JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพ
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 2. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. งานอื่นๆในด้านความปลอดภัย ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีซิสชั่น สลิตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความเหมาะสม
23 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ตรวจสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยภายในคลังสินค้า

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP )
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของหน้างาน 2. จัดทำแผนงาน/โครงการมาตรการด้านความปลอดภัย 3. แนะนำ/ฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน 4. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน 5. ตร...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ รับสมัครด่วน!!
23 มี.ค. 62
5 . จป.วิชาชีพ
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
•ยื่นเอกสารด้านความปลอดภัย •การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน •การอบรมดับเพลิง •อบรมปฐมพยาบาลและกาว่าจ้างพยาบาล •การตรวจสารเสพติด •อบรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ และสุขภาพ •เอกสารรับรองความปลอดภัย

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
7 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
9 . Safety officer Staff (จป.วิชาชีพ)
-สอดส่องดูแลความปลอดภัยในการทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา -การจัดทำกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร -ปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัทในเรื่องของสิ่ง...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
10 . HSE Auditor(ผู้ตรวจสอบสายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)รับสมัครด่วน !
• Acting as the audit team leader and manage the audit team (if no lead or senior auditor in team) • Check daily job allocation for audit assignment detail. • Review reference audit documents, i.e.,...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
22 มี.ค. 62

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงาน
22 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป ประจำไซด์งานก่อสร้างเพลินจิตรับสมัครด่วน !
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การทำป้ายเตือน การทำวารสาร เป็นต้น 2.ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์สถานที่ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบ 3.จัดทำรายงา...

Credence Construction Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
13 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
14 . Safety Officer (ประจำ Site งานต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานและกิจกรรมสัมพันธ์
1. งานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1.1 จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุ 1.2 ประชาสัมพันธ์ / แนะนำ / จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อความป...

Keak Toys (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 มี.ค. 62
16 . จป.วิชาชีพ
1.จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 2.ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และจัดทำเอกสารด้านแรงงานสวัสดิการ 3.ดำเนินการตรวจประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย...

บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
22 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)
• ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเ...

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
18 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- สอดส่องดูแลความปลอดภัยในการทำงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - การจัดทำกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร - ปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัทในเรื่องขอ...

บริษัท รุ่งเจริญจิ๋วเวลรี่ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(Safety Officer)
- ดูแลจัดระเบียบ จัดอบรมให้คำแนะนำความปลอดภัย - ตรวจเช็คความสุ่มเสี่ยงในเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และความพร้อมของคนในการเข้าพื้นที่

บริษัท เค พี คอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
22 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าทีความปลอดภัยวิชาชีพขั้นสูง
สถานที่ปฎิบัติงาน PANDORA กิ่งแก้ว (Skills & Knowledge) - มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้งาน Microsoft Office และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษย์สัมพันธ์ที่...

HR Pro Security and Services Co., Ltd
เงินเดือน 25,000+ บาท
22 มี.ค. 62
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ