เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 229 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer
ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและลูกค้า จัดทำแผนงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย สำรวจพื้นที่เพื่อประเมินราคา จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้า และส่งมอบงาน

บริษัท อินฟรา แอนด์ อินโฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
19 ม.ค. 62
2 . Project Manager (EE / or relate)Urgently Required !
1. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า เพื่อหาข้อมูลด้านวิศวกรรมมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้า 2. ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการนำอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 3. ทดสอบ ตรวจสอบ และวิเ...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 ม.ค. 62
3 . Application Engineer
- จัดทำเอกสาร Material Approve ภายในประเภท - จัดทำเอกสาร compare spec ภายในประเทศ - Inspection QC พร้อมจัดทำเอกสาร Test Report - ประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการสินค้าเพื่อนำข้อมูลมาจ...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 ม.ค. 62
4 . Electrical Engineer
- รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานโครงการระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภานอกอาคารให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศกรรมและสัญญาจ้าง - ติดต่อประสานโครงการกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
19 ม.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องมือแพทย์/ช่างเครื่องมือแพทย์
1.ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานกำหนด 2.ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 3.บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามระยะเวลากำหนด 4.ให้คำแนะนำในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ 5.ศึกษาและอบรม...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 18,000-50,000 B
19 ม.ค. 62
6 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
19 ม.ค. 62
7 . วิศวกรซอฟต์แวร์(พัฒนาระบบสมาร์ทโฟน)
1.ทดสอบผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนของบริษัทตามที่กำหนด 2.ติดตามปัญหาผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนของลูกค้าและทุกช่องทางที่รับแจ้งปัญหา 3.รวบรวมข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • Exper...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) *** Solar Rooftop *** รับสมัครด่วน !
สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
9 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ** ประจำสำนักงาน **รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
10 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคารับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณราคางาน ( งานด้านวิศวกรรม ) ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
11 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
12 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ตรวจเช็ค การทำงานของระบบ Simovert Masterdrives Siemens และ ตรวจเช็ค ระบบ PLC ของ Siemens - ซ่อม, ถอด, เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของปั้นจั่นยกตู้สินค้า - ตรวจสอบดูแลความผิดปกติต่างๆของอุปกร...

บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด
19 ม.ค. 62
13 . วิศวกรงานระบบ
- To monitor site progress, ensure the works in compliance with specification prepare site planning according to the construction schedule. - Prepare construction proposal/tendering document/Manpower...

Hishine property Co, Ltd.
เงินเดือน Salary Negotiable
19 ม.ค. 62
14 . วิศวกรไฟฟ้า **ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการทำงานในการติดตั้งงานระบบต่างๆ - ถอดแบบประเมินราคางานระบบ

บริษัท เยสซ์ อินทีเรีย จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
19 ม.ค. 62
15 . วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
• ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ • ดำเนินงาน และสนับสนุนเกี่ยวกับสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้าง จ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ในการทำงาน
19 ม.ค. 62
17 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1. ควบคุมการก่อสร้าง ระบบประกอบอาคาร (ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, เครื่องกล) 2. จัดทำ Shop Drawing สำหรับงานระบบที่เกี่ยวข้อง 3. ถอดแบบ, ประมาณราคางานระบบต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป (มีค่าที่พักให้)
19 ม.ค. 62
18 . Maintenance Engineer / วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ศึกษารายละเอียดเครื่องมือตรวจวัดประเภทต่าง ๆ - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องของลูกค้า รวมถึงปฏิบัติงาน ควบคุม แก้ไขปัญหา ให้งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
19 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
20 . Site Engineer/ช่างไฟฟ้า สนญ.มีนบุรี+ออกไซต์งานปริมณฑล-ภาคกลาง ทำงานจันทร์-เสาร์
รับสมัคร 2 ตำแหน่ง .. หลายอัตรา .. 1. Site Engineer - รับคำสั่งจากหัวหน้างาน และถ่ายทอดให้กับผู้ปฎิบัติงาน/ผู้รับเหมา - ตรวจสอบการทำงาน ความถูกต้อง ผลการทำงานของผู้ปฎิบัติงาน/ผู้รับเหมา - รายงาน...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
 พบ 229 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ