JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตามและควบคุมระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลโรงงาน 3. วางแผนการติดตั้ง และทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามแผนงานที่วางไว้ 4. ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน และรา...

บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด
21 ส.ค. 62
2 . วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineering )
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - สนับสนุนงานและให้คำแนะนำในการเตรียมผลิตสินค้าใหม่ร่วมกับทีมงานพัฒนาสินค้า - จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
21 ส.ค. 62
3 . วิศวกรการผลิต/โรงงาน
1. ดูแลรับผิดชอบด้านกระบวนการประกอบ/packing สินค้า semi product ทั้งหมดของบริษัท ในกลุ่มพลาสติกและกลุ่มไฟฟ้า 2. ดำเนินการมอบหมายสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ เ...

บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
เงินเดือน 30,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
4 . วิศวกรพัฒนาระบบการผลิต (IE)
1. ออกแบบกระบวนการเย็บ 2. ปรับปรุงกระบวนการเย็บ 3. วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อนลงสู่การผลิต

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
21 ส.ค. 62

Cheng Hua (Thailand) Co., Ltd.
21 ส.ค. 62
6 . Senior Production Engineer
1.รับงานเป็น Project 2.พัฒนา Automation ในไลน์ผลิต มีความรู้เรื่อง LEAN TPS คุยกับลูกค้า และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสารได้

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน 40,000-50,000
21 ส.ค. 62
7 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . Project Manager, Engineer
- ควบคุมดูแล งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบท่อลม - เขียนแบบ diagram ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ CAD - ถอดแบบ ประเมินราคา ทำต้นทุน ประมาณการโครงการ และ BOQ - ทำงานเอกสาร และ เขียนร่าง TOR สำหรับงานโครงการ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
11 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
12 . วิศวกรโครงการพิเศษ
1.รับความต้องการลูกค้า 2.ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้าง 3.สรุปความต้องการตาม TOR 4.จัดทำแบบแปลนเพื่อนำเสนอโครงการ 5.ตรวจสอบแบบเพื่อความถูกต้องก่อนเสนอตั้งงบ 6.Kick Off Project 7.ติดตามความคืบห...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
13 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
1.ควบคุมดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร 2.ควบคุมการจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาประจำเดือนและควบคุมการทำ PM เครื่องจักร พร้อมจัดทำรายงาน PM และการซ่อมบำรุ...

บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
21 ส.ค. 62
14 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
15 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
16 . วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขป...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
17 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- งานวางแผนและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร-ไฟฟ้าในการผลิต - วางแผนควบคุมการติดตั้งเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม - วางแผนและควบคุมงานให้ลูกค้า - วางแผนและควบคุมกำลังคนในการผลิต - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบั...

บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัดและบริษัทฯในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
18 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
ศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ วิธีการ ขบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพือเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ในการผลิต

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
20 ส.ค. 62

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
20 . วิศวกรประจำโรงงาน
- วางแผนแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปีของโรงงาน - ควบคุม สั่งการ ประเมินผล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน GMP ของโรงงานยา - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ