JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 มิ.ย. 62
4 . Process Industrial Engineering
- มีความรู้ทางด้านการปรับปรุง Process ผสมเครื่องสำอาง และวิธีการทำงานของพนักงาน - กำกับดูและจัดทำขั้นตอนและเวลามาตราฐานในการผสม - จัดทำข้อมูลลงใน ERP. - สนับสนุนการแก้ปัญหาของสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิตและบริหารโครงการ
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขป...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ IEรับสมัครด่วน !
- จัดทำLayout และบาลานซ์ไลน์ - ควบคุมไลน์ผลิตให้ได้ตามเป้าหมายประจำวัน เช่น OTP - หาแนวทางแก้ไขให้ไลน์ผลิตให้ได้เป้าหมายประจำวัน

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
-วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน -ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ -ปฏิบัติงา...

บริษัท เจที เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรประจำฝ่ายขาย
1. เป็นวิทยากร การสัมนา/อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ภายนอก/ภายใน) 2. ดูแล ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 3. ประเมินและจัดทำรายการซ่อมสินค้า 4. ควบคุม ดูแลการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากล...

Zero-Leak
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
1.ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 2.ควบคุมและสนันสนุบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมเครื่องจักรได้ดี 4.วา...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
17 มิ.ย. 62
14 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
15 . วิศวเครื่องกล/วิศวอุตสาหการรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุง 2. ประสานงาน เร่งรัด และแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 3.วางแผน ติดตาม ซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในส่วนโรงงานท...

บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
17 มิ.ย. 62
16 . Engineer
1.Take care customer advice about the company's products 2.Meeting with customers to support work 3.Filstar installation and follow up 4.Others as assigned ทำงานร่วมกับ คนญี่ปุ่น

Industria (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Salary based of company structure
16 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรโรงงาน
- ดูแลควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ - ควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความเสียหาย

บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
16 มิ.ย. 62
18 . Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตราฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต -ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระ...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน 20,000-35,000
15 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรออกแบบและเขียนโปรแกรม PLC/SCADA
เขียนโปรแกรม PLC/SCADA ทดสอบระบบ PLC/SCADA ณ หน่วยงาน อบรมการใช้งาน PLC/SCADA ให้กับลูกค้า

บริษัท วี เอ ซี อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน,รายได้จากผลงาน:Commission,โบนัสปีละ 2 ครั้ง
15 มิ.ย. 62
20 . วิศวกรออกแบบและเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Autocad
สำรวจ,เก็บข้อมูล ที่หน่วยงานเพื่อมาออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ออกแบบ,เขียนแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ด้วยโปรแกรม Autocad ทำเอกสารประกอบแบบไฟฟ้าโรงงาน

บริษัท วี เอ ซี อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน,รายได้จากผลงาน:Commission,โบนัสปีละ 2 ครั้ง
15 มิ.ย. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ