JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 144 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อค้างชำระทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
เงินเดือน 0
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดจันทบุรี
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อ...

กรุงศรี ออโต้
6 อัตรา
27 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อภาคสนาม (FCR) ประจำโคราช
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อ...

กรุงศรี ออโต้
1 อัตรา
27 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อค้างชำระภาคสนาม ประจำจ.ชลบุรี-พัทยา และฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อ...

กรุงศรี ออโต้
5 อัตรา
เงินเดือน 0
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulations and Control Officer)
1. ประสานงานในการติดตามควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการติดตามหนี้ของพนักงานภายในและภายนอก 2. เป็นส่วนงานกลางในการแจ้งข่าวสารข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 3. นำเสนอและปร...

กรุงศรี ออโต้
เงินเดือน 0
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ กลุ่มหนี้สูญ รับสมัครด่วน !
- โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
เงินเดือน 0
27 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อภาคสนาม (FCR) ประจำกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลายอัตรา
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อ...

กรุงศรี ออโต้
27 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนติดตามสินเชื่อค้างชำระภายนอก (CR Controller)
กำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารการติดตามปฏิบัติงานของตัวแทนในการติดตามหนี้ภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
เงินเดือน 0
27 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าทีมบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector Team Lead)ด่วนมาก
• วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบ...

กรุงศรี ออโต้
เงินเดือน 0
27 พ.ค. 62
10 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน Collector (20 - 25K) บริษัทใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น เพศชาย
1. ดูแลลูกค้ากลุ่ม Sme เพื่อติดตามและชำระหนี้สินตามเงื่อนไข 2. ทำเอกสารและรายงานส่งหัวหน้างานตามได้รับมอบหมาย 3. ออกไปพบลูกค้าในบางครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และ ชำระหนี้สิน โดยบริษัทจะมีรถส่วนกลาง...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
27 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน / Supervisor รับสมัครด่วน !
-โทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามยอดค้างชำระ -ช่วยเหลือลูกค้าในการจัดทำ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -ทำงาน เสาร์ เว้น เสาร์

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,750.- หรือ ตามประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น +อื่นๆ
27 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำกรุงเทพฯ,นนทบุรี,ระยองรับสมัครด่วน !
ออกไปติดต่อลูกค้าหน้างาน ตามสถานที่ต่างๆเพื่อนัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่นัดชำระกับทางลูกค้าไว้ 1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ตามที่นัดมอบหมาย 2.Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 3.ตัด Pending และ IN...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 17,000 Up
27 พ.ค. 62
13 . Phone Collector
-โทรติดต่อลูกค้า เพื่อนัดชำระค่างวดรถยนต์ ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามสถานะการนัดชำระ บันทึกผลสำเร็จ -แจ้ง แนะนำข้อมูล นโยบายเพิ่มเติมให้ลูกค้าทราบ ตามนโยบายของธนาคารหรือผู้ว่าจ้าง -รับ...

บริษัท โซลูชั่น เวย์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน +คอมมิชชั่น
27 พ.ค. 62
14 . Credit Collection officer / Call center
1. Conduct telephone communication for overdue customers of small loans, remind, supervise and guide them to make timely repayments; 2. Record the collection result truthfully and arrange the next fo...

Money Express Co., Ltd. (Thailend )
เงินเดือน 14,000-15,000 + คณะกรรมาธิการ
27 พ.ค. 62
15 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรถยนต์ทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยอดค้างชำระของลูกค้าแต่ละราย(ที่ต้องชำระตามกำหนดเวลา) - รายงานสถานะของลูกค้าประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เว้ลธ์ บิซซิเนส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ (10,000 ++) และคอมมิชชั่น (3,000 - 50,000++)/ ตามตกลงและประสบการณ์
27 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินรถยนต์ภาคสนาม(FCM)เอาท์ซอสรับสมัครด่วน !
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระค่างวดรถยนต์ ที่เกิดจากสินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์ หรือ สถาบันการเงิน - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เว้ลธ์ บิซซิเนส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เป็นส่วนแบ่งตามผลสำเร็จของงานแต่ละงาน
27 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector) ประจำพระราม 3รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ เจรจาต่อรองเพื่อนัดชำระหนี้ 2. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน 9,900+ค่าคอมมิชชั่น
27 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (โทรศัพท์)รับสมัครด่วน !
- แนะแนวทางการแก้ไขภาระหนี้สินลูกหนี้ - เร่งรัด และติดตามหนี้ตามเป้าหมาย - รายงานผลการติดตามเร่งรัด - วางแผน และเสนอแนะแนวทางการติดตามหนี้กับทีมบริหาร สัมภาษณ์ทราบผล(ทันที)

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง "มีค่าตอบแทนพิเศษอัตราสูง"
27 พ.ค. 62
19 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(บัตรเครดิต)
- ติดต่อและเจรจาลูกค้าค้างชำระบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด - บันทึกรายงานการติดตาม

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชั่น+ค่าตอบแทนพิเศษ
27 พ.ค. 62
20 . พนักงานเร่งรัดหนี้รถยนต์ /มอเตอร์ไซค์(Phone Collector)
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2เสาร์...

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000ขึ้นไป+commission
27 พ.ค. 62
 พบ 144 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ