JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 251 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า ประปารับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานระบบอื่นๆ 2. ไม่จำกัดวุฒิ ( มีประสบการณ์ งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. สามารถอ่านแบบ ทำช้อบ และสั่งงานช่าง ได้ 4. มีความสามารถ AUTOCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
2 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ - ความสามารถ
19 ส.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
19 ส.ค. 62
4 . วิศวกรฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. ติดตามและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 3. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
19 ส.ค. 62
5 . วิศวกรโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพู ย่านรามอินทรา
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ ทํางานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางไปทํางานควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000
19 ส.ค. 62
6 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน Structural Design Engineer
วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการทํางานออกแบบโครงสร้าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทํางานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัครทาง jobthai โดย email หรือส่ง m...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
7 . วิศวกรโยธา
•คำนวณ, ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ •ควบคุมและตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง •ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา •ถอดแบบก่อสร้างและปริมาณวัสดุ •ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงา...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
8 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
9 . Project Engineer / วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง,สถาปัตย์)
1. ดำเนินการสรุปภาพรวม,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายการหน่วยงาน 4. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและควบคุมการทำงานของ Sub 5. ดำเนินการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
10 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ,ต้องมีใบ กว.ระดับภาคี ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง 2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
11 . Office Engineer/Project Coordinator (Civil)
- ควบคุมดู แลและตรวจสอบงานถอดแบบประมาณราคาและงบประมาณโครงการต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้งบประมาณที่เหมาะสม - ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติมและนำเสนอเพื่อขออนุมัติ - ตรวจสอบการปรั...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
12 . วิศวกรโครงการ (ประจำพระราม 9/รามอินทรา)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ท้้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
13 . Senior Project Engineer
- บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - บริหารทีมงานให้ปฏิบัติตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร - รายงานความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค ต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานจัดประชุมกับหน่วยงานต่างๆ - ง...

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
14 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ QA & Audit
ถอดปริมาณงานจากแบบ คิดปริมาณวัสดุ และตรวจสอบราคากับวัสดุก่อสร้าง สวัสดิการ -ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม -ประกันสุขภาพ -ค่าทันตกรรม 3000 บาท/ปี -กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน -กองทุนสำร...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
15 . ผู้ช่วผู้จัดการอาคาร (งานปรับปรุงพื้นที่)
- ควบคุมผู้รับเหมาในการปรับปรุงพื้นที่ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
16 . Site Engineer (โซนพัฒนาการ, โซนปทุมธานี)
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - ตรวจบ้าน และส่งมอบบ้านกับลูกค้า - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ สวัสดิการ -ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม -ประกันสุขภาพ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
17 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ( Supervisor )
- วางแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานและเสร็จตามกำหนดงวดงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - คุมงานตามโซนที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
18 . วิศวกรควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์
- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดทั้งโครงการให้ลูกค้าตามแผนการดำเนินการ - ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิคส่วนต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมาในกรณีที่เกิดปัญหา - ร่วมประช...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
19 ส.ค. 62
19 . Civil Engineer (Construction Company) [T01183]
- Monitoring and control Facility construction of site - Paving works - Test course construction of the manufacturer - Communicating and coordinate with contractors, consultants, co-workers and cli...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 to 40,000THB (Depends on experiences & ability)
19 ส.ค. 62
20 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา-อาคารสูง)
1.จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ 2. จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ และแผนการเงิน 3. ตรวจสอบแบบเบื้องต้น แบบสำหรับประมูล แบบเพื่อทำสัญญา แบบเพื่อก่อสร้าง 4. จัดประมูลงานและคัดเล...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
 พบ 251 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ