JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Facility Manager
- บริหารจัดการพนักงานรักษาความปลอดภัย(Security Staff) และพนักงานรักษาความสะอาด -Manage Security Staff and Cleaning Staff -กำหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสะอาดซึ่งปฏิบัติตามแผนงานหรือตามข้อกำ...

O2 Fitness Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 3. รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏ...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
3 . System Development Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รูปแบบแบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนของฝ่ายต่างๆ ในระบบบริหารงานคุณภาพ - ควบคุม ดูแล ระบบควบคุมเอกสารและข้อมูลตามระบบบริหารงานคุณภาพ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน 18,000 -22,000 บาท
22 มิ.ย. 62
4 . Safety Manager
-Implement safety regulation or standard and environment for workplace. -Control,monitor and review safety,health and environment strategies,policies,procedures and practices of the company. - Monit...

Ajimomoto Engineering 2001 (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 45,000-50,000
21 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายรายงานผล/ผู้จัดการฝ่ายภาคสนาม/นักวิชาการชำนาญการณ์
-ควบคุม ตรวจสอบ พนักงานในสายงานบังคับบัญชา ให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุมการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ -ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ ISO 17025 และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด -จ...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ