JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (สีลม)
- ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า-ออก - ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ไ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000
23 ก.ค. 62
2 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
3 . Legal and Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กฎหมาย) ประจำสาทรธานี ติดBTSช่องนนทรี
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท - จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกั...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 23,000 (ตามประสบการณ์)
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)
1. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 2. ดำเนินการด้าน ระบบคุณภาพ ของ บริษัท ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทลูกค้า - ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน (หน้า Site งาน) - ดูแล จัดเตรียมเอกสาร ด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงการอบรม...

บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
• วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลความปลอดภัย • ดำเนินการสอบสวนอุบัต...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
8 . จป. วิชาชีพ
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 62
9 . จป.วิชาชีพ
รับผิดขอบงานของจป.วิชาชีพ และช่วยดูแลงานสิ่งแวดล้อม และงาน 5ส.

บริษัท โปรดีเคล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
10 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิครับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการต่างๆ • จัดทำแผนกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน • ดำเนินการตามแผนความปลอดภัย, ประสานงานด้านความปลอดภัยกับพนักงาน และผู้รับเหมา และสรุปผลตามแผนที่กำหน...

บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด
23 ก.ค. 62
12 . Safety Officer (ประจำ Site งานต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
•ยื่นเอกสารด้านความปลอดภัย •การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน •การอบรมดับเพลิง •อบรมปฐมพยาบาลและกาว่าจ้างพยาบาล •การตรวจสารเสพติด •อบรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ และสุขภาพ •เอกสารรับรองความปลอดภัย

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
23 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
รับผิดชอบและดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฎิบัติงาน(ทุกArea)ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยควบคุมมิให้เกิดอุบัติเหตุในการปฎิบัติงานของพนักงาน และดำเนินการตรวจ...

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการเดินรถ (จป.วิชาชีพ/จิตวิทยา/ช่าง/พละฯ/วิทย์ฯกีฬา)รับสมัครด่วน !
-คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินความพร้อมวามพร้อมของพนักงานรถก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ -คุมดูแล กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และตรวจประเมินความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ -ควบคุม กำกับด...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
16 . รับสมัคร พนักงาน รปภ.(กลางวัน / กลางคืน) Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - แ...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
23 ก.ค. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
23 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(สัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
23 ก.ค. 62
19 . Safety Officer (2-year contract)
- Setup and maintain permit to work (PTW) system in contraction project. - Assist in the supervision of security guards in construction project. - Plan, coordinate and execute all tasks required to ...

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
23 ก.ค. 62
20 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ