JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 248 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Office Engineer / วิศวกรสำนักงานภาคสนาม (Civil)
- วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ - ตรวจรับ จัดเก็บหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ - ตรวจสอบเอกสารงานของผู้รับเหมา - ควบคุม ดูแลการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
2 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
3 . วิศวกร / ควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ตลอดกระบวนการก่อสร้าง ตั้งแต่งานวางผังถึงส่งมอบโครงการ 2.กำหนดมาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาต...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
4 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา-อาคารสูง)
1.จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ 2. จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ และแผนการเงิน 3. ตรวจสอบแบบเบื้องต้น แบบสำหรับประมูล แบบเพื่อทำสัญญา แบบเพื่อก่อสร้าง 4. จัดประมูลงานและคัดเล...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
5 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร-กทม.และปริมณฑล)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
6 . วิศวกรสนาม (อาคารสูง - ถ.ประชาธิปก-คลองสาน กทม.)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
7 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC โครงการบ้านจัดสรร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท - ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน - ตรวจแบบก่อสร้าง - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ และวิเคราะห์ปัญห...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ย. 62
8 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการรับสมัครด่วน !
- การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - การทำรังวัดที่ดิน - การทำแผนที่ทางอากาศ - การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 ก.ย. 62
10 . Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมต้นทุนและสัญญาสำนักงานใหญ่ - รายงานผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับรายได้ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ - เบิกเงินงวดงานในแต่ละเดือนและควบคุมงบประมาณของโครงการ ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 ก.ย. 62
11 . วิศวกรโครงการ
- ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการทำงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน - ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไขแบบ - ตรวจสอบงานตามไซส์ต่าง ๆ - รับผิดชอบงานถอดแบบและคำนวณประมาณงานตามแบบ / ปรับแก้ไขแบบ - จัดทำข้อมูลประเมินราคาและเป...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
18 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่หรือวิศวกรบริการเทคนิค
1.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในส่วนของงานสี งานปูน และงานบล็อคของโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ 2.แก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท และช่วยผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ 3.งานอบรมและบรรยาย...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
18 ก.ย. 62
13 . Civil Engineer (Construction Company) T01353
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000THBup (depends on experiences & ability)
18 ก.ย. 62
14 . Construction Engineer (OCS / Construction Project) T01339
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving field construction works - Not only inspect but guide / advise / correct to minimize the double works, repair works, wastin...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000THB (Depend on experience)
18 ก.ย. 62
15 . Trackwork Supervisor (Construction Project) T01338
- Guide and direct subcontractors and other suppliers as required achieving field construction works - Not only inspect but guide / advise / correct to minimize the double works, repair works, wastin...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000THB (Depend on experience)
18 ก.ย. 62
16 . Construction Coordinator (Railway Construction Project) T01337
- Monitoring and reporting installation inspection progress - Monitoring and reporting the status of punch item for installation activities - Monitoring and reporting the status of construction rela...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000THB (Depend on experience)
18 ก.ย. 62
17 . วิศวกรสนาม โยธารับสมัครด่วน !
1. วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้ตรงตามแบบ 3. ควบคุมวัสดุ ที่ใช้งานให้อยู่ในแผนงาน

บริษัท พีโอดับบลิว ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลง
18 ก.ย. 62
18 . วิศวกรควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์
- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดทั้งโครงการให้ลูกค้าตามแผนการดำเนินการ - ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิคส่วนต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมาในกรณีที่เกิดปัญหา - ร่วมประช...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
18 ก.ย. 62
19 . Planning Engineer (Scheduling Engineer)
- ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างของทุกโครงการและให้คำแนะนำหากล่าช้า - วิเคราะห์แผนงานก่อสร้างทั้งแผนย่อยและแผนรวม - จัดทำ Report ความคืบหน้าเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
20 . วิศวกรโยธา (ประจำโครงการโซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
ประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
 พบ 248 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ