JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
3 . Process Industrial Engineering
- มีความรู้ทางด้านการปรับปรุง Process ผสมเครื่องสำอาง และวิธีการทำงานของพนักงาน - กำกับดูและจัดทำขั้นตอนและเวลามาตราฐานในการผสม - จัดทำข้อมูลลงใน ERP. - สนับสนุนการแก้ปัญหาของสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิตและบริหารโครงการ
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขป...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
8 . Process improvement
-วางแผนและพัฒนาการทำงานในหน่วยงานต่างๆขององค์กร -ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป -ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ฝ่ายหลังจากทำ...

The Bangkok Unitrade Co.,Ltd.
19 มิ.ย. 62
9 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
-วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน -ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ -ปฏิบัติงา...

บริษัท เจที เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรประจำฝ่ายขาย
1. เป็นวิทยากร การสัมนา/อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ภายนอก/ภายใน) 2. ดูแล ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 3. ประเมินและจัดทำรายการซ่อมสินค้า 4. ควบคุม ดูแลการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากล...

Zero-Leak
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
1.ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 2.ควบคุมและสนันสนุบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมเครื่องจักรได้ดี 4.วา...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
19 มิ.ย. 62
14 . วิศวกร
- ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและสามารถที่จะอบรมหรือสื่อสารต่อได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง - มีการคิดวางแผน พร้อมดูแลควบคุมการวางระบบ ต่างๆในเชิงเทคนิค - เช็คสต๊อกสินค้าในระบบ - ติ...

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
19 มิ.ย. 62
15 . Engineer
1.Take care customer advice about the company's products 2.Meeting with customers to support work 3.Filstar installation and follow up 4.Others as assigned ทำงานร่วมกับ คนญี่ปุ่น

Industria (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Salary based of company structure
18 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรรมอุตสาหการรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 2.พัฒนาและปรับปรุงระบบกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ ป้องกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการการผลิต 4.ควบคุมการทำง...

บริษัท มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
18 มิ.ย. 62
17 . Process Engineer รับสมัครด่วน !
1. Process & machine modification, implements new project equipment To meet specific production as wall as well improve existing processes, Reduce operating costs and provide specification and alterna...

บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
18 . Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตราฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต -ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระ...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน 20,000-35,000
18 มิ.ย. 62

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
20 . วิศวกรโรงงาน
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทาง อุตสากรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาด ใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ซึ่งจะนำพื้นฐานความรู้ ด้านวิท...

D.D. SPROCKET (Thailand) Co.,Ltd.
18 มิ.ย. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ