JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineering )
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - สนับสนุนงานและให้คำแนะนำในการเตรียมผลิตสินค้าใหม่ร่วมกับทีมงานพัฒนาสินค้า - จัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดต้นทุนการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
18 ก.ค. 62
2 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
3 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
4 . วิศวกรตรวจสอบและทดลองวัตถุดิบ
- ตรียมชิ้นงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดลองวัตถุดิบ - ออกแบบการทดลอง หรือทดสอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการทดสอบ และสรุปผลารทดสอบ - จัดทำ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
6 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
7 . วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขป...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
8 . Engineer, วิศวกร
- ควบคุมดูแล งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบท่อลม - เขียนแบบ diagram ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ CAD - ถอดแบบ ประเมินราคา ทำต้นทุน ประมาณการโครงการ และ BOQ - ทำงานเอกสาร และ เขียนร่าง TOR สำหรับงานโครงการ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ IEรับสมัครด่วน !
- จัดทำLayout และบาลานซ์ไลน์ - ควบคุมไลน์ผลิตให้ได้ตามเป้าหมายประจำวัน เช่น OTP - หาแนวทางแก้ไขให้ไลน์ผลิตให้ได้เป้าหมายประจำวัน

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- สร้าง Flow การทำงานและระบบการทำงาน - จัดทำคู่มือประกอบขั้นตอนการทำงานของ Flow - พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติตาม Flow และคู่มือที่ได้จัดทำขึ้น - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
13 . Process improvement
-วางแผนและพัฒนาการทำงานในหน่วยงานต่างๆขององค์กร -ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป -ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ฝ่ายหลังจากทำ...

The Bangkok Unitrade Co.,Ltd.
18 ก.ค. 62
14 . วิศวกรพัฒนาโครงการ
-ประสานงานและเข้าร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนขยายธุรกิจขององค์กร -ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการริเริ่มและพัฒนาโครงการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
18 ก.ค. 62
15 . Project engineer / Engineer (new model)
รับผิดชอบงานโครงการ งานnew model ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้และ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
16 . Engineer
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานและตรงตามความของลูกค้า - การออกแบบวิธีการบรรจุสินค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานการออกแบบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ...

บริษัท สำเภา อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
18 . วิศวกร
- ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและสามารถที่จะอบรมหรือสื่อสารต่อได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง - มีการคิดวางแผน พร้อมดูแลควบคุมการวางระบบ ต่างๆในเชิงเทคนิค - เช็คสต๊อกสินค้าในระบบ - ติ...

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
17 ก.ค. 62
19 . วิศวกรการผลิต
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและสาเหตุของข้อบกพร่อง 2. กำหนดแนวทางการปรับปรุง 3. ควบคุมดูแลการปรับปรุงงาน ให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
20 . Purchasing Engineerรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ต่างๆที่ใช้ในการผลิตในงาน - รับผิดชอบงานจัดซื้อและจัดจ้างงานตัวอย่าง (sample), งานผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product), งานจ้างผลิต และต้นทุน(costing)ให้ หน่วยงานต่างๆ

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ