JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Supervisor (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)
-รับผิดชอบงานเอกสาร GMP/HACCP -ควบคุมจุดวิเคราะห์อันตราย (CCP) -ควบคุมการปฏิบัติงานในถูกระเบียบและมาตรฐานการทำงาน -ทำรายงานเชิงวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -งา...

บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000.- + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
- บริหารและควบคุม งานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานไฟฟ้า - รับผิดชอบงานเขียนแบบ งานระบบไฟฟ้าและประปา ของสาขา - รับผิดชอบการซ่อม/สร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ ในโรงงานและสาขา

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . Production Leader
1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี่เลี้ยง เทรนพนักงานปฏิบัติงานหน้างานให้ถูกต้องตามวิธีการ ด...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
26 มิ.ย. 62
4 . QA Supervisor
1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาต...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
26 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
-ควบคุมดูแล การดำเนินงานในโรงงาน -วางแผนการผลิต -บริหารจัดการสินค้าคงคลัง -จัดทำรายงานสรุป

บริษัท ไอออนิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าผลิต
- ดูแลควบคุมการผลิต - ดูแลตรวจรับวัตถุดิบ - ดูแลตรวสอบคุณภาพสินค้า - จัดทำรายงานสรุป

บริษัท ไอออนิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าผลิตตอน 2
- ควบคุมดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและติดตามอะไหล่ของเครื่องจักร ตามขั้นตอนการผลิตให้ได้สินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อและการเบิกใช้งานของหน่วยงาน - ควบคุมการทำงาน ของส่วนการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุสด
-วางแผนการตลาด บริหารยอดขายของสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย -วางแผนและบริหารส่งเสริมภาพลักษณะของตราสินค้า -วางแผนและบริหารช่องทางการตลาด -วิเคราะห์เป้าหมายและกลุ่มลูกค้า

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
9 . Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายผลิต
-ตรวจติดตามระบบคุณภาพ -วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด -ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ -ควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างทำการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต ในการปรับปรุงขั้นตอนการ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
-ตรวจติดตามงานระบบประกันคุณภาพ -วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด -ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ -ควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
-ให้คำแนะนำและหาวิธีการในการจูงใจพนักงาน และปรับปรุงแผนการผลิต สมรรถภาพเครื่องจักรในการผลิต คุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพการทำงาน - วางแผนการผลิต - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 62
13 . Factory Manager
-Supervise and manage the Factory and more than 100 workers -Manage the maintenance,production,planning,environment and Safety -Control and manage the warehouse,loading and transportation -Control ...

บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ