เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยเเละอาชีวะอนามัย "ธุรกิจก่อสร้าง" 70-100 K
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง 3. ส่งเสริม สน...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 70,000 - 100,000
19 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
1.วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบการ 2.จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ 3.จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบการ 4.ส่งเสริม...

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ
1. พัฒนาระบบงานของบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 2. ดูแลการจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 และตรวจติดตามคุณภาพภายใน รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทในเคร...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติการของสถานประกอบกา...

Thai Fintech Co., Ltd. (บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด)
18 ม.ค. 62
5 . Safety Supervisorรับสมัครด่วน !
-นำเสนอแผนโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง -กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติต...

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
18 ม.ค. 62
6 . QMR
-สามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของบริษัท -บริหารจัดการระบบคุณภาพของบริษัท อาทิ เช่น ISO 9001-2015,ISO 14001-2015 ฯลฯ ให้พร้อมกับการตรวจประเมินตลอดเวลา -การจัดการระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูก...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ระบบการบริหารด้านคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมเอกสาร และระบบการร้องขอดำเนินการเอกสาร ISO 9001 2. ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืนและการทำลายเอกสารควบคุมทั้งภายนอกและภายใน ISO 9001 3. วิเคราะห์ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการควบคุมเอกสา...

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
8 . ผู้ช่วยโครงการฝ่ายวิศวกรสิ่งแวดล้อม
-เก็บตัวอย่างน้ำเสีย -วิเคราะห์คุณภาพน้ำ -จัดเก็บรายงานด้านเอกสาร -ประสานงานโครงการ -จัดทำเอกสาร,ทำเล่มโครงการ

บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน 18,000-35,000
15 ม.ค. 62
9 . Quality Management Representative : QMR
1.บริหารจัดการด้านนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 2.บริหารจัดการด้านแผนการดำเนินงานประจำปี แผนงานด้าน KPI โดยรวมทั้งหมด 3.บริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เพื่อนำ...

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริษัทโซลาร์ พีพีเอ็ม
เงินเดือน 30,000 - 40,000
14 ม.ค. 62
10 . Safety Supervisor(Chachoengsao)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

บริษัท แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ