เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตยาและสารเคมีต่างๆ 2.ควบคุมดูแลและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำและควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตามระบบ GMP 4.ประเมินผลการวิเคราะห์ ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . เภสัชกรฝ่ายผลิตยาทั่วไป รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมการผลิตยาทั่วไปเพื่อให้ได้คุณภาพที่กำหนด 2. จัดทำและรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามระบบ GMP ที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ,เครื่องจักร ในกระบวนการผลิตยา ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
3 . เภสัชกร R&D รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 2.คิดค้นสูตร,ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด 3.จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สารเคมีสำหรับงาน R&D 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
4 . เภสัชกรประจำร้านยา (Full TIme และ Part Time )
บริษัทสกายวอร์ด เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านร้านขายยา มาเป็นเวลาร่วม 10 ปี ต้องการรับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา เพื่อการพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ สามารถให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการดู...

บริษัท สกายวอร์ด เฮลท์แคร์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000 ขี้นไป (พร้อมใบประกอบโรคศิลปะ)
19 ม.ค. 62
5 . ผู้ช่วยเภสัชกรประจำร้านขายยา
ทางบริษัทสกายวอร์ด เฮลท์แคร์ จำกัด ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ที่มีความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง ร่วมทีมทำงาน ในการบริหารจัดการร้านขายยา ซึ่งเปิดให้บริการชุมชนในด้านสุขภาพและจัดจำหน่ายยาและผลิตภั...

บริษัท สกายวอร์ด เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
19 ม.ค. 62
6 . เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา RA รับสมัครด่วน !
1.ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และอาหาร 2.แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารราชการ 3.ตรวจฉลากและเอกสารกำกับยาสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆก่อนออกจำหน่าย 4.ติดต่อราชการอื่นๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
7 . เภสัชกรฝ่ายผลิต (จบ ป.ตรี เภสัชศาสตร์)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมและดูแลการผลิตยาให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้ยามีคุณภาพดีและ ถูกต้องตามข้อกำหนด GMP.

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลง
19 ม.ค. 62
8 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบยาและชนิดของยา ทั้งชนิด ปริมาณ ขนาดยา และวิธีการใช้ยา ก่อนส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง - จัดซื้อจัดจ้างยาจากบริษัทเข้าสู่โรงพยาบาล - จัดเก็บ ควบคุมคลังยาให้มี...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ม.ค. 62
9 . เภสัชกร (ประจำสาขา)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย และสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล บางนา จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม 3 จำนวน ...

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและระเบียบของบริษัท
19 ม.ค. 62
10 . Product Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการวางแผนการตลาด - ควบคุมงบประมาณ , Train Product , นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ร้านขายยา , แพทย์ในโรงพยาบาล - วางแผนสำรวจตลาดสำหรับวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
11 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - รับรองข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ - ตร...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
12 . เภสัชกร / Pharmacist (บิ๊กซีพระราม2, ประชาอุทิศ)
- จัดระเบียบร้านขายยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น - การรักษาความสมบูรณ์ในการควบคุมการจัดส่งยาและการติดฉลากยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - เภสัชกรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
13 . เภสัชกร(Full Time)
- มีทักษะด้านการค้นหา DRP, ประเมิน ADR, ทักษะการ Counseling - มีประสบการณ์หรือฝึกงานด้าน Clinical Pharmacist พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ Pharm.D หรืองานอื่นเช่น ผสมยา Antibiotic, เคมีบำบัด

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
14 . ผู้ช่วยเภสัชกร/พนักงานหน้าร้าน
- รักษามาตรฐานการให้บริการของร้าน ให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ - ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามผลิตภัณฑ์ภายในร้าน

บริษัท ยาดรัก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 62
15 . เภสัชกร Full time,Part time สาขา ลาดพร้าว/บางนา/อุดมสุข
แบบประจำ หน้าที่ -จ่ายยาให้กับลูกค้าที่มาซื่อสินค้า -ดูแล Stock สินค้าในกลุ่ม Pharma -Salary ตามที่ตกลง -ค่าใบประกอบวิชาชีพ 12.5K - 15.5K -วันหยุด 8 วันต่อเดือน (ตกลงวันหยุดได้) แบบ Part time...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
17 . เภสัชกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพยาในโรงงานผลิตยา เวชสำอาง

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
18 . เภสัชกร Part Timeรับสมัครด่วน !
ร้านเปิดทำการเวลา 8.00น.-21.00น.

คลินิกบางกอกศัลยกรรม, บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม
หลายอัตรา
เงินเดือน คิดตามชั่วโมงการทำงาน
18 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดยา สาขาอโศก
- จัดยาตามคำสั่งแพทย์ - นับสต็อกยา - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาการทำงานสาขาอโศก เวรเช้า 08.30 - 12.30 น. เวรบ่าย 12.30 - 21.30 น.

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
20 . PHARMACIST เภสัชกรประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและกำกับดูแล - กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ยา ** ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ