอดระบบการทำงาน ให้กับบุคลากร และติดตามผลทุกเดือน

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
6 . Manufacturing Instruction Engineer(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ตรวจสอบการ Design ของลูกค้า - Modification ก่อนเริ่มการผลิต - ออกเอกสารใบกำกับงาน Manufacturing Instruction Sheet และ ECN สำหรับงานใหม่และงานที่ต้องทำการแก้ไข - กำหนดกระบวนการผลิต และความสามารถใ...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
7 . วิศวกร New Model
1.ทบทวนความสามรถขององค์กร เทียบกับข้อกำหนดของงานโครงการใหม่ เพื่อพิจารณาความสามารถก่อนรับงานใหม่ 2.จัดทำประมาณการราคาต้นทุนด้านโรงงาน 3.กำหนด Process การขึ้นรูป Mat'l Spec และ Machine Spec สำหรับงาน...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
8 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
18 ก.ค. 62
9 . วิศวกร QAรับสมัครด่วน !
วางแผน ตรวจสวบ ตามกระบวนการทำงานที่วางไว้ รักษามาตรฐานการทำงาน ควบคุม ดูแล คุณภาพงานให้ไปตามระบบ

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
10 . Production Engineer (Foreigner boss)
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน Salary negotiable
18 ก.ค. 62
11 . Production Assembly Engineer - วิศวกรฝ่ายผลิต
JOB DESCRIPTION: • Prepares work to be accomplished by studying assembly instructions, blueprint specifications, and parts lists; gathering parts, subassemblies, tools, and materials. • Positions ...

Pure Search Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000- 22,000 THB
18 ก.ค. 62
12 . วิศวกรฝ่ายผลิต (อ่อนนุช 80)
1. ดูแล ควบคุม และวางแผนกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. พัฒนาปรับปรุงระบบเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 3. ให้คำปรึกษาและคอยสนับสนุนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด ...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
13 . วิศวกรการผลิต (IE)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ - พัฒนา และปรับปรุงระบบกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิาพและประสิทธิผลตามข้อกำหนด - วิเคราะห์ ป้องกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่า...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
14 . วิศวกร (Logistics Planning & Customs)
- ดูแลการจัดหาอะไหล่ตัวถัง/ ชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบรถสำหรับใช้ในการผลิต - ติดต่อซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานกับตัวแทนและหน่วยงานราชการในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากเขตปลอดอากร - ติดต...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
15 . Production Engineer (ฝ่าย Assembly)
- ปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า - ดำเนินการ บำรุงรักษาและหาวิธีการปรับปรุง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต - ประเมิ...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
16 . วิศวกรการผลิต
1.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 2.ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการข...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
16 ก.ค. 62
17 . วิศวกร
1.ควบคุมการทำงานในส่วนโรงงาน งานซ่อมบำรุง 2.งานควบคุม ดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติงาน ไปตามแผนที่วางไว้ 4.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ต่อผู้บังคับบัญชา สรุปปัญหาหน้างาน และเสนอแนะวิธีการ...

บริษัท มหาจักร เกียวโด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ค. 62
18 . วิศวกรการผลิต ( Production Engineer )รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต - ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำการและปรับปรุงวิธีการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต - จัดทำการ Line Balance หรือประปรุ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
16 ก.ค. 62
19 . Production Engineer
1.อ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกลได้เป็นอย่างดี (ถ้าใช้ Autocad หรือ Sketch up ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2.ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเคยทำงานเกี่ยวกับระบบเอกสารต่างๆ 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายใน แ...

บริษัท สยามอัลไลน์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 เป็นต้นไป
15 ก.ค. 62
20 . Textile Engineer/เพศชาย-หญิง/โรงงานแถวบางเขน/มีหอพัก/สอบถามณัฐนันท์081-8392314รับสมัครด่วน !
Textile Engineer -เพศชายหรือหญิง -จบปริญญาตรีสาขาTextile Engineer -ยินดีรับเด็กจบใหม่ -บริษัทมีหอพักให้พร้อมรถรับ-ส่ง สวัสดิการ : ค่าครองชีพ 600, ค่าอาหาร 940, เบี้ยขยัน 300,500,700,900 ...

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000
15 ก.ค. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ