JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
2 . จป. วิชาชีพ (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม. - รามคำแหง 60)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการ และควบคุมงานด้าน Safety ให้เป็นไปตามระบบ ISO 45001 2. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทำเ...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ (มีเบี้ยเลี้ยง และเงินพิเศษอื่นๆ)
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทลูกค้า - ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน (หน้า Site งาน) - ดูแล จัดเตรียมเอกสาร ด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงการอบรม...

บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
ความรับผิดชอบหลัก - งานส่งเสริมความปลอดภัย - ร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน - อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน งานตรวจความปลอดภัย - ดำเนิ...

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-ตรวจสอบและเสนอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทำรายงานส่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน -จัดทำและปฏิบัติงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี -ตรวจวัดและประเมิ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000
22 ก.ค. 62
7 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 ก.ค. 62
8 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
9 . Legal and Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กฎหมาย) ประจำสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท - จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกั...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 23,000 (ตามประสบการณ์)
22 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ รวมถึงบุคลากรโรงพยาบาล • อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับการบริการเกิดความประทับใจ • ควบคุม และจัดระบบการจราจรในโรงพยาบาล • อื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) , (จป.เทคนิค)
- ดูแลความปลอดภัยในโครงการ และความปลอดภัยของคนงานระหว่างงานก่อสร้าง - จัดทำแผนงานความปลอดภัย และงานเอกสารเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย, อบรมพนักงาน, ตรวจหน้างาน **ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลาท...

บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
12 . รับสมัคร พนักงาน รปภ.(กลางวัน / กลางคืน) Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - แ...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
22 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการเดินรถ (จป.วิชาชีพ/จิตวิทยา/ช่าง/พละฯ/วิทย์ฯกีฬา)รับสมัครด่วน !
-คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินความพร้อมวามพร้อมของพนักงานรถก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ -คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ -ควบคุม กำกับด...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เทคนิค
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั ้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอ...

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจ ติดตาม และประเมินผล ระบบความปลอดภัย รายงานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน XX,XXX
22 ก.ค. 62
16 . จป.เทคนิค
- ดูแลด้านความปลอดภัยในกการก่อสร้างอาคารสูง ประจำไซต์งานในกทม. - ให้ความรู้และควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและคนงาน - จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอหัวหน้างาน - งานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
22 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1.รับผิดชอบงาน ในหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งระบบ 2.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ความปลอดภัยฯ และฝึกอบรมพนักงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 3.วิเคราะห์งานเพื่อระ...

Enames Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด -ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง -วางแผนเรื่องความปลอดภัยต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
• วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลความปลอดภัย • ดำเนินการสอบสวนอุบัต...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
20 . จป. วิชาชีพ
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ