JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16,003 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
22 มี.ค. 62
2 . Marketing and Sales Engineer Executiveรับสมัครด่วน !
Marketing and Sales Engineer Executive (2 positions) Reporting to Marketing and Sales Manager, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sal...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
22 มี.ค. 62
3 . Sales Engineer Executive (EHS background) รับสมัครด่วน !
Reporting to Senior Project Sales, your key areas of responsibilities will include, but not limited to: Task • Set and achieve sales goals and quotas on quarterly and yearly basis to reach compa...

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
22 มี.ค. 62

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
22 มี.ค. 62

บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
22 มี.ค. 62
6 . HRM Department Manager
1.Develop and implements human resources management strategies by establishing department accountability, including sourcing, staffing, employment processing, compensation, welfare benefits, PMS, empl...

Major Development Estate Co., Ltd.
22 มี.ค. 62
7 . System Analyst (Assistant Manager)
• สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจาก User เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน • จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานสร้าง ER-Diagram • ทบทวนและยื่นข้อเสนอร...

Major Development Estate Co., Ltd.
22 มี.ค. 62
8 . Senior HRM Officer
• ดูแลและตรวจสอบ จัดทำค่าตอบแทน, Time Attendance, และสวัสดิการในระบบปฏิบัติงาน ทั้งระบบให้ถูกต้องและทันเวลา • รับผิดชอบในการคำนวณเวลาทำงานของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการลา และการทำงานงานล่วงเวลา การขาด ล...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
• ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารจัดการหนี้
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ • ติดตามการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ • การตรวจสอบเอกสาร และวางบิลให้ทันกำหนดเวลา • ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบริการทั่วไป
• กำกับดูแลการให้บริการในด้าน การจัดทำ และจัดสรรผ้า งานเย็บ ซ่อมผ้า และงานตัดเย็บผ้าใหม่ • ควบคุมการบริการด้านการจัดตกแต่งดอกไม้ประดับ (ดอกไม้สด) ตามเคาน์เตอร์ต่างๆ ห้องพักผู้ป่วย ห้องประชุม และจุดบร...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่อาคาร
• รักษาความปลอดภัยในชีวิต, ทรัพย์สินของบุคลากรโรงพยาบาล และผู้มารับบริการ • ควบคุมและจัดระบบการจราจรในโรงพยาบาล • ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และรปภ.คู่สัญญา • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
13 . เลขานุการ
• ดูแลรับผิดชอบระบบเอกสารเข้า-ออก นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน • การร่าง พิมพ์ เอกสารต่างๆ • ติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย และรวบรวมนำเสนอ • ประสานนัดประชุม จัดเตรียมเอกสาร เข้าบันทึก/จัดทำรายงานกา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
14 . Programmer
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานทางคอมพิวเตอร์ • แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน • อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน • พัฒนาระบบงานตามความต้อ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
16 . พยาบาลวิชาชีพ(RN) ER/OR/LR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPDรับสมัครด่วน !
• ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม • ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล • กำก...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
- ให้บริการบันทึกตรวจสอบข้อมูล จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล ให้ถูกต้อง และรวดเร็ว - จัดส่งเงินรายได้ในแต่ละรอบตามที่โรงพยาลกำหนด - ตรวจสอบสิทธิ์ และเลือกสิทธิ์ที่ผู้ป่วยใช้จริง ณ วันที่มารับบริการ ตามเงื่...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกรอบแว่น กทม.
- ดูแลงานขายในเขตที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลลูกค้า (ทางบริษัทมีฐานลูกค้าเดิมให้อยู่แล้ว) พร้อมกับเปิดตลาดลูกค้าใหม่ *บริษัทอยู่ใกล้เซ็นทรัลพระราม 3

Double O
เงินเดือน 16,000-22,000
22 มี.ค. 62
19 . Web Design/Web Programmer
(Full-time) - ออกแบบและสร้างสร้างเว็บไซต์ - เสนอ UX/UI Design ที่สวยงาม - ทำภาพกราฟฟิกพื้นฐานให้เหมาะสมกับ web layout ได้

Mojo Tech Asia
เงินเดือน เงินเดือน 20,000-25,000 บาทพิจารณาตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
20 . พนักงานการเงิน
วุฒิปริญญาตรี 1. ตรวจสอบเอกสารการวางบิลและรับวางบิล 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมทำจ่ายและส่งให้บัญชีทำบันทึกการจ่าย 3. ตรวจสอบรายละเอียดยอดเงินของชุดทำจ่าย PS/PD/PV/GV 4. เคลียร์งานเอกสารกับพนักง...

บริษัท บาก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
 พบ 16,003 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ