JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Factory Manager
-Supervise and manage the Factory and more than 100 workers -Manage the maintenance,production,planning,environment and Safety -Control and manage the warehouse,loading and transportation -Control ...

บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าผลิตตอน 2
- ควบคุมดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและติดตามอะไหล่ของเครื่องจักร ตามขั้นตอนการผลิตให้ได้สินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อและการเบิกใช้งานของหน่วยงาน - ควบคุมการทำงาน ของส่วนการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 มิ.ย. 62
3 . QA Supervisor
1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาต...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
11 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกผลิต
- บริหารกำลังคน ใน 1 แผนก( 80 คนโดยประมาณ ) - วางแผนการผลิต ควบคุมดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในค่า KPI ที่กำหนด รวมถึงการปรั...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท/เดือน
11 มิ.ย. 62
5 . Production Leader
1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี่เลี้ยง เทรนพนักงานปฏิบัติงานหน้างานให้ถูกต้องตามวิธีการ ด...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
11 มิ.ย. 62
6 . Production Supervisor
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำ balance line 4. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ (40 ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
11 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุสด
-วางแผนการตลาด บริหารยอดขายของสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย -วางแผนและบริหารส่งเสริมภาพลักษณะของตราสินค้า -วางแผนและบริหารช่องทางการตลาด -วิเคราะห์เป้าหมายและกลุ่มลูกค้า

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
8 . Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายผลิต
-ตรวจติดตามระบบคุณภาพ -วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด -ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ -ควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างทำการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต ในการปรับปรุงขั้นตอนการ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
-ตรวจติดตามงานระบบประกันคุณภาพ -วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด -ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ -ควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
11 . หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
-ให้คำแนะนำและหาวิธีการในการจูงใจพนักงาน และปรับปรุงแผนการผลิต สมรรถภาพเครื่องจักรในการผลิต คุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพการทำงาน - วางแผนการผลิต - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ