JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)
1. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 2. ดำเนินการด้าน ระบบคุณภาพ ของ บริษัท ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
3 . จป. วิชาชีพ
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) (SGS-HR)
หน้าที่และรายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนก...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
6 . Safety Officer
ประจำไซต์งานโรจนะ จ.อยุธยา - วางแผนงาน และดำเนินการเรื่องความปลอดภัย/อาชีวอนามัย - ดูแลรักษา/ส่งเสริม/ช่วยเหลือ รณรงค์ด้านความปลอดภัยในโครงการ - จัดทำรายงานเรื่องความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา - ฝึ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
7 . จป.วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (เขตกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและวางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
19 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ**ออกต่างจังหวัดได้**รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site งานก่อสร้าง - ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน - กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกในการทำงานด้วยความปลอดภัย ****สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ ...

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000-24,000
19 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
•ยื่นเอกสารด้านความปลอดภัย •การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน •การอบรมดับเพลิง •อบรมปฐมพยาบาลและกาว่าจ้างพยาบาล •การตรวจสารเสพติด •อบรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ และสุขภาพ •เอกสารรับรองความปลอดภัย

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
19 ส.ค. 62
10 . จป.วิชาชีพ
-ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย -การประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย -จัดทำ วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการค...

บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน 18,000+++
19 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1.รับผิดชอบงาน ในหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งระบบ 2.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ความปลอดภัยฯ และฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 3.วิเคราะห์งานเพื่อระ...

Enames Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
12 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
19 ส.ค. 62
13 . จป.เทคนิค (สัญญาจ้าง 1 ปี)
- ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานในโครงการ - ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในไซด์งาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนความปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขอุบัติ...

บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
19 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงานโครงการมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3.ตรวจสอบการปฎิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการห...

บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด
19 ส.ค. 62
16 . Safety Officer
1.ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.ชี้บ่งและประเมินข้อกำหนดและกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการ...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
19 ส.ค. 62
17 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย ปรับปรุง มาตราฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตาม ISO และสอดคล้องกับกฎหมาย - จัดอบรมพนักงานและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย - ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับหมอบ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
19 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention ประจำสาขาบางนา)
1. รับผิดชอบควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 2. ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบบริษัทฯ 3. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานรักษาความปลอดภัย กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภ...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ส.ค. 62
19 . ผู้จัดการส่วนควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัย
-หน้าที่ตามกฎหมาย 12 ข้อ -Up date , SOP,WI,คู่มือความปลอดภัย -ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ -อบรมให้ความรู้พนักงานและผู้รับเหมา -ทำเอกสารส่งกรมแรงงานประจำปี

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย - จัดทำเอกสารสรุปประจำสัปดาห์ ให้กับหัวหน้า - ติดต่อหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภั...

บริษัท สยามโปรเมค จำกัด
เงินเดือน 17,000-19,000
19 ส.ค. 62
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ