JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 252 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Office Engineer (Civil) / วิศวกรโยธาประจำสำนักงานใหญ่
- จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ - ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม - ลด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ - จัด...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
2 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
3 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
4 . วิศวกร - สายการผลิตสุรา
→ สำรวจ, ออกแบบและประมาณราคางานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมโยธาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงงานสุราฯ และบริษัทอื่นๆ ในเครือ → วางแผน, ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรโยธา
บริหาร ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
6 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
16 มิ.ย. 62
7 . Site Engineer - Housing
1.วางแผนงานก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 2.ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามแผนงาน และมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม 3.รายงานความคืบหน้าของงานประจำวัน เพื่อใ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรโยธา
1. Controlling of office building construction 2. Controlling of office Maintenance 3. Controlling of office facilities 4. Purchasing for officer equipment 5. Arrangement document for othe...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 3. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
16 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ออกแบบวิเคราะห์งานโครงสร้างให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแบบ, Specification ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ - ควบคุมการใช้วัสดุ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ
16 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรโครงการ ( มีใบ กว. )
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
16 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการโครงการ - อาคารสูง คอนโดมีเนียม
รายละเอียดงาน - บริหารจัดการภาพรวมโครงการคอนโด หรืออาคารสูง - ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทั้งเวลาและคุณภาพ - ควบคุมงบประมาณโครงการ - ทำรายงานรายเดือน รายสัปดาห์ - ควบคุมงานอนุมัติสั...

Apple Resources Co.,Ltd.
เงินเดือน 45,000 - 60,000
16 มิ.ย. 62
13 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
16 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรโครงการ รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
15 . SITE ENGINEER - วิศวกรสนาม
**หน้าที่โดยสังเขป - ตรวจสอบแบบก่อสร้าง/รายการประกอบแบบ และประสานงานกับผู้ออกแบบ - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน - ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - สำรวจ /ออกแบบโ...

bUFFALO bUILT cO.,lTD.
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
-บริหารโครงการ วางแผนงานก่อสร้าง ควบคุมให้โครงการแล้วเสร็จตามเวลา -ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา เร่งรัดงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผน -จัดทำแผนงานก่อส...

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานซ่อมบำรุง ด้านวิศวกรโยธา ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ • ควบคุมดูแลงาน ซ่อมสร้าง ด้านวิศวกรโยธา • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ และประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
18 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Inspector)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลา แผนงาน และคุณภาพงานที่กำหนด ตามเงื่อนไขของโครงการ และระบบงานของบริษัท 2.เวลาปฎิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท ก๊อดศิลา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอให้มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
20 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

M.T.CON GROUP
15 มิ.ย. 62
 พบ 252 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ